SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 16. Srijeda, 18. lipnja 2003.
OPĆINA VIŠKOVO
16

22.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst), te članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 24. sjednici održanoj 4. lipnja 2003. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Viškovo za četverogodišnje
kalendarsko razdoblje (2003. - 2006. godine)

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za četverogodišnje kalendarsko razdoblje (2003. - 2006. godine) (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/02), u daljnjem tekstu: Program u članku 2. stavak 1. alineja 1. i 3. mijenja se iznos te izmjenjene sada glase:

- dio prihoda od komunalne naknade 1.842.000,00 kuna

- prihodi od naknada za koncesije 11.000,00 kuna

Članak 2.

U Programu članak 2. mijenja se ukupan iznos, te isti članak stavak 1. alineje od 1 do 3 sada glase:

- dio prihoda od komunalne naknade 1.842.000,00 kuna

- prihodi od komunalnog doprinosa 3.100.000,00 kuna

- prihodi od naknada za koncesije 11.000,00 kuna

UKUPNO: 4.953.000,00 kuna

(slovima: četirimilijunadevetstopedesettritisuće kuna).

Članak 3.

U Programu u članku 2. stavak 5. iza riječi »razdoblje je« mijenja se iznos koji sada glasi: 23.083.000,00 kuna.

Članak 4.

U Programu u članku 5. u točki 1. u alineji 3. mijenja se iznos koji sada glasi:

-Izdaci za tekuće i investicijsko održavanje
nerazvrstanih cesta 540.000,00 kuna.

Članak 5.

U Programu u članku 5. u točki 1. iza alineje 6. dodaje se nova alineja 7. koja glasi:

- Gradnja sabirne ceste u RZ-8 240.000,00 kuna.

Članak 6.

U Programu u članku 5. u točki 2. mijenjaju se alineje 1., 2. i 10. koje sada glase:

-Izdaci za čišćenje javnih površina 247.000,00 kuna

-Izdaci za tekuće održavanje i uređenje
zelenih površina 200.000,00 kuna

-Izdaci za uređenje okoliša športske
dvorane 908.000,00 kuna

U članku 5. u točki 3. mijenja se alineja 2. koja sada glasi:

-Izdaci za tekuće i investicijsko održavanje
i proširenje javne rasvjete 290.000,00 kuna

U članku 5. u točki 4. mijenja se alineja 1. koja sada glasi:

- Dogradnja groblja Viškovo 480.000,00 kuna

U članku 5. mijenja se točka 5. koja sada glasi:

5./ Hitne intervencije na objekatima i uređajima komunalne infrastrukture 143.000,00 kuna.

Članak 7.

U Programu u članku 5. mijenja se ukupan iznos koji sada glasi:

UKUPNO: 4.953.000,00 kuna

(slovima: četirimilijunadevetstopedesettritisuće kuna).

Članak 8.

U Programu u članku 5. odjeljak V. mijenja se ukupan iznos koji sada glasi:

V/Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za četverogodišnje kalendarsko razdoblje izvršit će se u ukupnom iznosu od 23.083.000,00 kuna

(slovima: dvadesettrimilijunaosamdesettritisuće kuna).

Članak 9.

U Programu u članku 6. iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

Radovi na sabirnoj cesti u RZ-8 podrazumijevaju pripremu, planiranje i upravljanje projektom te izgradnju.

Članak 10.

U Programu u članku 12. stavak 2. i 3. brišu se u cijelosti.

Članak 11.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-01/22

Ur. broj: 2170-09-03-01-12

Viškovo, 4. lipnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=32&mjesto=51216&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr