SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 21. Četvrtak, 14. kolovoza 2003.
OPĆINA VINODOLSKA
17

18.

Na temelju članka 11,12 i 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01 i 87/02) točka 10. Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske o provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2003. g. (»Narodne novine« broj 37/03), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 3/02 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 15. redovitoj sjednici održanoj dana 31. srpnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama kao i mjerama
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
u smislu zaštite od požara

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno zemljište u Općini Vinodolskoj, u slučajevima kada bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo i umanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina a u svrhu provedbe mjera zaštite od požara.

Pod poljoprivrednim rudinama, u smislu stavka 1. ovog članka, smatraju se parcele na određenom lokalitetu, odnosno zaokružena cjelina parcela.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 2.

U cilju sprečavanja štete na poljoprivrednom zemljištu, a time i šteta izazvanih požarom, propisuju se slijedeće agrotehničke mjere:

1. obavezno korištenje obradivog poljoprivrednog zemljišta,

2. zaštita poljoprivrednih površina,

3. mjere za sprečavanje erozije,

4. mjere za sprečavanje zakorovljenosti,

5. čišćenje kanala,

6. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta biljaka na određenom području,

7. suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,

8. korištenje, spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka,

9. primjena metoda ekološke (organske, biološke) poljoprivrede.

Članak 3.

Obradivim poljoprivrednim zemljištem u smislu čl. 2, točka 1. ove Odluke smatraju se oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i livade.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su obradivo poljoprivredno zemljište održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Pod održavanjem obradivog poljoprivrednog zemljišta smatra se sprečavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem.

Članak 4.

Za područje Općine Vinodolske provode se agrotehničke mjere zaštite od erozije u članku 1. ove Odluke:

1. ograničavanje sječe voćaka, osim sječe iz agrotehničkih razloga na poljoprivrednim površinama koje pripadaju područjima naselja Bribir, Grižane-Belgrad, Tribalj i Drivenik,

2. ograničavanje sječe voćaka u roku od 2 godine od dana donošenja ove Odluke, osim sječe iz agrotehničkih razloga na poljoprivrednim površinama koje pripadaju područjima svih naselja u općini,

3. zabrana sječe voćaka na strmom zemljištu osim sječe iz agrotehničkih razloga,

4. zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama na području cijele Općine Vinodolske,

5. zabrana skidanja humusnog odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta na cijelom području Općine,

6. zabrana uzgoja jednogodišnjih kultura na strmom zemljištu,

7. obveza vlasnika poljoprivredne parcele na strmom zemljištu da provede mjeru zatravljivanja na cijelom području Općine,

8. zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura na zemljištu u širini od tri metra uz odvodne kanale, rijeke i jezera.

Pod strmim zemljištem u smislu ove Odluke predmnijeva se zemljište koje ima nagib pod kutem većim od 45 stupnjeva.

Članak 5.

U cilju sprečavanja zakorovljenosti vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednih zemljišta dužni su pridržavati se osnovnih agrotehničkih mjera obrade zemljišta prema kulturi zemljišta.

Vlasnik susjednih parcela dužan je redovito, posebice u neposrednoj blizini međe kositi travu i korov, kako ne bi došlo do ometanja razvoja susjednih kultura.

Članak 6.

Agrotehnička mjera čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala provodi se radi sprečavanja odrona zemlje i zaraštanja korova tako da se omogući prirodni tijek oborinskih voda.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji koriste kanale za odvod oborinskih voda dužni su iste čišćenjem održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 7.

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju:

1. obvezno uklanjanje biljnih ostataka na poljoprivrednom zemljištu nakon žetve, u roku od 15 dana od dana žetve,

2. obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 1. lipnja tekuće godine,

3. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.

U cilju suzbijanja bolesti štetnika, obvezna je primjena zaštitnih sredstava na način određen Zakonom o zaštiti bilja (»Narodne novine« broj 10/94, 19/94. ispr.).

Spaljivanje korova i biljnog otpada zabranjeno je od 01. lipnja do 31. listopada kao i u razdobljima kada je za područje proglašena povećana velika i vrlo velika opasnost od šumskih požara.

Članak 8.

Zaštita poljoprivrednog zemljišta od onečišćavanja provodi se radi omogućavanja proizvodnje zdrave hrane, radi zaštite zdravlja ljudi, životinjskog i biljnog svijeta, nesmetanog korištenja i zaštite čovjekova životnog okoliša. S time u svezi potiče se primjena metoda ekološke (organske, biološke) poljoprivrede kao agrotehnička mjera zaštite okoliša i poljoprivrednog zemljišta.

Općina Vinodolska posebno se obvezuje da će primjenjivati odluku županijske skupštine o prihvaćanju mjera i metoda ekološke poljoprivrede i proizvodnje zdrave hrane, sukladno osnovnim standardima JFOAM-a (Međunarodne ekološke poljoprivrede).

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 9.

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:

1. UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE ŽIVICA I MEĐA

2. ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA

3. UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE KANALA

4. SPREČAVANJE ZASJENJIVANJA SUSJEDNIH ČESTICA

5. SADNJA I ODRŽAVANJE VJETROBRANIH POJASEVA

Članak 10.

Za područje Općine Vinodolske provode se mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina koje obuhvaćaju:

1. ZABRANU SADNJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA VISOKORASTUĆIH KULTURA KOJE ZASJENJUJU SUSJEDNE ZEMLJIŠNE ČESTICE NA NAČIN DA ONEMOGUĆAVAJU ILI OTEŽAVAJU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU NA TIM ČESTICAMA,

2. ODRŽAVANJE ZELENIH OGRADA NA NAČIN DA SE SPRIJEČI NJIHOVO ŠIRENJE NA SUSJEDNO OBRADIVO ZEMLJIŠTE I PUTEVE I ZASJENJENJE SUSJEDNIH POVRŠINA PRERASTANJEM ZELENE OGRADE

3. ODRŽAVANJE I UREĐENJE ZEMLJIŠNIH MEĐA, ZELENIH OGRADA, POLJSKIH PUTEVA TAKO DA NE OMETAJU PROVOĐENJE AGROTEHNIČKIH MJERA,

4. ODRŽAVANJE I UREĐENJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA I POLJSKIH PUTEVA TAKO DA BUDU VIDLJIVO OZNAČENI, OČIŠĆENI OD KOROVA I VIŠEGODIŠNJIH RASLINJA, RADI NEOMETANOG PROLAZA VATROGASNIH VOZILA,

5. ODRŽAVANJE I UREĐENJE ZEMLJIŠNIH MEĐA I ZELENIH OGRADA TAKO DA BUDU VIDLJIVO OZNAČENE I OČIŠĆENE OD KOROVA I RASLINJA.

Članak 11.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati i obrezivati. Živice uz poljske puteve odnosno međe, mogu se zasaditi najmanje 40 cm od ruba puta, odnosno međe, a živica ne smije biti šira od 40 cm. U cilju sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela, živica se mora obrezivati tako da njena visina ne prelazi 1 m.

Živica ne može služiti kao međa između poljoprivrednih parcela.

Članak 12.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putevi. Održavanje poljskih puteva od interesa je za sve korisnike poljoprivrednog zemljišta koji su zajednički dužni brinuti o njihovom održavanju.

Članak 13.

Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz među.

Članak 14.

Vlasnik, odnosno ovlaštenik poljoprivredne parcele može u vidu vjetrobrana, ako je zemljište izloženo jakom vjetru, određeni pojas zemljišta zasaditi stablašcima.

Odobrenje za radove iz stavka 1. ovog članka izdaje tijelo uprave za poljoprivredu u PGŽ-u.

Članak 15.

Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina provodi se mjera čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi sprečavanja odrona zemlje i zaraštanja korova tako da se omogući prirodni tijek oborinskih voda.

Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina obvezna je mjera sadnje i održavanja vjetrobranih pojaseva.

Članak 16.

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno, dužni su poduzimati mjere iz članka 4 do 8 ove Odluke radi zaštite toga zemljišta.

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno, koji ne provedu mjere iz članka 4 do 8 ove odluke, dužni su omogućiti ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje mjera radi provođenja agrotehničkih mjera na zamljištu u njihovom vlasništvu.

IV. NADZOR

Članak 17.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi poljoprivredna, šumarska i vodoprivredna inspekcija, te inspekcija zaštite od požara.

U provedbi nadzora nad odredbama ove Odluke nadležne inspekcije, iz stavka 1 ovog članka, mogu odrediti vlasnicima i posjednicima zemljišta poduzimanje određenih mjera iz ove odluke.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 18.

Globom, kao prekršajnom sankcijom, od 500,00 kn do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba a fizička osoba globom od 50,00 do 200,00 kn za prekršaj ako:

1. IZVRŠE SJEČU VIŠEGODIŠNJIH NASADA, OSIM SJEČE IZ AGROTEHNIČKIH RAZLOGA (ČLANAK 4. STAVAK 1. TOČKA 1 i 2 OVE ODLUKE),

2. PREORE LIVADU, PAŠNJAK I NEOBRAĐENE POVRŠINE NA STRMIM ZEMLJIŠTIMA I PODUZME RADNJE RADI NJIHOVOG PRETVARANJA U ORANICE S JEDNOGODIŠNJIM KULTURAMA (ČL. 4., ST. 1. TOČKA 4. OVE ODLUKE),

3. NE IZVRŠE OBVEZU ZATRAVNJIVANJA STRMOG ZEMLJIŠTA (ČL. 4., ST. 1, TOČKA 7 OVE ODLUKE)

4. SKIDA HUMUSNI, ODNOSNO ORANIČNI SLOJ POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA (ČL. 4, ST. 1, TOČKA 5 OVE ODLUKE),

5. PROIZVODI JEDNOGODIŠNJE KULTURE, ODNOSNO NE PROVODE OBVEZU SADNJE DUGOGODIŠNJIH NASADA I VIŠEGODIŠNJIH KULTURA NA STRMIM ZEMLJIŠTIMA (ČL. 4, ST. 1. TOČKA 6 i 8 OVE ODLUKE),

6. NE PROVODE MJERU ČIŠĆENJA PRIRODNIH I UMJETNIH VODENIH KANALA RADI SPREČAVANJA ODRONA ZEMLJE I ZARAŠTANJA KOROVA, TAKO DA SE OMOGUĆI PRIRODNI TIJEK OBORINSKIH VODA (ČL. 6, ST. 1 OVE ODLUKE),

7. NE UKLONI SUHE BILJNE OSTATKE NAKON PROVEDENIH AGROTEHNIČKIH MJERA, NAKON ŽETVE, U ROKU OD 15 DANA OD DANA ŽETVE (ČL. 7 ST. 1, TOČKA 1 OVE ODLUKE),

8. NE UKLONI SUHE BILJNE OSTATKE NAKON PROVEDENIH AGROTEHNIČKIH MJERA U TRAJNIM NASADIMA DO 01. LIPNJA TEKUĆE GODINE (Čl. 7, ST. 1, TOČKA 2 OVE ODLUKE),

9. NE ODSTRANI BILJNE OSTATKE NAKON SJEČE I ČIŠĆENJA ŠUMA, PUTEVA I MEĐA NA ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU KOJE GRANIČI S POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM (ČL. 7, ST. 1, TOČKA 3 OVE ODLUKE),

10. PROTIVNO ZABRANI SADI VIŠEGODIŠNJE NASADE VISOKORASTUĆIH KULTURA KOJE ZASJENJUJU SUSJEDNE ČESTICE TAKO DA ONEMOGUĆAVAJU ILI OTEŽAVAJU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU NA TIM ČESTICAMA (ČL. 10, ST. 1, TOČKA 1 OVE ODLUKE),

11. NE ODRŽAVA ZELENE OGRADE NA NAČIN DA SE SPRIJEČI NJIHOVO ŠIRENJE NA SUSJEDNO OBRADIVO ZEMLJIŠTE I PUTEVE I ZASJENJENJE SUSJEDNH POVRŠINA PRERASTANJEM ZELENE OGRADE (ČL. 10, ST. 1, TOČKA 2. OVE ODLUKE),

12. NE ODRŽAVA I NE UREĐUJE ZEMLJIŠNE MEĐE, ZELENE OGRADE I POLJSKE PUTEVE

TAKO DA NE OMETAJU PROVOĐENJE AGROTEHNIČKIH MJERA (ČL. 10, ST. 1, TOČKA 3 OVE ODLUKE),

13. NE ODRŽAVA I NE UREĐUJE POLJOPRIVREDNE POVRŠINE I POLJSKE PUTEVE TAKO DA BUDU VIDLJIVO OZNAČENI, OČIŠĆENI OD KOROVA I VIŠEGODIŠNJEG RASLINJA, RADI NEOMETANOG PROLAZA VATROGASNIH VOZILA (ČL. 10, ST. 1, TOČKA 4 OVE ODLUKE),

14. NE ODRŽAVA I NE UREĐUJE ZEMLJIŠNE MEĐE I ZELENE OGRADE TAKO DA BUDU VIDLJIVO OZNAČENE I OČIŠĆENE OD KOROVA I RASLINJA (ČL. 10, ST. 1, TOČKA 5. OVE ODLUKE),

15. NE SADI ŽIVICU UZ POLJSKE PUTEVE ODNOSNO MEĐE NA UDALJENOSTI DUŽOJ OD 40 CM OD RUBA PUTA, ODNOSNO MEĐE, A ŽIVICA JE ŠIRA OD 40 CM, NEOBREZANA I VISINE PREKO JEDNOG METRA A SLUŽI KAO MEĐA IZMEĐU POLJOPRIVREDNIH PARCELA (ČL. 11 OVE ODLUKE),

16. NE PROVODI MJERU SADNJE I ODRŽAVANJA VJETROBRANIH POJASEVA (ČL. 14 I 15. OVE ODLUKE),

Globom od 50,00 do 200,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 19.

Službena osoba Općine Vinodolske - Komunalni redar ovlašten je i dužan prema počinitelju primijeniti globu na mjestu počinjenja prekršaja iz članka 18. st. 1, točka 1 - 16 ove Odluke, u visini donje propisane mjere ove prekršajne sankcije (50,00 kn za fizičke osobe i 500,00 kn za pravne osobe).

Članak 20.

Globom od 500,00 kn do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba a globom od 50,00 do 200,00 kn fizička osoba, ovlaštenik odnosno vlasnik poljoprivrednog zemljišta ako onemogući ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje agrotehničkih mjera na zemljištu kojega je ovlaštenik, odnosno vlasnik u slučaju iz članka 16. st. 2 ove Odluke.

Globom od 50,00 do 200,00 kn kaznit će se za prekršaj iz st. 1 ovog članka odgovorna osoba u pravnoj osobi.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/03-01-06-015

Ur. broj: 2107-03/03-01-6-15-09

Bribir, 31. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik

Željko Citković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=37&mjesto=91253&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr