SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 43. Petak, 24. studenog 2006.
OPĆINA DOBRINJ
116

44.

Na temelju članka 86. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/06) i članka 25. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/06) a u svezi s člankom 96. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 129/05) Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj, na 8. sjednici održanoj 16. studenoga 2006. godine donosi

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o plaćama službenika
i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske
županije broj 23/06)

Članak 1.

U Odluci o plaćama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/06) članak 3. mijenja se i glasi:

»Utvrđuju se koeficijenti složenosti poslova za određivanja plaća službenika i namještenika za radna mjesta, kako slijedi:

1. pročelnik jedinstvenog upravnog odjela 2,20

2. stručni referent za financije i računovodstvo 1,81

3. tajnik općine 1,39

4. stručni referent za građevinarstvo i komunalne poslove 1,42

5. stručni referent za društvene djelatnosti 1,35

6. referent za komunalne djelatnosti 1,19

7. administrator 0,83«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/06-32/08

Ur. broj: 2142-04-06-01-1

Dobrinj, 16. studenoga 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Neven Komadina, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=201&mjesto=51514&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr