SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 48. Petak, 8. prosinca 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
133. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje terase Hemingway bara, Grad Opati
132. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu »Rokan« u Selcu
38. Odluka o izboru članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bakra
37. Odluka o razrješenju članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bakra
36. Program javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2007. godinu
35. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007. godini u Gradu
34. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2007. godinu
33. Program javnih potreba u športu za 2007. godinu
32. Program javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2007. godinu
31. Program javnih potreba Grada Bakra na području društvene brige o djeci predškolskog odgoja za 2007. godinu
30. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2007. godinu
29. Odluka o Proračunu Grada Bakra za 2007. godinu
26. Zaključak Ur. broj 2213/02-02-01-06-6
25. Odluka o sklapanju Sporazuma o diobi imovine bivšeg Fonda u stambeno-komunalnom gospodarstvu bivše Općine Cres - Lošinj
37. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
36. Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama
35. Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva
34. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2006. godinu
58. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
16. Rješenje o izboru člana Poglavarstva Općine Jelenje
15. Rješenje o razrješenju zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Općine Jelenje
14. Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Općine Jelenje
13. Rješenje o razrješenju člana Općinskog vijeća Općine Jelenje
12. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
11. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini
10. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Jelenje za 2006. godinu
9. II. rebalans Proračuna za 2006. godinu
39. Odluka o vrijednosti boda za utvrđivanje iznosa komunalne naknade
38. Druge izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. godini
37. Prve izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2006. godini
36. II. izmjene i dopune Proračuna Plana rasporeda sredstava športa u 2006. godini
35. II. izmjene i dopune Proračuna Plana rasporeda sredstava socijalnog programa i primarne zdravstvene zaštite
34. II. izmjene i dopune Proračuna Plana rasporeda sredstava obrazovanja i kulture
33. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2006. godinu
17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokugu jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji
39. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
38. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
37. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Mrkopalj
50. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
49. Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
48. Odluka o prihvaćanju razvojnog projekta »Projekt ukupnog razvoja Općine Skrad 2006. - 2011.«
47. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Skrad za 2
46. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Skrad
45. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Odluke o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2006. godinu
44. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2006. godinu
43. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2006. godinu
42. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2006. godinu
41. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u akciji »Općina Skrad - prijatelj djece« za 2006. godinu
40. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2006. godinu
39. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2006.
38. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2007. godinu
37. Proračun Općine Skrad za 2007. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr