SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 20. Petak, 1. kolovoza 2003.
GRAD OPATIJA
25

31.

Na temelju odredbi članka 27. i 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00 i 32/02), članka 36 Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 23/01), Prostornog plana uređenja Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 08/01), I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 14/03), Pravilnika o izradi o sadržaju mjerilima kartografskih prikaza obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 24. srpnja 2003. donosi

ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja Belveder

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja Belveder (u nastavku teksta: Plan).

Članak 2.

Detaljna granica obuhvata označena je u grafičkom dijelu Plana, na kartografskim prikazima i ukupne je površine 11.977 m2.

Članak 3.

Plan, iz članka 1. sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela:

Tekstualni dio:

I. Obrazloženje

1. POLAZIŠTA

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

II. Odredbe za provođenje

Grafički dio

1 DETALJNA NAMJENA POVRŠINA, mj.1:1000

2a PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA
I ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUK-
TURA, mj. 1:1000

2b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV, mj. 1:1000

3 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, mj. 1:1000

4 UVJETI GRADNJE, mj. 1:1000

5 PRESJECI, mj. 1:1000

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

U tekstualnom dijelu Plana koriste se sljedeći pojmovi:

Nivelacijska kota je kota gotovog poda prve nadzemne etaže.

Visina građevine je visina mjerena od nivelacijske kote do najviše točke građevine (kod kosog krova do sljemena, a kod ravnog krova do najviše točke građevine).

Nadzemna etaža je etaža koja ima najmanje jedno vidljivo pročelje (suteren, ostale etaže koje imaju vidljiva pročelja.

Ukopana etaža je etaža koja je ukopana sa svih strana u okolni teren osim na dijelu ulazne rampe.

Koeficijent izgrađenosti (kig) je odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice. Zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu česticu.

Koeficijent iskorištenosti (kis) je odnos ukupne brutto izgrađene površine svih nadzemnih etaža i površine građevne čestice. Ukopane etaže se ne računaju u koeficijent iskorištenosti.

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 5.

(1) Namjena površina na području obuhvata Plana određena je Prostornim planom uređenja Grada Opatije kao građevinsko područje naselja, koje je u strukturnoj podjeli centralna urbana zona (CUZ).

(2) Ovim Planom određena je detaljna namjena površina s uvjetima korištenja, uređenja i gradnje za sljedeće zone:

- Površina ugostiteljsko-turističke namjene (2 hotela) koja zauzima 2760 m2, odnosno 23,10kupne površine obuhvata Plana,

- Površina poslovne namjene (wellness centra s trgovačko-ugostiteljsko-uslužnim sadržajima koja zauzima 1736 m2, odnosno 14,50kupne površine obuhvata Plana,

- Površina stambene namjene (3 postojeće vile) koja zauzima 1384 m2, odnosno 11,60kupne površine obuhvata Plana,

- Javne zelene površine koje zauzimaju 1760 m2, odnosno 14,60kupne površine obuhvata Plana,

- Zaštitne zelene površine koje zauzimaju 515 m2, odnosno 4,30kupne površine obuhvata Plana,

- Površina dječjeg igrališta koja zauzima 429 m2, odnosno 3,60kupne površine obuhvata Plana,

- Cestovne površine koje zauzimaju 1573 m2, odnosno 13,10kupne površine obuhvata Plana,

- Pješačko-kolne površine koje zauzimaju 281 m2, odnosno 2,30kupne površine obuhvata Plana,

- Pješačke površine koje zauzimaju 1517 m2, odnosno 12,70kupne površine obuhvata Plana.

- Infrastrukturna građevina (transformatorska stanica) koja zauzima 22 m2, odnosno 0,20buhvata Plana.

(3) Detaljna namjena površina unutar obuhvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu broj 1 »Detaljna namjena površina« u mj. 1:1000.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Članak 6.

Uvjeti korištenja i način gradnje unutar obuhvata Plana prikazani su na kartografskom prikazu broj 3 »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina« i kartografskom prikazu broj 4 »Uvjeti gradnje« u mjerilu 1:1000.

2.1. VELIČINA I OBLIK GRAĐEVNIH ČESTICA

Članak 7.

(1) Veličina i oblik građevnih čestica određeni su Planom i prikazani su na kartografskom prikazu Plana br. 4 »Uvjeti gradnje« i u tablici koja sljedi:

oznaka katastarske čestice

površina
čestice/ m2

Površina čestice u odnosu na površinu obuhvata Plana (%)

G-1 (hotel T11)

1326

11,1

G-2 (hotel T12)

1434

12,0

G-3 (wellness centar s trgovačko-ugostiteljsko-uslužnim sadržajima)

1736

14,5

G-4 (vila Melanie)

453

3,7

G-5 (vila Laura)

508

4,2

G-6 (vila Santa Maria)

423

3,5

G-7 (park)

556

4,7

G-8 (dječje igralište)

429

3,5

G-9 (transformatorska stanica)

22

0,2

G-10

545

4,5

G-11

1129

9,5

G-12

1374

11,5

G-13

1812

15,1

G-14

230

1,9

Ukupno

11977

100,0

(2) Izgradnja i uređenje građevnih čestica mora, osim izgradnje građevina osnovne namjene i ostalih građevina, obuhvatiti i uređenje zelenila i okoliša na građevnoj čestici.

(3) Kolne, kolno-pješačke i pješačke površine te podrumske, ostale ukopane površine, potkrovlja, nadstrešnice, vanjski bazen, ograde, te ostale neophodne prometne, telekomunikacijske i komunalne građevine i uređaji izuzeti su iz izračuna koeficijenta izgrađenosti i koeficijenta iskorištenosti.

2.2. VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINA

Članak 8.

Hotel 1 (T11)

(1) Najveći dopušteni broj nadzemnih etaža građevine iznosi 5 etaža (prizemlje + 4 kata), a ukopanih etaža iznosi 2 etaže (garaža).

(2) Najveća dopuštena visina građevine je V=20 m.

(3) Najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije građevine iznosi 530 m2, a ukupna brutto izgrađena površina iznosi 2650 m2.

(4) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice je kig = 0,4.

 (5) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice je kis = 2,0.

(6) Najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije ukopanih garaža iznosi 710 m2, a ukupna brutto izgrađena površina iznosi 1420 m2.

(7) Dozvoljena je gradnja vanjskog i unutarnjeg bazena.

Članak 9.

Hotel 2 (T12)

(1) Najveći dopušteni broj nadzemnih etaža građevine iznosi 5 etaža (prizemlje + 4 kata), a ukopanih etaža iznosi 2 etaže (garaža).

(2) Najveća dopuštena visina građevine je V=20 m.

(3) Najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije građevine iznosi 574 m2, a ukupna brutto izgrađena površina iznosi 2870 m2.

(4) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice je kig = 0,4.

(5) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice je kis = 2,0.

(6) Najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije ukopanih garaža iznosi 780 m2, a ukupna brutto izgrađena površina iznosi 1560 m2.

(7) Dozvoljena je gradnja vanjskog i unutarnjeg bazena.

Članak 10.

Wellnes centar s trgovačko-ugostiteljsko-uslužnim sadržajima (K)

(1) Najveći dopušteni broj nadzemnih etaža građevine iznosi 2 etaže (prizemlje + kat), a ukopanih etaža iznosi 2 etaže (garaža).

(2) Najveća dopuštena visina građevine je V=11 m.

(3) Najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije građevine iznosi 695 m2, a ukupna brutto izgrađena površina iznosi 1390 m2.

(4) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice je kig = 0,4.

(5) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice je kis = 0,8.

(6) Najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije ukopanih garaža iznosi 910 m2, a ukupna brutto izgrađena površina iznosi 1820 m2.

(7) Dozvoljena je gradnja vanjskog i unutarnjeg bazena.

Članak 11.

(1) Na postojećim trima vilama na području obuhvata Plana dozvoljeno je vršiti zahvate rekonstrukcije u sljedećem opsegu:

- rekonstrukcija (nadogradnja ili dogradnja) isključivo u svrhe ugradnje lifta, instalacijske etaže, te ukopane etaže za potrebe izgradnje instalacija ili pomoćnih prostorija i garaža

- rekonstrukcija otvora na građevini bez povećanja tlocrtnih i visinskih gabarita

- rekonstrukcija (adaptacija) postojećih građevina u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada bez povećanja korisne površine građevine.

(2) Pod opsegom neophodnim za poboljšanje uvjeta života i rada iz stavka (1) ovog članka smatra se:

- obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevina u postojećim gabaritima,

- priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta instalacija, uređenje potkrovlja ili drugog prostora unutar postojećeg gabarita u stambeni prostor pod uvjetom da se time ne povećavaju tlocrtni i visinski gabariti.

2.3. NAMJENA GRAĐEVINA

Članak 12.

(1) Unutar granica obuhvata Plana moguće je graditi:

- građevine hotela T11 i T12 kategorije minimalno 4 zvjezdice s podzemnim garažama,

- wellnes centar s trgovačko-ugostiteljsko-uslužnim sadržajima i podzemnim garažama (K),

- kolne, kolno-pješačke i pješačke te parkirališne površine;

- zelene površine i zelenilo u potezu;

- podrumske i ostale ukopane površine, nadstrešnice, vanjski bazen, ograde, te ostale neophodne prometne, telekomunikacijske i komunalne građevine i uređaje.

(2) U građevini wellness centra s trgovačko-ugostiteljsko- turističkim sadržajima dozvoljeno je maksimalno 200ovršine namijeniti trgovačkim sadržajima.

2.4. SMJEŠTAJ GRAĐEVINA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

Članak 13.

(1) Građevine osnovne namjene i pomoćne građevine moguće je graditi samo unutar gradivih dijelova građevne čestice za osnovnu namjenu određenih kartografskim prikazom broj 4 »Uvjeti gradnje« u mjerilu 1:1000.

(2) Na građevnim česticama G-4, G-5 i G-6 moguće je izvan gradivog dijela čestice izgraditi plato maksimalnih dimenzija 5x5m namijenjen za parkiranje vozila, u nivou povišenog terena uz zapadnu granicu građevne čestice. Površinu koja se nalazi ispod platoa moguće je iskoristiti za pomoćne prostorije (spremišta, drvarnice i sl.).

(3) Iznimno, građevine iz članka 12, alineja 5 mogu se graditi i izvan gradivog dijela čestice, prema posebnim uvjetima nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima.

(4) Postojeća građevina na građevnoj čestici G-2 i postojeća pomoćna građevina na južnom dijelu obuhvata Plana predviđene su za rušenje.

(5) Obvezni građevni pravaci za sve građevine unutar obuhvata Plana određeni su na kartografskom prikazu broj 4 »Uvjeti gradnje« u mj. 1:1000.

2.5. OBLIKOVANJE GRAĐEVINA

Članak 14.

(1) Sve građevine unutar obuhvata Plana treba projektirati i graditi uz upotrebu visokokvalitetnih i postojanih tradicionalnih materijala, a prema načelima suvremenih načina građenja, suvremenim jezikom arhitekture, uz primjenu suvremenih tehnologija građenja i visokokvalitetne i postojane instalacijske opreme.

(2) Potrebno je posvetiti pozornost oblikovanju pročelja građevina i elemenata vizualnih komunikacija na građevinama, kako bi se ostvarila što kvalitetnija slika područja Belveder.

(3) Potrebno je primijeniti kvalitetne elemente za zaštitu od sunca.

(4) Krovišta planiranih hotela moraju biti kosa nagiba između 18o i 22o, a pokrov mora biti kupa kanalica. Krovište wellness centra s trgovačko-ugostiteljsko-uslužnim sadržajima može biti koso ili ravno. Ukoliko je krov ravni mora biti ozeljenen, a 100ovršine može biti namijenjeno ugostiteljsko-turističkoj namjeni.

(5) Na krovište je moguće ugraditi krovne prozore, kupole za prirodno osvjetljavanje te kolektore sunčeve energije.

2.6. UREĐENJE GRAĐEVNIH ČESTICA

Članak 15.

(1) Obavezna je izrada idejnog projekta uređenja okoliša.

(2) Najmanje 300ovršine obuhvata Plana potrebno je hortikulturno urediti kao parkovne i zaštitne zelene površine, a po idejnom projektu uređenja okoliša. Hortikulturno uređenje izvesti autohtonim vrstama visokog zelenila i ukrasnog grmlja.

(3) U početku i tijekom građenja planiranih građevina potrebno je izvršiti zaštitu stabala solitera i postojećih palmi, te ostalog postojećeg vrijednog raslinja, a ukoliko je neophodno rušenje stabala, svako srušeno stablo mora se zamijeniti s novim stablom na slobodnom dijelu građevne čestice.

(4) Zelene i pješačke površine na građevnoj čestici potrebno je opremiti odgovarajućim elementima urbane opreme: klupama, rasvjetnim elementima, koševima za otpatke i drugim elementima.

(5) Parkiranje vozila potrebno je riješiti na čestici osnovne namjene na garažnim površinama, osim na građevnim česticama G-4, G-5 i G-6 na kojima se parkiranje može riješiti na način određen u članku 13, stavak (2) ovih Odredbi.

(6) Potrebno je osigurati minimalan br. garažnih mjesta, i to:

- za hotel T11 i hotel T12: - 1 mjesto po smještajnoj jedinici + 1 mjesto na prva četiri zaposlena + 1 mjesto na svakih idućih 8 zaposlenih,

- za wellness centar s trgovačko-ugostiteljsko-uslužnim sadržajima: 1 mjesto na četiri korisnika + 1 mjesto na prva četiri zaposlena + 1 mjesto na svakih idućih 8 zaposlenih, 44 mjesta za potrebe hotela »Belveder«.

- za 3 vile: 1 mjesto na 1 stambenu jedinicu.

(7) Osigurati potrebni broj mjesta za vozila osoba s teškoćama u kretanju. Ova garažno-parkirna mjesta moraju biti najmanje veličine 300x500 cm i vidljivo označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, najbliža i najpristupačnija hendikepiranoj osobi.

(8) Prilazi građevinama i površinama moraju biti izvedeni u skladu s Pravilnikom o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje arhitektonsko-urbanističkih barijera (NN 47/82).

(9) Ograde građevnih čestica grade se, u pravilu, od kamena, betona, metala ili zelenila.

(10) Visina ograde građevne čestice je, u pravilu, od 0 (nula) do 1,5 m, pri čemu je neprozirni, puni dio ograde najveće dopuštene visine 0,4 m.

(11) Dio ograde od gornjeg ruba punog podnožja do pune visine ograde može se izvesti od prozračnog materijala (metala, plastificirane žičane mreže, zelenila i drugih materijala).

(12) Iznimno, ograda može biti visine do 2,0 m, ako je izvedena živicom.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

Članak 16.

(1) U projektiranju i izvođenju instalacija, objekata i uređenja komunalne, prometne i telekomunikacijske infrastrukture, dozvoljavaju se manje korekcije, ako ne narušavaju uvjete korištenja građevnih čestica.

(2) Način i uvjeti priključenja građevnih čestica na komunalnu infrastrukturu unutar obuhvata Plana prikazani su na kartografskom prikazu broj 2a »Prometna, telekomunikacijska i elektroenergetska infrastruktura« i kartografskom broj 2b »Infrastrukturni sustavi i mreže-vodnogospodarski sustav« u mjerilu 1:1000.

3.1. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA CESTOVNE I ULIČNE MREŽE

3.1.1. PRISTUPNA CESTA

Članak 17.

(1) Lokacija obuhvata Plana Belveder prometno je već povezana na ulicu Maršala Tita postojećom cestom od hotela Belveder. Iako ta cesta nije u svom punom profilu unutar obuhvata Plana, za učinkovitu organizaciju prometa neophodna je njena rekonstrukcija i proširenje. Na postojeću cestu spaja se planirana ulica koja opskrbljuje oba hotela i koja završava trgom na kojem će biti omogućeno okretanje autobusa i opskrbnih vozila. S opisane postojeće ceste s južne strane planiran je drugi ulaz u garažu u hotel T12. Ovisno o projektu hotela T12 moguće je ostvariti samo jedan od opisanih ulaza u garažu ili oba.

(2) Neophodna je rekonstrukcija postojećeg križanja kod samog hotela Belvedere kako bi se omogućio nesmetan pristup wellness centru s trgovačko-ugositeljsko-uslužnim sadržajima, te omogućio pješačko-kolni pristup do već postojećih vila.

(3) Priključenje zone obuhvata Plana na pristupnu cestu izvodi se u skladu sa postojećim zakonskim propisima.

(4) U sklopu svake planirane građevine predviđen je garažni prostor tako da u prostoru obuhvaćenim Planom nisu predviđene vanjske parkirne površine.

3.1.2. PJEŠAČKE POVRŠINE

Članak 18.

Pješačke površine unutar zone obuhvata Plana Belveder, ucrtane u kartografskim prikazima, moguće je korigirati prema idejnom projektu uređenja okoliša i prema glavnom i izvedbenom projektu.

3.1.3. PROTUPOŽARNI PRISTUPI

(1) Planirana ulica pored hotela T11 i T12 predviđena je da ujedno služi i kao vatrogasni pristup hotelima i stražnjoj strani wellness centra s trgovačko-ugositeljsko-uslužnim sadržajima.

(2) Pješačko-kolni pristup prema wellness centru s trgovačko-ugostiteljsko-uslužnim sadržajima planiran je ujedno i kao vatrogasni pristup do već postojećih vila.

(3) Vatrogasni pristupi planirani su prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94).

3.2. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

Članak 19.

Priključenja na telekomunikacijsku mrežu obavit će se prema uvjetima Hrvatskog telekoma.

3.3. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE I VODOVA UNUTAR PROMETNIH I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA (OPSKRBA PITKOM VODOM, ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, ELEKTROOPSKRBA I JAVNA RASVJETA)

Članak 20.

Rješenje vodoopskrbe i odvodnje unutar zone obuhvata detaljnog plana uređenja prikazano je na kartografskom prikazu broj 2B Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustavi, u mjerilu 1:1000.

Opskrba pitkom vodom

 (1) Vodoopskrba zone DPU-a Belveder riješena je prema uvjetima komunalnog poduzeća »Komunalac« iz Opatije.

(2) Opskrbu pitkom vodom treba izvesti priključenjem na postojeći cjevovod DN 200 mm u ulici M. Tita.

(3) Priključni vod lokalne mreže za cijelu zonu DPU-a Belveder izvesti iz lijevano-željeznih cijevi DN 100 mm.

(4) Vodomjerna okna izvesti kao betonska dovoljnog svijetlog otvora da unutar njih stane vodomjer i račva za vodoopskrbni vod prema objektima.

(5) Hidrante spojiti na vod lokalne mreže DN 100 mm uz obaveznu izvedbu zasuna. Hidrante izvesti od lijevano-željeznih cijevi DN 80 kao nadzemne.

(6) Vodoopskrbni cjevovodi prema objektima se mogu izvesti od pocinčanih cijevi profila prema proračunu za svaki pojedinačni objekt.

(7) Vodovodne cijevi polagati prema normalnom poprečnom profilu rova određenom prema geotehničkom elaboratu. Cijevi polagati na pješčanu posteljicu debljine min. 10 cm uz zatrpavanje sa strane i 30 cm iznad tjemena cijevi. Cijevi se polažu na propisnu dubinu radi zaštite od smrzavanja.

(8) Poprečnu i vertikalnu udaljenost od ostalih instalacija (kanalizacija, energetski i telekomunikacijski kabeli) uskladiti sa uvjetima vlasnika instalacija. U vertikalnom smislu na najnižim i najvišim točkama na cjevovodu ukoliko postoji za tim potreba treba izvesti okno sa zračnim ventilom i okno sa muljnim ispustom.

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

(9) Odvodnja sanitarno-potrošnih i tehnoloških otpadnih voda riješena je priključenjem na javnu gradsku kanalizaciju prema uvjetima komunalnog poduzeća »Komunalac« iz Opatije.

(10) Ovodnja obuhvata Plana riješena je kao razdjelna kanalizacija.

(11) Kanalizaciju izvesti od poliesterskih ili PVC cijevi DN 250 i DN 300 mm. Sve otpadne vode iz kuhinje i restorana tretirati preko separatora ulja i masti prije ispuštanja u kanalizaciju. Otpadne vode odvesti kanalima sanitarne odvodnje prema postojećem revizijskom oknu u prolazu Lipovica, te dalje kanalom u postojeću taložnicu »Lipovica« i postojećim ispustom u more.

(12) Oborinsku kanalizaciju izvesti od poliesterskih ili PVC cijevi DN 300 mm i DN 400 mm.

(13) Oborinske vode s krovova i terasa i prometnih površina sakupiti u kanalizaciju sustavom slivnika i linijskih rešetki. Odvodnju garažnih parkirnih površina treba riješiti linijskim kanalizacijskim rešetkama sa spojem na slivnike. Ulične slivnike treba izvesti s taložnicom kako bi se plivajuće i krute tvari zaustavile u slivniku. Na prostoru garaža i prometnih površina predvidjeti separatore ulja i masti. Sve oborinske vode treba sakupiti i odvesti kanalima za oborinske vode prema taložnici »Lipovica« i tamo ispustiti u more.

(14) Cijeli kanalizacijski sustav izvesti kao vodonepropustan.

(15) Cijevi se polažu u rov minimalne širine 80 cm. Normalni poprečni profil rova uskladiti s geotehničkim elaboratom i dubinom iskopa. Cijevi polagati na pješčanu posteljicu debljine 10 cm uz zatrpavanje do 30 cm iznad tjemena cijevi.

(16) Minimalni dozvoljeni profil cijevi je DN 300 mm, minimalni pad 20, a maksimalni u skladu s maksimalnim dozvoljenim brzinama tečenja u kanalu za pojedine cijevne materijale. Veće padove treba riješiti kaskadama.

(17) Revizijska okna izvesti kao monolitna ili tipska četvrtasta betonska 1.0 x 1.0 m s lijevanoželjeznim penjalicama i poklopcima za opterećenje prema poziciji na terenu. Slivnici također mogu biti betonski tlocrtnih svijetlih dimenzija 0.45x0.45 m s lijevanoželjeznim rešetkama.

(18) Planirane građevine na području obuhvata Plana se mogu izgraditi i prije realizacije planiranog sustava odvodnje otpadnih voda uz uvjet da se do izvođenja planiranog sustava odvodnje otpadnih voda mogu priključiti na postojeći kanalizacijski sustav u ulici M. Tita i sustavu crpnih stanica, te dalje prema uređaju za pročišćavanje na Punta Kolovi.

Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 21.

(1) Prije izrade projekata električnih instalacija novih objekata, predviđenih ovim Planom, investitor je dužan od nadležnog distributera električne energije zatražiti uvjete priključenja na distributivnu mrežu. Kroz iste, ovisno o traženom vršnom opterećenju građevina odredit će se broj i smještaj priključno-mjernih ormara, sastav mjernih mjesta i odabir zaštite od previsokog napona dodira.

(2) Napajanje objekata unutar zone zahvata DPU-a osigurat će se isključivo podzemnim niskonaponskim kabelima propisanim tipizacijom nadležne distribucije.

(3) Novopredviđena javna rasvjeta izvest će se kao zasebna na metalnim stupovima. Ista će se napajati podzemnim kabelima iz mjerno upravljačkog ormara, koji će biti smješten u okućnici novopredviđene TS 10(20)/0,4 kV.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREMANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 22.

(1) Zelene površine unutar obuhvata Plana uređuju se, u pravilu, sadnjom i održavanjem visokog i parternog zelenila i drvoreda. Planom je određeno da se na zaštitnim zelenim površinama, uz prethodno vrednovanje prostora, omogućuje gradnja i uređivanje: pješačkih puteva i manjih pomoćnih građevina koje su u funkciji korištenja drugih površina.

(2) Ukupna površina pomoćnih građevina iz prvog stavka može iznositi najviše 10% zaštitnih zelenih površina na području obuhvata Plana.

(3) Oblikovanjem ovih građevina ne smije se narušiti prostorna ravnoteža s okolinom, a mora se težiti visokoj estetskoj razini.

(4) Obuhvat Plana treba opremiti kvalitetnim elementima urbane opreme i urbanog mobilijara: elementima vizualnih komunikacija, elementima rasvjete, klupama za sjedenje, koševima za otpatke, nadstrešnicama, drugim elementima urbane opreme i urbanog mobilijara.

(5) Svi navedeni elementi urbane opreme moraju naglasiti posebnost i pridonijeti prepoznatljivosti prostora.

5. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I OSJETLJIVIH CJELINA

Članak 23.

(1) Oblikovanjem planiranih građevina ne smije se narušiti prostorna ravnoteža s okolinom, te se mora težiti visokoj estetskoj razini.

(2) Hortikulturno uređenje - urbano uresno zelenilo treba biti atraktivno i funkcionalno oblikovano, s intenzivnim održavanjem.

6. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 24.

Potrebno je urediti zelene površine, posaditi ih i redovito održavati, te zadržati ambijentalne vrijednosti opatijskih perivoja.

7. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 25.

(1) Gradnja i uređenje površina i građevina unutar obuhvata Plana provodit će se prema ovim odredbama za provođenje i prema kartografskim prikazima.

(2) Izradu projektne dokumentacije nužno je realizirati uz suglasnost i uz suradnju s nadležnim tijelom državne uprave, odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima, kada je to određeno posebnim propisima.

(3) Unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja potrebno je ostvarititi minimalnu razinu infrastrukturne opremljenosti, koja sadrži:

- izgradnju mreže vodoopskrbe,

- izgradnju mreže odvodnje otpadnih i oborinskih voda,

- izgradnju mreže elektroopskrbe,

- izgradnju mreže telekomunikacija.

8. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 26.

(1) U cilju sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš potrebno je provoditi sljedeće mjere:

- zonu obuhvata Plana u cijelosti komunalno opremiti uz kvalitetnu odvodnju i vodonepropusnost sustava odvodnje;

- izbjegavanje nastajanja i smanjivanje količina proizvedenog otpada (posebno izbjegavanje mogućnosti zagađenja otpadnim tvarima kao što su ulja, masti, kiseline i sl.);

- u području obuhvata Plana nije dozvoljeno skladištenje eksplozivnih i zapaljivih tvari;

- odvoženje otpada mora biti organizirano;

- u skladu s Pravilnikom o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 37/90), najviše dopuštene razine za dan iznose 65 dBA, a za noć 50 dBA;

- potrebno je osigurati zaštitu od požara prema važećim propisima te zatražiti suglasnost nadležne policijske uprave Ministarstva unutarnjih poslova.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Plan je izrađen u četiri (4) izvornika ovjerenih pečatom Grada Opatije i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/09

Ur. broj: 2156-01-01-03-1

Opatija, 24. srpnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Antun Onsea, dipl. iur., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=36&mjesto=10006&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr