SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 16. Srijeda, 18. lipnja 2003.
OPĆINA VIŠKOVO
16

21.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, pročišćeni tekst) te članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 24. sjednici održanoj 4. lipnja 2003. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
godišnjeg održavanja infrastrukture na području
Općine Viškovo tijekom 2003. godine

Članak 1.

U Programu godišnjeg održavanja infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2003. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/02), u daljnjem

tekstu: Program u članku 2. stavak 1. alineja 1. mijenja se te izmijenjena sada glasi:

- prihodi od komunalne naknade 2.695.650,00 kuna

UKUPNO: 2.695.650,00 kuna

(slovima: dvamilijunašestodevedesetipettisućakuna).

Članak 2.

U Programu članak 4. stavak 2. iza alineje 10. dodaju se nove alineje 11. i 12. koje glase:

-Izdaci za tekuće i investicijsko održavanje
horizontalne i vertikalne prometne
singalizacije 70.000,00 kuna

- Izdaci za cestu ŽC 5021 (Vozišće-Široli) 50.000,00 kuna

Članak 3.

U Programu članak 4. stavak 2. mijenja se iznosi u alinejama 1, 2, 3, 4, 6, 10, te ukupan iznos, iste izmijenjene sada glase:

-Izdaci za održavanje nerazvrstanih
cesta 540.000,00 kuna

-Izdaci za čišćenje javnih površina 247.000,00 kuna

-Izdaci za održavanje javnih površina 435.000,00 kuna

-Izdaci za javnu rasvjetu 430.000,00 kuna

-Izdaci za izradu urbanističkih planova 348.650.00 kuna

-Izdaci za ostale komunalne djelatnosti
- ostalo 335.000,00 kuna

Na kraju članka mijenja se iznos pod UKUPNO te iznosi 2.695.650,00 kuna.

Članak 4.

U Programu iza članka 4. dodaje se novi podnaslov i članak 4a koji glasi:

Izdaci za tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije

»Tekućim i investicijskim održavanjem horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaćeni su radovi održavanja postojećih te postava nove vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te održavanja postojeće i izrada nove horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama«.

Članak 5.

U Programu članak 10. stavak 1. iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

- Urbanistički plan Saršoni

Članak 6.

U Programu iza članka 13. dodaje se novi podnaslov i članak 13a koji glasi:

Izdaci za cestu ŽC - 5021 (Vozišće - Široli)

»Izdatke za cestu ŽC - 5021 (Vozišće - Široli) čine rashodi vezani za pripremu gradnje, izmjenu projekta i slično«.

Članak 7.

U Programu u članku 15. stavak 2. i 3. brišu se u cijelosti.

Članak 8.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-01/22

Ur. broj: 2170-09-03-01-11

Viškovo, 4. lipnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Ravodan Brnelić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=32&mjesto=51216&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr