SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 8. Utorak, 9. ožujka 2004.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
3. Rješenje o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Girice Cres
2. Rješenje o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Girice Cres
1. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Cresa
11. Odluka o naknadi troškova za rad članova Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada
10. Odluka o imenovanju predsjednika i člana Odbora za izbor i imenovanja, predstavke, pritužbe i priznanja
9. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
8. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2003. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga - Pročišćeni tekst 2004 br. 45/s-1/03
7. Odluka o prihvaćanju Prijedloga izjave o dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. Vrbovsko
6. Odluka o dodjeli Zahvalnice Grada Vrbovskog
5. Odluka o dodjeli Zahvalnice Grada Vrbovskog
4. Odluka o dodjeli Zahvalnice Grada Vrbovskog
3. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog
2. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog
6. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2004. - 2007. godine
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati putem ugovora
4. Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji, te o uvjetima i mjerilima
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda
2. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Brod Moravice za 2004. godinu
1. Godišnji obračun Proračuna Općine Brod Moravice za 2003. godinu
3. Odluka o raspodjeli rezultata
2. Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za razdoblje od 01.01. do 31.12.2003.
9. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Komunalnog - trgovačkog društva Fužine d.o.o.
8. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za Statut, Poslovnik i ostala pravna pitanja
7. Rješenje o razrješenju predsjednika i imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu kredita
6. Odluka o koncesiji za obavljanje djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
8. Program financiranja javnih potreba iz Proračuna Općine Lokve za 2004. godinu
7. Program javnih potreba Općine Lokve u kulturi za 2004. godinu
6. Socijalni program za područje Općine Lokve u 2004. godini
5. Program javnih potreba Općine Lokve u sportu za 2004. godinu
4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lokve za 2004. godinu
2. Plan Proračuna po funkcionalnoj klasifikaciji - 2004. godina
1. Proračun Općine Lokve za 2004. godinu
2. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Omišalj za 2003. godinu
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o isključenju iz opće uporabe javnog dobra - dijela puta
7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2003. godinu
6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2003. godinu
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati putem ugovora
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda
3. Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji, te o uvjetima i mjerilima
2. Godišnji obračun Proračuna Općine Ravna Gora za 2003. godinu
5. Odluke o Detaljnom planu uređenja Vrani u Vrbniku
4. Dopuna Odluke o komunalnom doprinosu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr