SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 43. Petak, 24. studenog 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
116

56.

Temeljem članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), u skladu sa Strategijom gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02 i 19/05), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 5. travnja 2006. godine, donosi

PROGRAM
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja

I.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja izrađen je u svrhu dobrog raspolaganja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, te u svrhu njegove privatizacije.

II.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja, koje čine katastarske općine: Belej, Ustrine, Osor, Punta Križa, Nerezine, Sv. Jakov, Ćunski, Mali Lošinj, Veli Lošinj, Unije i Susak, smatraju se poljoprivredne površine, i to: oranice i vrtovi, vinogradi, voćnjaci, maslinici, pašnjaci i ostalo zemljište (lokve, kamenjar) koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. ove točke iznosi 3380,14 ha, prema podacima Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava - katastar Mali Lošinj, prema kulturama, obuhvaćaju sljedeće:

u hektarima

 

K.O.

oranice

vinogradi

maslinici

pašnjaci

ostalo

ukupno

BELEJ

5,07

0,29

0

156,83

54,63

216,82

USTRINE

2,9

0,1

0

242,4

198,55

443,95

OSOR

6,6

0

0

696,06

139,51

842,17

PUNTA KRIŽA

0,3

0,21

0,6

333,5

4,08

338,69

NEREZINE

3,7

0,45

3,82

301

217,3

526,27

SV. JAKOV

0,3

0,1

4,33

19,95

2,21

26,89

ĆUNSKI

15,7

2,2

14,7

107,6

0,4

140,06

MALI LOŠINJ

0,48

0

12,70

116,32

0

129,5

VELI LOŠINJ

2,38

0,7

41,8

370,81

0,25

415,24

UNIJE

33,97

4,01

11,76

190,32

40,36

280,42

SUSAK

3,90

8,59

0

6,4

0

18,89

Ukupno

75,3

16,65

89,71

2541,19

657,29

3380,14

Najveći dio poljoprivrednog zemljišta čine pašnjaci (76,53 %).

III.

Dosadašnje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja ostvareno je kroz 15 sklopljenih ugovora o zakupu zemljišta, ukupne površine 196,04 ha, i to: u k.o. Osor 179,11 ha; u k.o. Punta Križa 0,11 ha; u k.o. Ćunski 15,77 ha; u k.o. Veli Lošinj 0,38 ha; u k.o. Susak 0,68 ha, kako slijedi:

u hektarima

 

K.O.

oranice

vinogradi

maslinici

pašnjaci

ostalo

ukupno

OSOR

0

0

0

179,11

0

179,11

PUNTA KRIŽA

0

0

0

0,11

0

0,11

ĆUNSKI

0,5

 

4,27

11

0

15,77

VELI LOŠINJ

0

0

0

0,38

0

0,38

SUSAK

0,18

0,35

0

0,14

0

0,67

Ukupno

0,68

0,35

4,27

190,74

0

196,04

IV.

Prema podacima nadležnog tijela Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Mali Lošinj, sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine« broj 92/96, 92/99, 80/02 i 81/02), podnijeti su zahtjevi za povrat oduzete imovine, odnosno poljoprivrednog zemljišta, kako slijedi:

u hektarima

 

 

oranice

pašnjaci

maslinici

ostalo

uk.

k.o. Belej

0

12,63

0

0,01

12,64

k.o. Ustrine

1,42

1,96

0

0

3,38

k.o. Osor

0,21

0

0

0,007

0,22

k.o. Nerezine

0,04

0,43

0,25

0

0,72

k.o. Sv. Jakov

0,10

0,97

0,67

0

1,74

k.o. Ćunski

0,04

0,15

0,95

0

1,14

k.o. Mali Lošinj

0

0,06

0

0

0,06

k.o. Veli Lošinj

0

1,28

0

0

1,28

k.o. Unije

0

11,2

0,7

4,9

16,8

Ukupno:

1,81

28,68

2,57

4,917

37,98

V.

Iz popisa čestica poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu države nakon očitovanja Hrvatskih šuma izuzima se: 0,8 ha oranica, 3,4 ha maslinika, 429,24 ha pašnjaka i 240,02 ha zemljišta pod kategoriju ostalo.

VI.

Rekapitulacija raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja iznosi ukupno 2267,41 hektara, odnosno kako slijedi:

Ukupna površina svih k.o.

oranice

vinogradi

maslinici

pašnjaci

ostalo

ukupno

 

75,3

16,65

89,71

2541,19

657,29

3380,14

Zatražen povrat ( - )

1,81

0

2,57

28,68

4,92

37,98

U zakupu ( - )

0,68

0,35

4,27

190,74

0

196,04

Šumsko zemljište ( - )

0,8

0

3,4

429,24

240,02

673,46

Raspoloživo

72,01

16,3

79,47

1892,53

412,35

2472,66

VII.

Na području Grada Malog Lošinja su prisutni problemi rascjepkanosti i male površine pojedinačnih parcela (osim pašnjaka), neriješenog imovinsko-pravnog stanja, neusklađenosti podataka iz katastra zemljišta i zemljišnih knjiga, a za čije rješavanje je potrebno puno vremena i znatna sredstva.

Imajući u vidu veliku neusklađenost katastarskog stanja posjedovnih listova sa upisanim vlasništvom u zemljišnim knjigama, osobito će se voditi računa da na onim parcelama koje su u zemljišnim knjigama upisane kao vlasništvo ili suvlasništvo Republike Hrvatske, a nisu upisane u katastarske posjedovne listove, uđu naknadno u ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta.

Isto tako, vodit će se računa da parcele koje su upisane u katastarske posjedovne listove poljoprivrednih zadruga, a u zemljišnim knjigama nije provedena privatizacija, odnosno nije upisano korisništvo poljoprivrednih zadruga, također uđu u ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

U opisanim okolnostima, uvažavajući nekadašnju tradiciju bavljenja zemljoradnjom, maslinarstvom i osobito ovčarstvom, a koja tradicija je zapostavljena razvojem turizma i smanjenjem stanovništva, kao prioritet se određuje obnavljanje poljoprivredne proizvodnje na ovom području i to osobito one ekološke, prvenstveno orijentirane na specifičnosti otočnog područja, odnosno mediteranskog podneblja: vinogradarstvo, maslinarstvo, povrtlarstvo, ovčarstvo, stočarstvo, peradarstvo, pčelarstvo i sl., a nastojat će se razvijati i poticati novi oblici bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom, kao što je uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja, voćarstvo, pužarstvo, podizanje plastenika za uzgoj povrtnih i voćarskih kultura, uzgoj cvijeća i slično.

VIII.

Grad Mali Lošinj smatra da za sada ne pokrene postupak prodaje poljoprivrednog zemljišta uslijed mogućnosti zlouporabe. Osim parcela u kojima je Grad Mali Lošinj u polovičnom ili manjinskom vlasništvu.

Kako na području Grada Malog Lošinja svega 167,78 ha raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države čine oranice, vinogradi i maslinici, odnosno površine namijenjene zemljoradnji, smatra se da se istoj, zbog dovoljne količine plodne zemlje, može privesti i dio pašnjaka, koji čini 76,53% ukupnog poljoprivrednog zemljišta, a da isto nema negativne posljedice na razvoj ovčarstva.

IX.

Slijedom svega iznesenog u prethodnim točkama, a imajući u vidu Mjerila i uvjete za provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine« 13/02), namjena raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja određuje se kako slijedi:

- 2401,56 ha poljoprivrednog zemljišta za zakup

- 57,40 ha poljoprivrednog zemljišta za prodaju

- 2,6 ha poljoprivrednog zemljišta za prenamjenu u sklopu smetlišta i aerodroma u Malom Lošinju,

- 11,1 ha poljoprivrednog zemljišta pod kategorijom »ostalo« za potrebe aerodroma Unije i osnovne škole u Malom Lošinju, Velom Lošinju i Nerezinama.

Grad Mali Lošinj može u ovom Programu utvrditi maksimalnu površinu za prodaju poljoprivrednog zemljišta jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, individualnom poljoprivredniku ili poljoprivrednom gospodarstvu koja može biti niža od maksimalnih površina utvrđenih točkom III. Mjerila i uvjeta za provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine« broj 13/02).

X.

Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe moguća je isključivo ako je sukladna dokumentima prostornog uređenja, a moguća je isključivo za objekte infrastrukture. Isto je potrebno navesti u teretovnicu kupca poljoprivrednog zemljišta.

XI.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na područjima s otežanim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi utvrđenih posebnim propisom prodaje se i daje u zakup fizičkim i pravnim osobama na rok iz članka 31. ovoga Zakona javnim natječajem prema kriterijima iz članka 26. i 33. ovoga Zakona, koje imaju prebivalište, odnosno sjedište na tim područjima, a koje daju ovjerovljenu izjavu da će u tim područjima prebivati, odnosno imati sjedište i obavljati poljoprivrednu djelatnost najmanje 10 godina.

Prodaja poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. ovoga članka odobravat će se otplatom do 10 godina.

XII.

Kod zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 66/01, 87/02, 48/05, 90/05) prvenstveno pravo zakupa i kupnje imaju fizičke i pravne osobe i to sljedećim redoslijedom:

- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost i poljoprivredni obrt,

- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,

- pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

- ostale fizičke i pravne osobe koje nisu upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a namjeravaju se baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

XIII.

Kod zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kada prema Zakonu utvrđenom redoslijedu pravo na zakup i kupnju imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, prednost imaju sljedećim redoslijedom:

- dosadašnji zakupac koji uredno ispunjava ugovorene obveze,

- vlasnik ili zakupac zemljišta koje graniči sa zemljištem koje se prodaje,

- hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje tri mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, a koji se bave poljoprivrednom djelatnošću,

- vlasnik izgrađenog proizvodnog objekta (farma za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja, doradu sjemena i druge objekte namijenjene preradi, doradi i uskladištenju poljoprivrednih proizvoda),

- osoba koja se bavi ili se namjerava baviti stočarstvom (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo), podizanje višegodišnjih nasada (vinograda, voćnjaka i maslinika) te povrtlarskom proizvodnjom.

Do upisa obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u registar, potvrdu o ispunjavanju uvjeta utvrđenih ovim Mjerilima izdaje nadležno tijelo jedinica lokalne samouprave za gospodarstvo prema obrascu koji izdaje Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu.

XIV.

Grad Mali Lošinj će u skladu sa strategijom gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države pokrenuti postupke za raskid ugovora u slučaju neplaćanja zakupnine te obročnih rata za kupnju, neobrađivanja dodijeljenog zemljišta ili neispunjavanja ugovorenih obveza.

XV.

Kod davanja zemljišta u zakup ili kod prodaje potrebno je ishodovati očitovanje ureda za urbanizam da se navedeno zemljište ne nalazi u građevinskom području.

XVI.

Budući vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su zemljište koristiti na način da se ne umanjuje njegova vrijednost i u skladu s agrotehničkim mjerama prikladnim podneblju i proizvodnji.

XVII.

Sastavni dio ovog Programa čine posjedovni listovi katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta i topografske karte u mjerilu 1:25000 i uvjerenje Hrvatskih šuma sa popisom čestica koje su na popisu gospodarenja H. Š.

XVIII.

Ovaj Program stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 320-01/05-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-06

Mali Lošinj, 5. travnja 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=201&mjesto=10005&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr