SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
20. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu
31. I. Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Malog Lošinja za 2023. godinu
49. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
48. I. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu
47. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika te osoba izabranih na određene dužnosti
46. Zaključak Urbroj: 2170-11-01-23-2
45. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novog Vinodolskog
44. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
43. Opći Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Novog Vinodolskog
42. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
41. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
40. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2023. godinu
39. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
38. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
37. I. Izmjene i dopune Programa gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2023. godinu
36. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2022. godinu
38. I. Izmjena i dopuna Godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu
37. Rješenje o razrješenju i izboru članice Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije
36. Rješenje o razrješenju i izboru člana Komisije za izbor i imenovanja
35. Program potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2023. godinu
34. Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2023. godini
33. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije
32. Odluka o Izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
31. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
30. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
29. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2022. godinu
25. Zaključak Urbroj: 2170-13/01-23-7
24. Zaključak Urbroj: 2170-13/01-23-5
23. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Raba za 2023. godinu
22. Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe
32. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Baška i njihovih zamjenika
31. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
30. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
29. Odluka o Planu, Programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara na području Općine Baška
28. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Baška za 2023. godinu
27. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
26. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Baška za 2023. godinu
25. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
24. I. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
23. I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2023. godini
22. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
21. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2023. godini
20. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja
19. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2022. godinu
18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2022. godini
17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2022. godini
16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
15. II. Dopuna Godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom u Općini lopar za 2023. godinu
41. Odluka o imenovanju privremenog zamjenika općinskog načelnika
40. Izmjene i dopune Plana lokacija za postavu privremenih objekata
39. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Haludovo (T1-1 Haludovo, R-6 Haludovo – obala i R-1 Haludovo –izgrađeni dio)
38. Odluka o grobljima
37. I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
36. I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska – Dubašnica za 2023. godinu
35. I. Izmjena Programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu
34. I. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini
33. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
32. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2023. godini
31. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
30. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
29. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
28. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu
27. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu
1. Izmjene i dopune općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr