SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 20. Petak, 1. kolovoza 2003.
OPĆINA MATULJI
9

12.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00) i članka 28. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/93 i 19/93) Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 24. srpnja 2003. godine donosi

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Općine Matulji
za 2003. i 2004. godinu

I. OSNOVNA ZADAĆA I AKTIVNOSTI U DVOGODIŠNJEM RAZDOBLJU

Članak 1.

U dvogodišnjem razdoblju 2003. i 2004. godine u svrhu učinkovitog gospodarenja, racionalnog korištenja i zaštite prostora nastavlja se:

- praćenje planiranja i provedbe gradnje objekata u nadležnosti Republike Hrvatske, a koji se nalaze na prostoru Općine Matulji,

- suradnja s Primorsko-goranskom županijom, općinama i gradovima, koji graniče s Općinom Matulji,

- osiguravanje sredstava za izradu i izrada topografsko-katastarskih podloga,

- osiguravanje sredstava za izradu i izrada prostornih planova i to:

- izrada prostornih planova započetih u razdoblju 2001. i 2002. godini

- izrada novih prostornih planova,

- priprema i uređenje zemljišta i izgradnja komunalnih objekata i uređaja,

- nastavak na izgradnji vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije,

- kontinuirano praćenje zahtjeva građana za izradu planske dokumentacije sa svrhom optimalnog udovoljavanja njihovih potreba.

- U narednom razdoblju pratit će se donošenje zakona i odluka iz područja prostornog planiranja i komunalnih djelatnosti te ostalih zakona, koji utječu na planiranje. U skladu s time vršit će se usklađivanje svih planskih dokumenata.

II. PROCJENA POTREBE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

Članak 2.

U dvogodišnjem razdoblju nastavlja se s izradom prostornih planova započetih u razdoblju 2001. i 2002. godini, te s izradom novih prostornih planova.

Prostorni plan započet u prethodnom razdoblju, a koja se izrada i donošenje nastavlja u ovom razdoblju je:

- izrada i donošenje Urbanističkog plana uređenja Matulja

Članak 3.

Prostorni planovi, koji će se započeti u ovom razdoblju jesu:

- II. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Opatija unutar granica Općine Matulji,

- Prostorni plan Općine Matulji

- Urbanistički plan uređenja radne zone R-11

- Urbanistički plan uređenja radne zone R-12

- Detaljni plan uređenja radne zone R-8

- Detaljni plan uređenja radne zone R-9

- Detaljni plan uređenja dijela radne zone R-6

- Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja u Rupi

III. PRIBAVLJANJE PODATAKA I STRUČNIH PODLOGA PROSTORNOG UREĐENJA

Članak 4.

Za Urbanistički plan uređenja Matulja iz članka 2. postoje kartografski prikazi u mjerilu 1:5000 na kojima se radi plan.

Za II. Izmjenu i dopunu prostornog plana Općine Opatija unutar granica Općine Matulji iz članka 3. alineja jedan kartografski prikaz u mjerilu 1:25000 prenijet je na magnetski medij, dok postojeće katastarske planove u mjerilu 1:2880, 1:1440, 1:2000 i 1:1000 treba prenijeti na magnetski medij.

Prostorni plan Općine Matulji iz članka 3. alineja dva kartografski prikaz u mjerilu 1:25000 je djelomično prenijet na magnetski medij, a postojeće katastarske planove treba prenijeti na magnetski medij u mjerilo 1:5000.

Za Urbanističke planove uređenja iz članka 3. alineja tri i četri, postoje kartografski prikazi u mjerilu 1:5000 na magnetskom mediju.

Za Detaljne planove uređenja iz članka 3. alineja pet i šest postoje kartografski prikazi u mjerilu 1:1000 i treba ih prenijeti na magnetski medij.

Za Detaljne planove uređenja dijela radne zone R-6 treba izraditi kartografski prikaz u mjerilu 1:1000 i treba ga prenijeti na magnetski medij.

Za Izmjenu i dopunu Detaljnog plana uređenja groblja u Rupi postoji kartografski prikaz u mjerilu 1:500 i 1:200.

IV. SADRŽAJ PROSTORNIH PLANOVA

Članak 5.

Sadržaj II. Izmjene i dopune prostornog plana Općine Opatija unutar granica Općine Matulji određen je osnovnim planom. Grafički dio plana sadržavat će:

- namjenu površina mj: 1: 25000,

- način, uvjeti i mjere korištenja prostora mj: 1:25000,

- infrastrukturna mreža - vodovod i odvod mj: 1:25000,

- infrastrukturna mreža - elektroopskrba i telekomunikacije mj: 1:25000,

- granice građevinskih područja mj: 1:2880, 1:1440, 1:2000, 1:1000.

Obavezan sadržaj izrade ostalih prostornih planova propisan je »Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98), te se neće posebno navoditi.

Članak 6.

Programom mjera posebno se navode:

- osnov za izradu planova i

- razlozi pristupanja izradi prostornih planova.

Članak 7.

Urbanistički plan uređenja Matulja započet je i radi se na osnovi Programa mjera za 2001. i 2002. godinu. Izrada plana uvjetovana je člankom 26b Izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 68/98) te Izmjene i dopune prostornog plana Općine Opatija unutar granica Općine Matulji.

Granice plana zadane su Izmjenom i dopunom prostornog plana Općine Opatija unutar granica Općine Matulji.

Članak 8.

II. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Opatija unutar granica Općine Matulji radi se zbog usklađenja plana sa Strategijom razvoja Republike Hrvatske u dijelu autoceste od čvora Permani do granice s Republikom Slovenijom. Nova trasa autoceste je dogovorena s Ministarstvom za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Županijskim zavodom za razvoj, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Ujedno je dogovoreno ukidanje koridora autoceste prema Pasjaku. Izmjenom i dopunom prostornog plana ne smije doći do povećanja građevinskih područja naselja. U dogovoru sa Županijskim zavodom za razvoj, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, da bi se poštivali rokovi za realizaciju autoceste pristupa se odmah izradi II. izmjene i dopune prostornog plana. Time će se stvoriti osnova za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole autoceste na dijelu Permani - Rupa. Zbog nove trase autoceste će doći do: izmjene granica postojećih radnih zona, granica građevinskog područja naselja Rupa, granice groblja Rupa u dijelu novoplaniranog koridora i granice sportsko-rekreacione zone.

Ovom II. izmjenom i dopunom izvršit će se usklađenje t.j. formiranje novih radnih zona R-11 i R-12, usklađenje granica građevinskog područja naselja Rupa, Lipa dio usklađenje granica groblja Rupa i granice sportsko-rekreacione zone.

Granica obuhvata II. Izmjene i dopune prostornog plana Općine Opatija unutar granica Općine Matulji je sljedeća:

Istočna granica je od postojeće ceste Matulji - Jušići - Rupa udaljena 100 metara na istok od postojeće ceste, a počinje od kraja građevinskog područja 106 - Permani do početka građevinskog područja 99-Rupa, Lipa-dio i obuhvaća cijelo građevinsko područje 99 - Rupa, Lipa dio s korekcijom, nastavlja novoplaniranim koridorom autoceste do granice s Republikom Slovenijom.

Zapadna granica je novoplanirani koridor autoceste od granice s Republikom Slovenijom do građevinskog područja groblja Rupa, ide sjevernom i zapadnom granicom groblja Rupa uz sjevernu granicu sportsko-rekreacione zone do bivšeg čvora Pasjak. Zatim granica ide jugozapadnom granicom starog koridora autoceste i jugozapadnom granicom planirane radne zone R-11 do građevinskog područja 106 Permani.

Unutar granice zahvata su novoformirane radne zone R- 11, R-12, sportsko-rekreacijska zona, građevinsko područje 99 - Rupa, Lipa dio i groblje Rupa. Građevinska područja za radne zone, sportsko-rekreacijsku zonu, naselje Rupa, Lipa dio i groblje Rupa utvrdit će se na kartografskim prikazima iz članka 5.

Granica zahvata je ucrtana na grafičkom prilogu, koji je dio Programa mjera.

Članak 9.

Po osnivanju Općine Matulji postojeći Prostorni plan Općine Opatija koji je obuhvaćao Matulje, Opatiju, Lovran i Mošćeničku Dragu objedinjene u Općinu Opatija nije odgovarao Općini Matulji kao graničnoj općini Republike Hrvatske (prevelika izgrađenost, višestambena izgradnja, novi granični prijelazi, promijenjeni odnos prema vlasništvu i sl.). Stoga Općina Matulji odmah po osnivanju pristupa izradi svoga prostornog plana pod imenom »Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Opatija unutar granica Općine Matulji«. U vrijeme izrade Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Opatija unutar granica Općine Matulji donijet je novi »Zakon o prostornom uređenju« i novi »Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartograsfskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova«. Ovi zakonski akti su omogućavali donošenje planova započetim po bivšim zakonima i u skladu s tim zakonima. Zato se Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Opatija unutar granica Općine Matulji nastavlja i plan je donijet u veljači 1999. god. 2000. godine donijet je Prostorni plan Primorsko-goranske županije.

Sada svaka novoformirana općina i grad u skladu s Prostornim planom Primorsko-goranske županije i novim propisima radi svoj prostorni plan. Stoga će i Općina Matulji pristupiti izradi Prostornog plana Općine Matulji krajem dvogodišnjeg razdoblja baziranom na Prostornim planom Primorsko-goranske županije, Zakonom o prostornom uređenju i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova.

Granica obuhvata Prostornog plana Općine Matulji je istovjetna granici obuhvata Izmjene i dopune prostornog plana Općine Opatija unutar granica Općine Matulji odnosno granici Općine Matulji.

Članak 10.

Granica obuhvata Urbanističkog plana uređenja radne zone R-11 i R-12 utvrdit će se na kartografskim prikazima iz članka 5. II. Izmjene i dopune prostornog plana Općine Opatija unutar granica Općine Matulji.

Prostor namijenjen radnim zonama treba prihvatiti sadržaje vezane uz granični prelaz Rupa i Pasjak, a to znači bescarinsku zonu, prometni terminal, robni terminal, carinski terminal odnosno sve sadržaje, koje sadrži intermodalni logistički centar, prostore namijenjene raznim firmama vezanih uz granični prijelaz i slično.

Članak 11.

Detaljni planovi uređenja radnih zona R-8 i R-9 planirani su i u prošlom Programu mjera, ali se nije pristupilo njihovoj izradi iz razloga što se detaljnim planovima uređenja određuje detaljna namjena prostora, pojedina lokacija je točno utvrđena granicama, određuje se komunalna i prometna infrastruktura i sl. Kako do sada nije bilo poznatih investitora, a vlasnici zemljišta isto nisu pokazali inicijativu za planiranje sadržaja na tom prostoru do sada se nije pristupilo izradi detaljnih planova uređenja. Detaljni planovi uređenja radnih zona R-8 i R-9 mogu se raditi i u djelovima, uz obvezno poštivanje koridora prometnice planirane Izmjenom i dopunom prostornog plana.

Članak 12.

Dio Detaljnog plana uređenja radne zone R-6 obuhvaća prostor ispod ceste za Rukavac. Na prostoru od cca 6000 m2, a na česticama 1154, 1152/2, 1152/3 i 1159 k.o. Jušići planirala bi se proizvodnja raznih metalnih proizvoda i sklopova za poznatog investitora. Proizvodi se plasiraju na naše tržište i strana tržišta. Na ostalom prostoru radne zone planirat će se sadržaji radne zone, koje će predložiti ostali vlasnici zemljišta, a koji su u skladu s namjenom radnih zona predviđenom Izmjenom i dopunom važećeg prostornog plana.

Radna zona će biti prometno povezana na postojeću cestu, imati sve potrebne prilaze planiranim parcelama i infrastrukturu u skladu s planiranim kapacitetima.

Članak 13.

Granica obuhvata Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja groblja Rupa utvrdit će se u kartografskim prikazima iz članka 5. II. Izmjene i dopune prostornog plana Općine Opatija unutar granica Općine Matulji.

Svi sadržaji groblja ostaju isti kao i u postojećem Detaljnom planu uređenja groblja u Rupi samo se prilagođavaju novoformiranoj granici i novom načinu pristupa vezanom za čvorište Rupa.

V. JAVNA RASPRAVA

Članak 14.

Postupak provođenja javne rasprave propisan je »Uredbom o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova« (»Narodne novine« broj 101/98). Ova Uredba se neće posebno citirati.

VI. UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Članak 15.

Temeljem postojećih prostornih planova, planova u izradi, programa izgradnje komunalne infrastrukture za 1997. - 2007. i 2002. - 2005. godinu, potrebno je u ovom planskom razdoblju 2003. i 2004. godine realizirati izradu sljedeće projektne dokumentacije i izgradnju komunalnih objekata:

1. Transportni i opskrbni cjevovod Orljak - Bregi

2. Opskrbni cjevovod Benčinići

3. Transportni i opskrbni cjevovod od VCS Šmogori do VS Zdemer i vodosprema Zdemer

4. Vodoopskrbni sustav Općine Matulji

5. Kanalizacija Liburnijske rivijere i zaleđa

6. Proširenje groblja Matulji

7. Proširenje groblja Rukavac

8. Pripremni radovi na izgradnji groblja u Rupi

9. Pripremni radovi na proširenju groblja Zvoneća

10. Rekonstrukcija raskrižja Mučići

11. Rekonstrukcija raskrižja Trtni

12. Rekonstrukcija raskrižja »Tibo«

13. Rekonstrukcija raskrižja za radnu zonu R-2 lokacija Cen-Adria

14. Rekonstrukcija ceste Luskino

15. Rekonstrukcija ceste Pešćinica

16. Pripremni radovi na izgradnji komunalne infrastrukture u radnim zonama prema Izmjeni i dopuni prostornog plana i prema detaljnim planovima

17. Izgradnja parkirališta Jušići

18. Izgradnja nogostupa uz Kvarnersku cestu

19. Proširenje javne rasvjete.

VII. SREDSTVA ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA

Članak 16.

Sredstva za izradu prostornih planova osiguravaju se:

- u Proračunu Općine Matulji,

- i iz drugih izvora

VIII. SREDSTVA ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Članak 17.

Sredstva za uređenje građevinskog zemljišta osiguravaju se:

- u Proračunu Općine Matulji,

- iz komunalnog doprinosa,

- kreditima,

- i iz drugih izvora.

Članak 18.

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Matulji za 2003. i 2004. godinu stupa na snagu osam dana nakom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje vrijediti Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Matulji za 2001. i 2002. godinu (»Službene novine« broj 9/01).

Klasa: 350-01/03-01/6

Ur. broj: 2156-04-93-01

Matulji, 24. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=36&mjesto=51211&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr