SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 20. Petak, 1. kolovoza 2003.
GRAD CRES
27

27.

Na osnovi članka 36. stavka 3. podstavka 7. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Cresa (»Službene novine«, broj 25/01 i 29/01) i članka 4. Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o porezima Grada Cresa (»Službene novine« broj 5/03 i 15/03), Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskoga vijeća Grada Cresa, na sjednici 22. srpnja 2003. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o porezima Grada Cresa.

Pročišćeni tekst Odluke o porezima Grada Cresa obuhvaća Odluku o porezima Grada Cresa (»Službene novine«, broj 32/01) te njezine izmjene i dopune objavljene u »Službenim novinama«, broj 10/02 i 5/03, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 022-05/03-1/9

Ur. broj: 2213/02-01-02-03-2

Cres, 22. srpnja 2003.

Predsjednik
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Stevo Filinić, v.r.

ODLUKA
o porezima Grada Cresa
(Pročišćeni tekst)

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza Grada Cresa (u daljnjem tekstu: gradski porezi), propisuje se visina gradskih poreza, te tijelo nadležno za poslove utvrđivanja i naplate gradskih poreza.

II. VRSTE GRADSKIH POREZA

Članak 2.

Gradski su porezi:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor,

3. porez na tvrtku ili naziv,

4. porez na korištenje javnih površina.

III. VISINA GRADSKIH POREZA

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

(1) Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3a zakonom propisanu osnovicu.

(2) Obračun i naplata poreza na potrošnju vrši se u rokovima i na način propisan u zakonu.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 4.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u visini 15.00 kuna po četvornome metru korisne površine kuće za odmor.

3. Porez na tvrtku ili naziv

Članak 5.

(1) Porez na tvrtku ili naziv plaća se godišnje u iznosu:

800 kuna:

- za pravnu osobu koja obavlja djelatnosti prodaje na veliko ili na malo roba ili usluga, osim za pravnu osobu koja obavlja djelatnosti prodaje na veliko ili na malo isključivo poljodjelskih proizvoda;

- za svaku poslovnu jedinicu pravne osobe koja obavlja ugostiteljske ili turističke djelatnosti, ako se u toj poslovnoj jedinici toče alkoholna pića;

- za pravnu osobu koja obavlja obrtničku djelatnost;

- za fizičku osobu - obrtnika, ako obavlja djelatnosti u ugostiteljstvu, prodaji na veliko ili na malo ili djelatnosti organizacije zabavnih igara;

- za pravnu osobu koja obavlja djelatnosti u oblasti financijskog posredovanja, bankarstva ili osiguranja, osim poslovne jedinice za platni promet;

- za svako skladište ili stovarište pravne ili fizičke osobe;

600 kuna za pravnu osobu koja obavlja djelatnosti industrije, poljodjelstva, šumarstva, graditeljstva ili prometa;

520 kuna za pravnu osobu koja obavlja komunalne djelatnosti;

480 kuna za pravnu osobu koja obavlja turističku djelatnost;

400 kuna:

- za pravnu osobu koja obavlja djelatnosti prodaje na veliko ili na malo isključivo poljoprivrednih proizvoda;

- za fizičku osobu - obrtnika, koji obavlja proizvodne ili uslužne djelatnosti;

280 kuna za svaku poslovnu jedinicu pravne osobe koja obavlja ugostiteljsku ili turističku djelatnost, ako se u toj poslovnoj jedinici ne toči alkohol.

(2) Porez na tvrtku ili naziv obvezniku poreza koji nije obuhvaćen nijednom odredbom iz stavka 1. ovoga članka iznosi 480 kuna godišnje.

(3) Ako je na istom objektu istaknuto više tvrtki ili naziva iste pravne ili fizičke osobe, plaća se samo jedan iznos poreza.

(4) Ako postoji više vlasnika trgovačkog društva ili obrtničke radnje, plaća se samo jedan porez na tvrtku ili naziv.

(5) Poslovne jedinice subjekta upisa u registar trgovačkog suda ili u obrtni registar plaćaju 500tvrđenog poreza na tvrtku ili naziv.

Članak 6.

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je tijelu nadležnom za utvrđivanje i naplatu poreza na tvrtku ili naziv dostaviti promjenu tvrtke ili naziva kao i svaku drugu promjenu koja utječe na visinu poreza, u roku od 15 dana od nastale promjene.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 7.

(1) Porez na korištenje javnih površina plaća fizička ili pravna osoba koja na javnim površinama privremeno postavlja stolove, stolce, štandove, kioske ili druge pokretne naprave, ili odlaže određene pokretne stvari.

(2) Javnim površinama u smislu ove odluke smatraju se neizgrađeno građevinsko zemljište, trgovi, pojas uz nerazvrstane ceste i druge površine na području Grada Cresa koje Poglavarstvo Grada Cresa (dalje u tekstu: Gradsko poglavarstvo) uvrsti u plan lokacija sukladno Odluci o nekretninama Grada Cresa.

(3) Odobrenje za korištenje javnih površina daje Gradsko poglavarstvo.

(4) Na osnovi odobrenja iz stavka 3. ovoga članka, a prije početka korištenja javnih površina, Grad Cres i korisnik javnih površina sklapaju ugovor o privremenom korištenju javnih površina.

(5) Ugovor iz stavka 4. ovoga članka mora sadržavati:

- podatke o ugovornim stranama,

- podatke o javnim površinama,

- djelatnosti koje će se obavljati na javnim površinama,

- eventualne odredbe o korištenju objekata i uređaja infrastrukture ili komunalnih usluga na javnim površinama te način i rok njihova plaćanja,

- trajanje korištenja javnih površina i rok na koji je ugovor sklopljen,

- visinu, način i rok plaćanja poreza na korištenje javnih površina,

- rok predaje javnih površina korisniku na korištenje,

- odredbu o prestanku ugovora, posebno o otkazu,

- mjesto i vrijeme sklapanja ugovora.

(6) Ako obveznik poreza na korištenje javnih površina odbije sklopiti ugovor iz stavka 4. ovoga članka tijelo nadležno za utvrđivanje i naplatu poreza na korištenje javnih površina rješenjem će utvrditi visinu poreza na korištenje javnih površina, te izvršiti naplatu poreza na osnovi pravomoćnog rješenja.

Članak 8.

(1) U slučaju provođenja natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina, početni je iznos poreza na korištenje javnih površina koji se objavljuje u natječaju onaj koji bi bio utvrđen za određenu lokaciju da natječaj nije proveden.

(2) Po okončanom postupku natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina, ugovor o privremenom korištenju javnih površina u smislu članka 7. stavka 4. ove odluke sklapa se s natjecateljem koji je dao najpovoljniju ponudu.

(3) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje uvjeta iz natječaja, sadrži najviši iznos poreza na korištenje javnih površina za određenu lokaciju.

(4) Ako natjecatelj koji je dao najpovoljniju ponudu u smislu stavka 2. i 3. ovoga članka odustane od sklapanja ugovora o privremenom korištenju javnih površina, takav ugovor može se sklopiti s prvim narednim natjecateljem koji prihvati sklopiti ugovor o korištenju javnih površina po najpovoljnijoj ponudi iz provedenog natječaja za dodjelu na korištenje određene javne površine.

Članak 9.

Porez na korištenje javnih površina plaća se dnevno, po četvornome metru dodijeljene javne površine.

Članak 10.

(1) Porez na korištenje javnih površina koje ugostitelji koriste za postavljanje stolova i stolaca u razdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza iznosi 3,00 kune po četvornome metru dnevno.

(2) U preostalom razdoblju porez na korištenje javnih površina u smislu stavka 1. ovoga članka iznosi 1,00 kunu po četvornome metru dnevno.

Članak 11.

(1) Porez na korištenje javnih površina koje se koriste za postavljanje štandova, kioska ili drugih pokretnih naprava, u razdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza, iznosi 12,25 kuna po četvornome metru dnevno.

(2) U preostalom razdoblju porez na korištenje javnih površina u smislu stavka 1. ovoga članka iznosi 3,00 kune po četvornome metru dnevno.

(3) Porez na korištenje javnih površina koje se koriste za postavljanje jedne ili više prikolica i zabavnih naprava u sklopu zabavnog parka (luna park), ili za odlaganje građevnog materijala, građevnog otpada ili drugih pokretnih stvari, iznosi:

1. za zabavni park (luna park), 6.00 kuna po četvornome metru mjesečno;

2. za odlaganje građevnog materijala ili drugih pokretnih stvari:

- za odobreno odlaganje u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna - 10.00 kuna po četvornome metru dnevno;

- za odobreno odlaganje u ostalome razdoblju - 1.00 kuna po četvornome metru dnevno;

- za neodobreno odlaganje u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna - 80.00 kuna po četvornome metru dnevno;

- za neodobreno odlaganje u ostalome razdoblju - 8.00 kuna po četvornome metru dnevno.

Članak 12.

Izuzetno od odredaba članka 10. i 11. ove odluke, porez na korištenje javnih površina na području naselja Porozine koje se prema planu lokacija koriste za postavljanje štandova, kioska i drugih pokretnih naprava i za postavljanje stolova i stolaca, iznosi 12.500.00 kuna godišnje.

Članak 13.

Porez na korištenje javnih površina koje se koriste ispred trgovina za izlaganje robe ili postavljanje pokretnih naprava u svrhu izlaganja robe i ostalih prodajnih artikala, u razdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza, iznosi 3,00 kune po četvornom metru dnevno.

U preostalom razdoblju porez na korištenje javnih površina u smislu stavka 1. ovog članka iznosi 1,00 kunu po četvornom metru dnevno.

Članak 14.

(1) Porez na korištenje javnih površina za postavljanje štandova ili drugih pokretnih naprava na javnoj površini u ulici Creskog statuta (tzv. 'tržnica') u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza iznosi 50.00 kuna po četvornome metru dnevno, a najmanje 500.00 kuna dnevno.

(2) U preostalom razdoblju porez na korištenje javnih površina u smislu stavka 1. ovoga članka iznosi 10.00 kuna po četvornome metru dnevno, a najmanje 100.00 kuna dnevno.

Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina za postavljanje štandova ili drugih pokretnih naprava, uključivo prijevozna sredstva prilagođena za prodaju proizvoda ili usluga, ne plaća se ako su štandovi ili druge pokretne naprave odnosno prijevozna sredstva prilagođena za prodaju proizvoda ili usluga postavljeni u naseljima na području Grada Cresa u kojima ne postoji objekt koji tijekom cijele godine vrši prodaju tih proizvoda ili usluga.

IV. TIJELO NADLEŽNO ZA UTVRĐIVANJE, NAPLATU I NADZOR NAPLATE GRADSKIH POREZA

Članak 16.

Poslove utvrđivanja, naplate i nadzora naplate gradskih poreza iz ove odluke vrši Upravni odjel Grada Cresa.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini, načinu i uvjetima plaćanja gradskih poreza (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/ 98 i 28/98).

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=36&mjesto=10002&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr