SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2022.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
200. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkoga doma Podmurvice, Rijeka
199. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Trgovačke i tekstilne škole u Rijeci, Rijeka
198. Odluka o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
197. Odluka o imenovanju predsjednice Etičkog povjerenstva Primorsko-goranske županije
196. Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva Primorsko-goranske županije
195. Odluka o izboru članice Odbora za odgoj, obrazovanje i školstvo
194. Odluka o razrješenju članice Odbora za odgoj, obrazovanje i školstvo
193. Odluka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
192. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje objekta na k.č. 6024/4 k.o. Unije, Grad Mali Lošinj
191. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Cresanka d.d. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje na dijelu plaža u obalnom pojasu od hotela Kimen do kraja kampa Kovačine, Grad Cres
190. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu G.P.P. „Mikić“ d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, privezišta u funkciji zone ugostiteljsko- turističke namjene ispred hotela „Malin“, Općina Malinska-Dubašnica
189. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Poljana – sjever, Grad Mali Lošinj
188. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže ispred kampa Konobe, Općina Punat 4053
187. Odluka o rasporedu financijskih sredstava INSULI- županijskoj specijalnoj bolnici za psihijatriju i rehabilitaciju u sklopu programa 4208 „Investicije u zdravstvenu infrastrukturu“, A 420802 „Ulaganje i pramenje objekta“
186. Odluka o rasporedu financijskih sredstava Domu Zdravlja Primorsko-goranske županije u sklopu programa 4208 „Investicije u zdravstvenu infrastrukturu“, A 420802 „Ulaganje i pramenje objekta“
185. Odluka o Izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za aktivnost „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“ za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
184. Odluka o rasporedu financijskih sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Rijeka
183. Odluka o II. Izmjeni Odluke o financiranju provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za razdoblje 2021.-2023.
182. Odluka o prijenosu dugotrajne nefinancijske imovine stečene u okviru projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ s Primorsko-goranske županije na proračunskog korisnika Prirodoslovni muzej Rijeka
181. Odluka o prijenosu vlasništva nad imovinom stečenom u okviru projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ s Primorsko-goranske županije na projektne partnere
53. Odluka Opći uvjeti izvan snage kojima se vrši naplata, o načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
52. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
51. Odluka o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja
50. Odluka o koeficijentima za obračun plaže službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja
66. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije
65. Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja drugih osnivača za pedagošku godinu 2022./2023.
64. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata
63. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja
62. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuku komunalne usluge javne tržnice na malo u Gradu Opatija
44. Odluka o proglašenju privremene prigodne prodaje (trgovačko-turističkog sajma) na području Grada Raba u 2022. godini
45. Suglasnost Urbroj: 2170-26-01-22-5
44. Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
43. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje nagodbe između Općine Malinska-Dubašnica i ovlaštenica naknade Jelice Lolić i nasljednika iza pok. Miroslave Barbiš
2. Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
1. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr