SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
125. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb i rasporedu sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb na području Primorsko-goranske županije u 2010. godini
62. Odluka o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Grada Krka
61. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Krka
60. Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak sa računa posebnih namjena Grada krka otvorenog kod HBOR-a za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda - Projekt Jadran, Podsustav Krk
59. Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2011. godini
58. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu
57. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
56. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini
55. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2011. godinu
54. Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2011. - 2013. godine
53. Projekcija Proračuna Grada Krka za razdoblje 2012. do 2013. godine
52. Proračun Grada Krka za 2011. godinu
43. Program javnih potreba u provedbi socijalnog programa Općine Brod Moravice za 2011. godinu
42. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2011. godinu
41. Program javnih potreba u školstvu Općine Brod Moravice za 2011. godinu
40. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u športu i rekreaciji za 2011. godinu
39. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u kulturi za 2011. godinu
38. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u vatrozaštiti i zaštiti i spašavanju u 2011. godini
37. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brod Moravice za 2011. godinu
36. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brod Moravice za 2011. godinu
35. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Brod Moravice za 2011. godinu
34. Proračun Općine Brod Moravice za 2011. godinu
33. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Brod Moravice za 2010. godinu
32. Odluka o I. Izmjeni i dopuni javnih potreba u provedbi socijalnog programa Općine Brod Moravice za 2010. godinu
31. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brod Moravice za 2010. godinu
30. Odluka o I. Izmjeni i dopuni javnih potreba Općine Brod Moravice u kulturi za 2010. godinu
29. Odluka o I. Izmjeni i dopuni javnih potreba Općine Brod Moravice u 2010. godini u vatrozaštiti i zaštiti i spašavanju
28. Odluka o I. Izmjeni i dopuni javnih potreba Općine Brod Moravice u športu i rekreaciji za 2010. godinu
27. Odluka o Drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Brod Moravice za 2010. godinu
18. Proračun Općine Jelenje za 2011. godinu s projekcijama Proračuna za 2012. i 2013. godinu
44. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2013.
43. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu
42. Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu
41. Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu
40. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
39. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
38. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu
37. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu i projekcije Proračuna za 2012. i 2013. godinu
36. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
35. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
34. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2010. godinu
68. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Omišalj
67. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Omišalj
66. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Omišalj
69. Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Općine Punat
60. Odluka o ukidanju Ispravka Odluke o spajanju naselja Bašunje Male, Blažići, Belobrajići, Janjevalj, Pećca, Podsopalj Belgradski, Podsopalj Drivenički, Ričina, Ropci, Semičevići, Sušik, Tribalj Gornji i Tribalj u jedinstveno naselje Tribalj i Odluka o ispravku Odluke o spajanju naselja: Antovo, Barci, Baretići, Bašunje Vele, Belgrad, Blaškovići, Dolinci, Franovići, Kamenjak, Kostelj, Marušići, Mavrići, Miroši, Saftići, Šarari i Grižane u jedinstveno naselje Grižane - Belgrad
59. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabave ukupne procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna
58. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za socijalnu i zdravstvenu skrb - Socijalno vijeće
57. Odluka o imenima ulica i trgova na području Vinodolske općine
56. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj - UPU 2
55. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Grižane - Belgrad - UPU 3
54. III. Izmjene i dopune Plana malih nabava bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna
53. III. Izmjene i dopune Plana javne nabave Općine Vinodolske općine za 2010. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr