SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 43. Petak, 24. studenog 2006.
OPĆINA LOVRAN
116

31.

Na temelju članka 49., stavak 2., Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 178/04 i 48/05), članka 29. stavak 2. Odluke o autotaksi prijevozu osoba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/ 06) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« broj 26/01, 14/02, 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst i 22/06), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj dana 26. listopada 2006., donijelo je sljedeći

PROGRAM
ispita i način provjere znanja vozača autotaksi vozila

Članak 1.

Ovim se Programom utvrđuje sadržaj programskih cjelina, te način provjere znanja vozača autotaksi vozila o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Općine Lovran, kojeg je obavezan položiti vozač autotaksi vozila.

Ispit se sastoji iz teorijskog (usmenog) i praktičnog dijela.

Članak 2.

Teorijski (usmeni) dio ispita obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- osnove poznavanja značajnijih kulturnih znamenitosti na području Općine,

- osnove poznavanja ruralne arhitekture Lovranštine,

- osnove poznavanja gospodarskih sadržaja na području Općine,

- osnove poznavanja turističkih i ugostiteljskih smještajnih objekata na području Općine,

- osnove poznavanja prometa na području Općine.

Članak 3.

Programska cjelina osnove poznavanja kulturnih znamenitosti na području Općine obuhvaća sljedeća područja:

- poznavanje značajnijih kulturno-povijesnih cjelina na području Općine (Gradska kula, Istočna gradska vrata Stubica, ploče u spomen posjet saskog kralja, Carl Seidl i njegove vile, reljef Sv. Jurja, Stari grad Lovran - jezgra, lungo mare)

- poznavanje sakralnih objekata (Crkvica Sv. Ivana, Crkvica Sv. Trojstva, Crkva Sv. Jurja, Crkva Sv. Roka Liganj, Crkva Sv. Mihovila - Lovranska Draga, Crkva Sv. Nikole Ika) i galerija (galerija »Billich«, galerija »Laurus«),

- poznavanje značajnijih kulturnih manifestacija /Ex tempore, Lovransko ljeto, međunarodni festival puhačkih orkestara »Moj svijet je muzika«/.

Članak 4.

Programska cjelina osnove poznavanja gospodarskih sadržaja obuhvaća sljedeća područja:

- poznavanje većih gospodarskih subjekata.

Članak 5.

Programska cjelina osnove poznavanja turističkih i ugostiteljskih smještajnih objekata na području Općine obuhvaća slijedeća područja:

- poznavanje smještajnih ugostiteljskih objekata (hotela i auto campa na području Općine),

- poznavanje subjekata u poticanju razvitka turizma na području Općine (Turistička zajednica Općine Lovran, Turistička zajednica mjesta Medveja),

- poznavanje značajnijih turističkih i sportskih manifestacija (Karneval, Fešta od šparoga, Dani trešanja, Biciklijada, Marunada),

- poznavanje prirodnih resursa (JU Parka prirode Učka biološka raznolikost, geologija, vode, krajobrazi, ljudi; upravljanje, aktivnosti).

Članak 6.

Programska cjelina osnove poznavanja prometa na području Općine obuhvaća:

- poznavanje prometnih specifičnosti i značajki na području Općine.

Članak 7.

Polaganje ispita organizira Upravni odjel za samoupravu i upravu, a polaže se pred Ispitnom komisijom (u daljnjem tekstu: Komisija) koju imenuje Poglavarstvo Općine Lovran (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo).

Komisiju čine predsjednik i dva člana, od kojih je jedan predstavnik Turističke zajednice Općine Lovran.

Članak 8.

Prije polaganja ispita kandidat je obavezan prisustvovati predavanjima iz teorijskog (usmenog) dijela, u trajanju od dva sata.

Članak 9.

Komisija određuje dan polaganja ispita, a poziv se upućuje preporučenom pošiljkom.

Literaturu za pripremu i polaganje ispita te ispitna pitanja utvrđuje Komisija na temelju Programa.

Članak 10.

Kandidat je položio teorijski (usmeni) dio ispita ako je uspješno odgovorio na više od 51% ispitnih pitanja.

Kandidat koji ne zadovolji na teorijskom (usmenom) dijelu ispita ne može pristupiti polaganju praktičnog dijela ispita, već se upućuje na ponovno polaganje teorijskog (usmenog) dijela ispita u narednom ispitnom roku.

Navedeni ispitni rok određuje se nakon proteka 7 (sedam) dana od dana polaganja ispita na kojem kandidat nije zadovoljio, a o danu polaganja izvještava ga se neposredno.

Članak 11.

U praktičnom dijelu ispita provjerava se sposobnost kandidata da do određene ulice ili objekta stigne najkraćim ili željenim putem.

Članak 12.

Radom Komisije rukovodi predsjednik.

O tijeku ispita Komisija vodi zapisnik.

Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi Komisije.

Članak 13.

O položenom ispitu Komisija izdaje uvjerenje.

O položenim ispitima vodi se evidencija pri Upravnom odjelu za samoupravu i upravu.

Članak 14.

Troškove polaganja ispita snosi kandidat.

Visinu troškova određuje Poglavarstvo.

Članak 15.

Ovaj Program primjenjuje se od 1. listopada 2006. godine.

Članak 16.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/06-01/30

Ur. broj: 2156/02-02-06-14

Lovran, 26. listopada 2006.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=201&mjesto=51415&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr