SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 22. Petak, 29. kolovoza 2003.
OPĆINA DOBRINJ
12

12.

Na temelju odredbe članka 53. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i odredbe članka 24. Statuta Općine Dobrinj, (»Službene novine« broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na svojoj sjednici održanoj 18. kolovoza 2003. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o ustroju upravnog odjela

Članak 1.

U Odluci o ustroju upravnog odjela (»Službene novine« broj 30/01), u članku 7. stavku 1. riječ »koeficijent« zamjenjuje se riječima »broj bodova«.

U istom članku, stavku 1. riječ »koeficijent« navedena pod »c« zamjenjuje se riječima i brojkom i to kako slijedi:

- pod rednim brojem 1 »c) broj bodova 450«

- pod rednim brojem 2 »c) broj bodova 430«

- pod rednim brojem 3 »c) broj bodova 350«

- pod rednim brojem 4 »c) broj bodova 420«

- pod rednim brojem 5 »c) broj bodova 320«

- pod rednim brojem 6 »c) broj bodova 310«

- pod rednim brojem 7 »c) broj bodova 230«

- pod rednim brojem 8 »c) broj bodova 310«

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. Odluke, pod rednim brojem »2. Tajnik Općine«, u dijelu pod »a) opis poslova«, alineje 10, 11, 12 i 13 brišu se.

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. iza rednog broja 7, dodaje se novi broj 8 koji glasi:

»8. REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE I POSLOVE PISARNICE

a) opis poslova

- vodi urudžbeni zapisnik

- vodi knjigu pošte

- obavlja poslove pisarnice i arhive

- obavlja korespondenciju i otpremu pošte

- vodi evidenciju prisustva djelatnika na radu

- obavlja poslove prijepisa, sastavlja pozive, obavijesti i dopise

- obavlja druge poslove po nalogu pročelnika i predsjednika Općinskog vijeća

b) IV. stupanj stručne spreme ekonomskog ili društvenog smjera, 2 godine radnog iskustva

c) broj bodova 310

d) broj izvršitelja 1

Članak 4.

U članku 8. stavak 1. Odluke briše se »Do 31. prosinca 2001.« a dodaje se do »15. rujna 2003.«.

Članak 5.

Ovlašćuje se Upravni odjel da izradi i objavi pročišćeni tekst ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 011-03/03-13/01

Ur. broj: 2142-04-03-01-1

Dobrinj, 18. kolovoza 2003.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Neven Komadina, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=38&mjesto=51514&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr