SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 32. Petak, 25. rujna 2020.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
151. Odluka o dodjeli posebnog priznanja Primorsko-goranske županije Oliveri Baljak
150. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole, Rijeka
149. Odluka o osnivanju Županijskog popisnog povjerenstva
148. Odluka o odabiru projekta za drugu raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2020. godini
147. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
146. Odluka o izboru člana Odbora za sport i tehničku kulturu
145. Odluka o razrješenju člana Odbora za sport i tehničku kulturu
144. Odluka o izboru člana Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja
143. Odluka o razrješenju članice Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja
142. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje Županijskoj lučkoj upravi Rab kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi izgradnje ribarske luke u Rabu i o davanju jamstva za ispunjenje kreditnih obveza
141. Odluka o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
140. Odluka o davanju suglasnosti na I. Izmjenu Statuta Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena
139. Odluka o II. Izmjeni Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju crpne stanice CS Kostabela na dijelu pripadajućih cjevovoda – I faza, Grad Rijeka
138. Odluka o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta Kolorat i Majiška na otoku Cresu, Grad Mali Lošinj
137. Odluka o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – brodogradilište „Petar Španjol“, Grad Rab
136. Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
135. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
134. Odluka o dodjeli Nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo
133. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
132. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
131. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
130. Odluka o nastavku obnašanja dužnosti člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije na temelju prestanka mirovanja mandata
129. Odluka o utvrđivanju dana prestanka mandata članici Županijske skupštine, o utvrđivanju nastavka obnašanja dužnosti članice Županijske skupštine na temelju prestanka mirovanja mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika članice Županijske skupštin
40. Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Cresa
39. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2020. godinu
38. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2020. godinu
37. Prijedlog odluke o prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2020. godinu
36. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2020. godinu
35. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Grada Cresa
34. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta javne ustanove “Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića”
33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Girice
41. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu
79. II. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Omišalj u 2020. godini
35. Strategija razvoja prometa
34. Strategija upravljanja imovinom
33. Odluka o Izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika i naknade zamjeniku općinskog načelnika Općine Vrbnik
32. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje Trga sv. Ivana“
31. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Vrbnik
30. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
29. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
28. I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
27. I. Izmjene Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skrbi za 2020. godinu u Općini Vrbnik
26. Odluka o Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2020. godinu
25. I. Izmjene Plana razvojnih programa za 2020. do 2022. godine
24. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrbnik za 2020. godinu
23. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skrbi za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine u Općini Vrbnik
22. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine
21. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine
20. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine u Općini Vrbnik
19. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 1.6.2020. godinu u Općini Vrbnik
18. Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Proračuna za 2020. godinu
1. Statut Turističke zajednice Grada Malog Lošinja
1. Statut Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr