SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 6. Srijeda, 29. veljače 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
6. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o grobljima
5. Odluka o autotaksi prijevozu
12. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije
25. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Psihijatrijske bolnice Lopača
24. Odluka o izmjenama Odluke o visini naknade za parkiranje
23. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata
22. Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grad Rijeku u 2012. godini
21. Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke
20. Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda Grada Rijeke
19. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Rijeka ima dionice ili udjele
18. Izmjena Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu
17. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke
16. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o nagradama učenicima i prosvjetnim radnicima - mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama
15. Odluka o sklapanju nagodbe u postupku izvlaštenja nekretnine
14. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini
13. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini
12. Izmjene i dopune Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke
11. Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2012. godinu - Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog športskog saveza
10. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja središnjeg gradskog parka Delta
9. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti
8. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke
7. Odluka o razrješenju člana i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Centar«
6. Odluka o razrješenju člana i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Turnić«
11. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete (redovnog i interventnog) na području Općine Fužine
10. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Fužine
9. Odluka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Fužine u 2012. godini
8. Analiza Stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Fužine za 2011. godinu
7. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Fužine
6. Odluka o donošenju Plana civilne zaštite Općine Fužine
5. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja NA 4 - 6 (UPU 21)
4. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU 16) sportsko-rekreacijske »ski« zone »Plasa« (R12)
3. Odluka o donošenju UPU 11 za dio građevinskog područja izdvojene namjene za ugostiteljsko-turističku namjenu oznake T2-7 i sportsko- rekreacijsku zonu R1-7
7. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Punat za 2012. godinu
6. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
5. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat
4. Stanje sustava zaštite i spašavanja na području Općine Punat za 2011. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr