SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 20. Petak, 1. kolovoza 2003.
GRAD OPATIJA
25

30.

Na temelju odredbi članka 27. i 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00 i 32/02), članka 36 Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 23/01), Prostornog plana uređenja Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 08/01), I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 14/03), Pravilnika o izradi o sadržaju mjerilima kartografskih prikaza obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 24. srpnja 2003. donosi

ODLUKU
o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
garaže i dječjeg igrališta Slatina

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja garaže i dječjeg igrališta Slatina (u nastavku teksta: Plan). Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja garaže i dječjeg igrališta Slatina (»Službene novine« PGŽ broj 03/98) mijenja se i glasi kako slijedi u nastavku.

Članak 2.

Detaljna granica obuhvata Plana označena je u grafičkom dijelu Plana, na kartografskim prikazima, i to:

- Zona A - garažno-poslovni centar površine cca 3709 m2,

- Zona B - dječje igralište površine cca 2954 m2.

Članak 3.

Plan, iz članka 1. sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela:

Tekstualni dio:

I. Obrazloženje

1. POLAZIŠTA

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

II. Odredbe za provođenje

Grafički dio

1 DETALJNA NAMJENA POVRŠINA, mj.1:1000

2a PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA, mj. 1:1000

2b VODOOPSKRBA I ODVODNJA, mj. 1:1000

3 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, mj. 1:1000

4 UVJETI GRADNJE, mj.1:1000

5a PRESJECI - POSTOJEĆE STANJE, mj.1:1000

5b PRESJECI - PLANIRANO STANJE, mj.1:1000

5c PRESJECI - PLANIRANO STANJE, mj.1:1000

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

U tekstualnom dijelu Plana koriste se sljedeći pojmovi:

Nivelacijska kota je kota gotovog poda prve nadzemne etaže.

Visina građevine je visina mjerena od nivelacijske kote do najviše točke građevine.

Nadzemna etaža je etaža koja ima najmanje jedno vidljivo pročelje (suteren, ostale etaže koje imaju vidljiva pročelja.

Ukopana etaža je etaža koja je ukopana sa svih strana u okolni teren osim na dijelu ulazne rampe.

Koeficijent izgrađenosti (kig) je odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice. Zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu česticu. Ukopane etaže se ne računaju u koeficijent izgrađenosti.

Koeficijent iskorištenosti (kis) je odnos ukupne brutto izgrađene površine svih nadzemnih etaža i površine građevne čestice. Ukopane etaže se ne računaju u koeficijent iskorištenosti.

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 5.

(1) Namjena površina na području obuhvata Plana određena je Prostornim planom uređenja Grada Opatije kao građevinsko područje naselja, koje je u strukturnoj podjeli centralna urbana zona (CUZ).

(2) Ovim Planom određena je detaljna namjena površina s uvjetima korištenja, uređenja i gradnje za sljedeće zone:

ZONA A - GARAŽNO-POSLOVNI CENTAR

- površina poslovne namjene - garažno-poslovni centar - (oznaka K1), ukupne površine 1560,0 m2 ili 42,5 0ovršine Detaljnog plana uređenja

- infrastrukturna građevina - transformatorska stanica, ukupne površine 48,4 m2 ili 0,13 0ovršine Detaljnog plana uređenja

- Prometne površine - ceste, ukupne površine 346,7 m2 ili 9,350ovršine obuhvata Detaljnog plana uređenja.

- Kolno-pješačke površine, ukupne površine 621,7 m2 ili 16,8 0ovršine obuhvata Detaljnog plana uređenja.

- Pješačke površine, ukupne površine 436,9 m2 ili 11,8 % površine obuhvata Detaljnog plana uređenja.

- Zelene površine (oznaka Z1), ukupne površine 695,3 m2 ili ukupno 18,8 0ovršine obuhvata Detaljnog plana uređenja.

ZONA B - DJEČJE IGRALIŠTE

- Površina dječjeg igrališta obuhvaća površinu od 147,3 m2 ili ukupno 4,9 0ovršine obuhvata Detaljnog plana uređenja.

- Površina pješačkih staza obuhvaća površinu od 647,1 m2 ili ukupno 21,9 0ovršine obuhvata Detaljnog plana uređenja.

- Travnjak obuhvaća površinu od 1448,3 m2 ili ukupno 49,1 0ovršine obuhvata Detaljnog plana uređenja.

- Pokrivači tla obuhvaćaju površinu od 681,3 m2 ili ukupno 23,1 0ovršine obuhvata Detaljnog plana uređenja.

- Infrastrukturna građevina - transformatorska stanica obuhvaća površinu od 30,0 m2 ili ukupno 1,0 0etaljnog plana uređenja.

Detaljna namjena površina unutar obuhvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu broj 1 »Detaljna namjena površina« u mj. 1:1000.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Članak 6.

(1) Uvjeti korištenja i način gradnje unutar obuhvata Plana prikazani su na kartografskom prikazu broj 3 »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina« i kartografskom prikazu broj 4 »Uvjeti gradnje« u mjerilu 1:1000.

2.1. VELIČINA I OBLIK GRAĐEVNIH ČESTICA (IZGRAĐENOST, ISKORIŠTENOST I GUSTOĆA IZGRAĐENOSTI)

Članak 7.

ZONA A - GARAŽNO-POSLOVNI CENTAR

(1) Veličina i oblik građevnih čestica određena je Planom i prikazana je na kartografskom prikazu br. 4 »Uvjeti gradnje«, a najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti kig i koeficijent iskorištenosti kis određeni su tablicom u nastavku:

oznaka
katastarske čestice

površina čestice/ m2

najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti kig

(%)

najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti kis

Površina čestice u odnosu na površinu obuhvata Plana (%)

G-1 (garažno-poslovni centar)

3612,0

44,0

1,75

97,4

G-2 (transformatorska stanica)

48,4

-

-

1,3

G-3 (cesta)

48,6

-

-

1,3

G-4 (transformatorska stanica)

30,2

-

-

1,0

(2) Izgradnja i uređenje građevne čestice mora, osim izgradnje građevina osnovne namjene i ostalih građevina, obuhvatiti i uređenje zelenila i okoliša na građevnoj čestici.

(3) Kolne, kolno-pješačke i pješačke površine te podzemne garaže i ostale ukopane površine, nadstrešnice, ograde, te ostale neophodne prometne, telekomunikacijske i komunalne građevine i uređaji izuzeti su iz izračuna koeficijenta izgrađenosti.

2.2. VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINA (UKUPNA BRUTTO IZGRAĐENA POVRŠINA GRAĐEVINA, VISINA I BROJ ETAŽA)

Članak 8.

ZONA A - GARAŽNO-POSLOVNI CENTAR

(1) Najveća dozvoljena ukupna brutto izgrađena površina nadzemnih etaža garažno-poslovnog centra iznosi 6200 m2.

(2) Najveća dozvoljena brutto izgrađena površina prizemlja građevine poslovne namjene garažno-poslovnog centra iznosi 1560,0 m2.

(3) Najveća dopuštena visina građevine poslovne namjene - garažno-poslovnog centra je 22 m, mjereno od gotovog poda prve nadzemne etaže, odnosno maksimalna visina je na visinskoj koti +35,60 m.

(4) Najveći dozvoljeni broj nadzemnih etaža građevine poslovne namjene garažno-poslovnog centra je 6 etaža (prizemlje + 4 kata + instalacijska etaža).

(5) Najveći dozvoljeni broj ukopanih etaža je 3 etaže.

(6) Ukupni broj garažno-parkirnih mjesta mora iznositi minimalno 350, dok maksimalni broj nije ograničen. Moguće je organizirati primjenu garažne opreme za dvoetažno parkiranje unutar građevinske etaže.

(7) Postojeće građevine smještene na sjevernom dijelu obuhvata Plana predviđene su za rušenje.

(8) Visine pojedinih etaža prikazane na kartografskom prikazu br. 5 »Presjeci-planirano stanje« su orijentacijske i projektom se mogu mijenjati, ali na način da se ukupna dozvoljena visina građevine ne poveća.

2.3. NAMJENA GRAĐEVINA

Članak 9.

Unutar granica obuhvata Plana moguće je graditi i uređivati sljedeće:

ZONA A - GARAŽNO-POSLOVNI CENTAR

- građevina poslovne namjene - garažno-poslovni centar;

- kolne, pješačke i kolno-pješačke površine;

- zelene površine i zelenilo u potezu;

- ukopane površine, nadstrešnice, ograde, te ostale neophodne prometne, telekomunikacijske i infrastrukturne građevine (elektroenergetske - transformatorska stanica, komunalne građevine i uređaji).

ZONA B - DJEČJE IGRALIŠTE

- zelene površine i zelenilo u potezu;

- ukopane površine, nadstrešnice, ograde, te ostale neophodne prometne, telekomunikacijske i infrastrukturne građevine (elektroenergetske - transformatorska stanica, komunalne građevine i uređaji).

2.4. SMJEŠTAJ GRAĐEVINA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

Članak 10.

ZONA A - GARAŽNO-POSLOVNI CENTAR

(1) Garažno-poslovni centar moguće je graditi samo unutar gradivog dijela građevne čestice G-1 za osnovnu namjenu koji je određen kartografskim prikazom broj 4 »Uvjeti gradnje« u mjerilu 1:1000.

(2) Iznimno, građevine iz točke 2.3., ZONA A - alineja 4 mogu se graditi i izvan gradivog dijela čestice, prema posebnim uvjetima nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima.

(3) Obvezni građevni pravac za garažno-poslovni centar određen je na kartografskom prikazu broj 4 »Uvjeti gradnje«.

ZONA B - DJEČJE IGRALIŠTE

(4) Građevine iz točke 2.3., alineja 2 mogu se graditi na području obuhvata Plana - zona B, prema posebnim uvjetima nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima.

2.5. OBLIKOVANJE GRAĐEVINA

Članak 11.

ZONA A - GARAŽNO-POSLOVNI CENTAR

(1) Garažno-poslovni centar mora se projektirati uz upotrebu visokokvalitetnih i postojanih tradicionalnih materijala, a prema načelima suvremenih načina građenja, suvremenim jezikom arhitekture, uz primjenu suvremenih tehnologija građenja i visokokvalitetne i postojane instalacijske opreme.

(2) Potrebno je posvetiti pozornost oblikovanju pročelja garažno-poslovnog centra i elemenata vizualnih komunikacija na građevini, kako bi se ostvarila što kvalitetnija slika ovog dijela gradskog prostora. Na istočnom pročelju građevine u dijelu prizemlja, 1. i 2. kata dozvoljeni su samo nužni otvori za osvjetljenje i prozračivanje, te izlazi za intervente situacije.

(3) Potrebno je primijeniti kvalitetne elemente za zaštitu od sunca.

(4) Krovište garažno-poslovnog centra je ravno. Krovište mora biti izvedeno najnovijim tehnologijama građenja, pri čemu treba izvesti kvalitetnu hidroizolaciju.

(5) Na krovište je moguće ugraditi krovne prozore, kupole za prirodno osvjetljavanje te kolektore sunčeve energije.

2.6. UREĐENJE GRAĐEVNIH ČESTICA

Članak 12.

ZONA A - GARAŽNO-POSLOVNI CENTAR

(1) Zelene i pješačke površine na građevnoj čestici potrebno je opremiti odgovarajućim elementima urbane opreme: klupama, rasvjetnim elementima, koševima za otpatke i drugim elementima.

(2) Hortikulturno uređenje izvesti autohtonim vrstama visokog zelenila i ukrasnog grmlja.

(3) Parkiranje vozila potrebno je riješiti u planiranoj garaži.

(4) U garaži će se osigurati potrebni broj mjesta za vozila osoba s teškoćama u kretanju. Ova parkirna mjesta moraju biti najmanje veličine 300x500 cm i vidljivo označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, najbliža i najpristupačnija hendikepiranoj osobi.

(5) Kote prilaza građevnoj čestici garažno-poslovnog centra treba prilagoditi niveleti prilazne javne prometne površine.

(6) Prilazi građevinama i površinama moraju biti izvedeni u skladu s Pravilnikom o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativimma za sprečavanje arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82).

(7) Ograde građevnih čestica grade se, u pravilu, od kamena, betona, metala ili zelenila.

2.7. UREĐENJE ČESTICA

Članak 13.

ZONA B - DJEČJE IGRALIŠTE

(1) Zelene i pješačke površine u zoni B potrebno je opremiti odgovarajućim elementima urbane opreme: klupama, rasvjetnim elementima, koševima za otpatke i drugim elementima.

(2) Pješačke staze obnoviti, a u dječjem igralištu zamijeniti dotrajalu urbanu opremu, te dopuniti novom.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

Članak 14.

(1) U projektiranju i izvođenju instalacija, objekata i uređenja komunalne, prometne i telekomunikacijske infrastrukture, dozvoljavaju se manje korekcije, ako ne narušavaju uvjete korištenja građevnih čestica.

(2) Način i uvjeti priključenja građevnih čestica na komunalnu infrastrukturu unutar obuhvata Plana prikazani su na kartografskom prikazu 2a »Prometna, telekomunikacijska i elektroenergetska infrastruktura« i 2b »Vodoopskrba i odvodnja« u mjerilu 1:1000.

3.1. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA CESTOVNE I ULIČNE MREŽE

3.1.1. PRISTUPNA CESTA

Članak 15.

ZONA A - GARAŽNO-POSLOVNI CENTAR

(1) Lokacija obuhvata Plana prometno je povezana postojećom cestom sa ulicom J. Rakovca na zapadu i ulicom Maršala Tita na istoku. Planiranom izgradnjom garažno-poslovnog centra zadržat će se postojeća regulacija prometa u obje ulice.

(2) Ulaz u garažu predviđen je iz ulice J. Rakovca iz smjera zapada na drugoj nadzemnoj etaži objekta silaznom rampom u garažni prostor.

(3) Izlaz iz garaže predviđen je u prizemlju objekta direktno na postojeći priključak na ulicu Maršala Tita pored vile »Jeanette«.

(4) Priključenje zone obuhvata Plana na obje ulice izvodi se u skladu sa postojećim zakonskim propisima.

3.1.2. PJEŠAČKE POVRŠINE

Članak 16.

(1) Ulaz za pješake u garažno-poslovni centar predviđen je u nivou ulice J. Rakovca nasuprot ulaza u crkvu »Marijina navještenja« i povezan je vanjskim stepenicama sa prizemnim nivoom objekta (izlazom iz garaže).

(2) Pješačke površine unutar obuhvata Plana (ZONA A - GARAŽNO-POSLOVNI CENTAR I ZONA B - DJEČJE IGRALIŠTE) ucrtane su u kartografskim prikazima i moguće ih je korigirati prema idejnom projektu uređenja okoliša, te prema glavnom i izvedbenom projektu.

3.1.3. PROTUPOŽARNI PRISTUPI

Članak 17.

ZONA A - GARAŽNO-POSLOVNI CENTAR

(1) Protupožarni pristup garažno-poslovnom centru predviđen je u prizemnom nivou sa istočne strane građevine pored izlaza iz garaže i planiran je prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94).

(2) Za protupožarni pristup za poslovni dio objekta (3. i 4. etaža) sa zapadne strane predviđena je ulica Joakima Rakovca.

ZONA B - DJEČJE IGRALIŠTE

(3) Za protupožarni pristup zoni B - dječjem igralištu predviđena je ulica Velog Jože i ulica Joakima Rakovca.

3.2. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

Članak 18.

Priključenja na telekomunikacijsku mrežu obavit će se prema uvjetima Hrvatskog telekoma.

3.3. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE I VODOVA UNUTAR PROMETNIH I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA (OPSKRBA PITKOM VODOM, ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, ELEKTROOPSKRBA I JAVNA RASVJETA)

Članak 19.

Rješenje vodoopskrbe i odvodnje unutar zone obuhvata Plana (Zona A - garažno-poslovni centar i zona B - dječje igralište) prikazano je na kartografskom prikazu broj 2 B »Vodoopskrba i odvodnja«, u mjerilu 1:1000.

Članak 20.

Opskrba pitkom vodom (ZONA A - GARAŽNO-POSLOVNI CENTAR)

(1) Vodoopskrba zone DPU-a Slatina izrađena je u skladu s uvjetima komunalnog poduzeća »Komunalac« iz Opatije.

(2) Opskrbu pitkom vodom treba izvesti priključenjem na postojeći cjevovod DN 350 mm u ulici M. Tita.

(3) Priključni vod lokalne mreže za cijelu zonu DPU-a Slatina izvesti iz lijevano-željeznih cijevi DN 100 mm.

 (4) Vodomjerno okno izvesti kao betonsko, dovoljnog svijetlog otvora da unutar njega stane vodomjer i račva za vodoopskrbni vod prema objektu.

(5) Hidrante spojiti na vod lokalne mreže DN 100 mm uz obaveznu izvedbu zasuna. Hidrante izvesti od lijevano-željeznih cijevi DN 80 kao nadzemne.

(6) Vodoopskrbni cjevovodi prema objektima se mogu izvesti od pocinčanih cijevi. Promjer cijevi odrediti prema proračunu za svaki pojedinačni objekt.

(7) Vodovodne cijevi polagati prema normalnom poprečnom profilu rova određenom prema geotehničkom elaboratu. Cijevi polagati na pješčanu posteljicu debljine min. 10 cm uz zatrpavanje sa strane i 30 cm iznad tjemena cijevi. Cijevi se polažu na propisnu dubinu radi zaštite od smrzavanja.

(8) Poprečnu i vertikalnu udaljenost od ostalih instalacija (kanalizacija, energetski i telekomunikacijski kabeli) uskladiti sa uvjetima vlasnika instalacija. U vertikalnom smislu na najnižim i najvišim točkama na cjevovodu ukoliko postoji za tim potreba treba izvesti okno sa zračnim ventilom i okno sa muljnim ispustom.

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda (ZONA A -GARAŽNO-POSLOVNI CENTAR)

(9) Odvodnju sanitarno-potrošnih i tehnoloških otpadnih voda treba riješiti priključenjem na javnu gradsku kanalizaciju prema uvjetima komunalnog poduzeća »Komunalac« iz Opatije.

(10) Ovodnju zone obuhvata treba riješiti kao razdjelnu kanalizaciju.

(11) Kanalizaciju sanitarno-potrošnih voda izvesti od poliesterskih ili PVC cijevi DN 250 mm. Sve otpadne vode nastale u kuhinji i restoranu tretirati preko separatora ulja i masti prije ispuštanja u kanalizaciju. Otpadne vode odvesti prema postojećem revizijskom oknu u ulici M. Tita i postojećim kanalom u CS Slatina, te nastavno tlačnim vodom prema postojećem uređaju na Punta Kolovi.

(12) Oborinsku kanalizaciju izvesti od poliesterskih ili PVC cijevi DN 300 mm.

(13) Oborinske vode s krovova i terasa, parkirališnih i prometnih površina sakupiti u kanalizaciju sustavom slivnika i linijskih rešetki. Odvodnju vanjskih i garažnih parkirnih površina treba riješiti linijskim kanalizacijskim rešetkama sa spojem na slivnike. Ulične slivnike treba izvesti s taložnicom kako bi se plivajuće i krute tvari zaustavile u slivniku. Na prostoru garaža i prometnih površina predvidjeti separatore ulja i masti. Sve oborinske vode treba sakupiti i odvesti kanalima za oborinske vode ispod ulice M. Tita i tamo ispustiti u more.

(14) Cijeli kanalizacijski sustav izvesti kao vodonepropustan.

(15) Cijevi se polažu u rov minimalne širine 80 cm. Normalni poprečni profil rova uskladiti s geotehničkim elaboratom i dubinom iskopa. Cijevi polagati na pješčanu posteljicu debljine 10 cm uz zatrpavanje do 30 cm iznad tjemena cijevi.

(16) Minimalni dozvoljeni profil cijevi je DN 300 mm, minimalni pad 2 , a maksimalni u skladu s maksimalnim dozvoljenim brzinama tečenja u kanalu za pojedine cijevne materijale. Veće padove treba riješiti kaskadama.

(17) Revizijska okna izvesti kao monolitna ili tipska betonska 1.0 x 1.0 m s lijevanoželjeznim penjalicama i adekvatnim poklopcima za vrstu prometnog opterećenje prema položaju na terenu. Slivnici također mogu biti betonski tlocrtnih svijetlih dimenzija 0.45x0.45 m s lijevanoželjeznim rešetkama.

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda (ZONA B - DJEČJE IGRALIŠTE)

(18) Oborinske vode u zoni parka i uz postojeća stepeništa odvesti u kanalizaciju sustavom otvorenih kanalica i linijskih rešetki. Linijske rešetke spojiti na postojeće ulične slivnike. Sve oborinske vode treba sakupiti i odvesti kanalima za oborinske vode prema postojećem preljevu za velike vode u zoni kupališta Slatina, te ih ispustiti u more.

Sustav ventilacije (ZONA A - GARAŽNO-POSLOVNI CENTAR)

(19) Ventilacija garažno-poslovnog centra mora se riješiti vertikalnom ventilacijom sa izvodom na najvišoj instalacijskoj etaži na krovu građevine.

Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 21.

(1) Rješenje elektroopskrbe unutar obuhvata detaljnog plana uređenja (ZONA A - GARAŽNO-POSLOVNI CENTAR I ZONA B - DJEČJE IGRALIŠTE) prikazano je na kartografskom prikazu broj 2a »Prometna, telekomunikacijska i elektroenergetska infrastruktura« u mjerilu 1:1000.

(2) Prije izrade projekata električnih instalacija garažno- poslovnog centra, investitor je dužan od nadležnog distributera električne energije zatražiti uvjete priključenja na distributivnu mrežu. Kroz iste, ovisno o traženom vršnom opterećenju građevina odredit će se broj i smještaj priključno-mjernih ormara, sastav mjernih mjesta i odabir zaštite od previsokog napona dodira.

(3) Napajanje objekata unutar zone zahvata DPU-a osigurat će se isključivo podzemnim niskonaponskim kabelima.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREMANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 22.

ZONA A - GARAŽNO-POSLOVNI CENTAR I ZONA B-DJEČJE IGRALIŠTE

(1) Zelene površine unutar granica obuhvata su određene kartografskim prikazima br. 1 »Detaljna namjena površina« i br. 4 »Uvjeti gradnje« u mjerilu 1:1000, kao zaštitno zelenilo prema kontaktnim zonama i kao zelene površine.

(2) Zelene površine unutar obuhvata Plana uređuju se, u pravilu, sadnjom i održavanjem visokog i parternog zelenila i drvoreda. Planom je određeno da se na zaštitnim zelenim površinama, uz prethodno vrednovanje prostora, omogućuje gradnja i uređivanje pješačkih puteva.

(3) Obuhvat Plana treba opremiti kvalitetnim elementima urbane opreme i urbanog mobilijara: elementima vizualnih komunikacija, elementima rasvjete, klupama za sjedenje, koševima za otpatke, nadstrešnicama, drugim elementima urbane opreme i urbanog mobilijara.

(4) Svi navedeni elementi urbane opreme moraju naglasiti posebnost i pridonijeti prepoznatljivosti prostora.

5. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I OSJETLJIVIH CJELINA

Članak 23.

ZONA A - GARAŽNO-POSLOVNI CENTAR

(1) Oblikovanjem građevine garažno-poslovnog centra ne smije se narušiti prostorna ravnoteža s okolinom, te se mora težiti visokoj estetskoj razini.

ZONA B - DJEČJE IGRALIŠTE

(2) Prirodno autohtono raslinje koje u većem dijelu ostaje, zahtjeva manje intenzivno održavanje. Urbano uresno zelenilo treba biti atraktivno i funkcionalno oblikovano, s intenzivnim održavanjem. Mikroodmorišta duž površine s prirodnim kamenjem i gustom sjenom urediti, te postaviti klupe za odmor.

6. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 24.

ZONA A - GARAŽNO-POSLOVNI CENTAR

(1) Potrebno je urediti zelene površine, posaditi nove i redovito ih održavati, te zadržati ambijentalne vrijednosti opatijskih perivoja.

ZONA B - DJEČJE IGRALIŠTE

(2) Potrebno je urediti postojeće zelene površine - obnoviti postojeće zelenilo, a novo, određeno za tu lokaciju, posaditi i redovito održavati, te zadržati prirodne i ambijentalne vrijednosti postojećeg parka.

7. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 25.

ZONA A - GARAŽNO-POSLOVNI CENTAR I ZONA B - DJEČJE IGRALIŠTE

(1) Gradnja i uređenje površina i građevina unutar obuhvata Plana provodit će se prema ovoj Odluci i prema kartografskim prikazima.

(2) Izradu projektne dokumentacije nužno je realizirati uz suglasnost i uz suradnju s nadležnim tijelom državne uprave, odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima, kada je to određeno posebnim propisima, a posebno sa sljedećima:

- HT - TK centar Rijeka,

- HEP - DP Elektroprimorje Rijeka,

- KD Komunalac Opatija,

- JP Hrvatske vode,

- Hrvatska uprava za ceste,

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine.

(3) Unutar obuhvata Plana za zonu A potrebno je ostvarititi minimalnu razinu infrastrukturne opremljenosti, koja sadrži:

- izgradnju mreže vodoopskrbe,

- izgradnju mreže odvodnje otpadnih i oborinskih voda (po fazama),

- izgradnju mreže elektroopskrbe,

- izgradnju mreže telekomunikacija.

(4) Unutar obuhvata Plana za zonu B potrebno je ostvariti minimalnu razinu opremljenosti, koja sadrži izgradnju mreže elektroopskrbe - javna rasvjeta.

8. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 26.

ZONA A - GARAŽNO-POSLOVNI CENTAR I ZONA B - DJEČJE IGRALIŠTE

U cilju sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš potrebno je provoditi sljedeće mjere:

- zonu obuhvata Plana u cijelosti komunalno opremiti povezivanjem na javnu gradsku komunalnu mrežu, prvenstveno uz kvalitetnu odvodnju i vodonepropusnost sustava odvodnje;

- izbjegavanje nastajanja i smanjivanje količina proizvedenog otpada (posebno izbjegavanje mogućnosti zagađenja otpadnim tvarima kao što su ulja, masti, kiseline i sl. a eventualno zauljene otpadne vode odvoditi preko separatora);

- u području obuhvata nije dozvoljeno skladištenje eksplozivnih i zapaljivih tvari;

- odvoženje otpada mora biti organizirano;

- u skladu s Pravilnikom o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 37/ 90), najviše dopuštene razine za dan iznose 65 dBA, a za noć 50 dBA;

- korisnik građevne čestice obvezan je osigurati zaštitu od požara prema važećim propisima te zatražiti suglasnost nadležne policijske uprave Ministarstva unutarnjih poslova na glavni projekt.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Plan je izrađen u četiri (4) izvornika ovjerenih pečatom Grada Opatije i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/10

Ur. broj: 2156-01-01-03-1

Opatija, 24.srpnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Antun Onsea, dipl. iur., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=36&mjesto=10006&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr