SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 43. Petak, 24. studenog 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
116

126.

Na temelju članka 12. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 27. stavak 1., članka 29. stavak 2. i članka 35. stavak 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 23. studenoga 2006. godine donijela je

ODLUKU
o promjeni osnivača, naziva, sjedišta, djelatnosti i sastava Upravnog vijeća ustanove Centar za mediteransku
poljoprivredu Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ustanova »Centar za mediteransku poljoprivredu Primorsko-goranske županije« sa sjedištem u Puntu, Stara Placa 1, upisana je u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, rješenjem broj: Tt-99/1368-2 MBS: 040147102 od 24. lipnja 1999. godine čiji su osnivači Primorsko-goranska županija, Grad Cres, Grad Krk, Grad Mali Lošinj, Općina Baška, Općina Omišalj i Općina Punat.

Ovom Odlukom postojeći osnivači Ustanove iz stavka 1. ovoga članka mijenjaju naziv, sjedište, djelatnost i sastav Upravnog vijeća Ustanove, te prihvaćaju nove suosnivače i preoblikovanje Ustanove »Centar za mediteransku poljoprivredu Primorsko-goranske županije« u Ustanovu »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

Članak 2.

Novi suosnivači Ustanove su otočne jedinice lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije i to: Grad Rab, Općina Dobrinj, Općina Malinska-Dubašnica i Općina Vrbnik po donošenju odgovarajućih odluka njihovih predstavničkih tijela.

Osnivači su suglasni da suosnivač ustanove može postati i druga otočna jedinica lokalne samouprave osim jedinica iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Ustanova mijenja naziv u »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

Članak 4.

Sjedište Ustanove je u Puntu, Pod Topol 2.

Članak 5.

Djelatnost Ustanove proširuje se sa sljedećim djelatnostima odnosno dijelovima djelatnosti i to:

74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

* Savjetovanje općina i gradova o mogućnostima korištenja domaćih i stranih fondova za potrebe financiranja projekata programa održivog razvitka otoka

* Povezivanje nositelja većih projekata, čiji bi se jedan dio mogao realizirati na otoku, s općinom odnosno gradom i drugim potencijalnim partnerima

* Dogovaranje izrade ili izrada natječajne dokumentacije za sredstva iz fondova na koja se općina odnosno grad može izravno kandidirati

* Koordiniranje provođenja programa održivog razvitka otoka

* Posredovanje, povezivanje i savjetovanje u okolnostima kada jedinica lokalne samouprave za rješavanje kompleksnijeg problema treba mišljenje više struka ili znanosti

* Izrada nacrta godišnjih planova provođenja programa održivog razvitka otoka za jedinice lokalne samouprave

* Usuglašavanje godišnjih planova provođenja programa održivog razvitka otoka jedinice lokalne samouprave sa državnim i županijskim planovima

* Administrativni, tehnički i organizacijski servis Otočnog razvojnog vijeća

* Periodično informiranje javnosti o realizaciji programa održivog razvitka otoka

* Prema potrebi za jedinicu lokalne samouprave organizira skupove i radionice kojima se osigurava sudjelovanje javnosti u rješavanju važnijih otočnih razvojnih pitanja

* Stručno-metodološka pomoć jedinicama lokalne samouprave na uspostavljanju trajnog procesa održivog razvoja

* Definiranje i prikupljanje indikatora održivosti za otočnu skupinu (u suradnji sa stručnjacima i institucijama Županije)

* Informiranje javnosti o napredovanju procesa održivog razvitka otoka

73.10 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

* Istraživanje i eksperimentalni razvoj u maslinarstvu, vinogradarstvu, i drugim područjima ekološke i integrirane proizvodnje u poljoprivredi

* Promoviranje održivog iskorištavanja ribljeg fonda i obnove ribljeg resursa

* Promoviranje alternativnih izvora energije i racionalne uporabe energijdl

01.41 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji

* Priprema podloga za provedbu mjera unapređenja i učinkovitog korištenja zemljišta za razvoj mediteranske poljoprivrede

* Iniciranje i uspostavljanje sustava »prehrana otočana i njihovih gostiju prioritetno iz otočne proizvodnje hrane«

* Savjetovanje u svezi razvoja i unapređenja mediteranske poljoprivrede posebice na području maslinarstva i vinogradarstva

* Prikupljanje, registriranje i reafirmacija primjene tradicionalnih tehnika i iskustava u poljoprivrednoj proizvodnji na otocima

* Organiziranje obuke u tehnikama mediteranske poljoprivrede posebice na području maslinarstva i vinogradarstva

* Uvođenje i provedba tehnika ekološke i integrirane proizvodnje u poljoprivredi

01.1 Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja

* Uzgoj sadnica autohtonih vrsta maslina, voća, povrća i vinove loze

80.42 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d.n.

* Osmišljavanje i provođenje izobrazbe za lokalnu upravu i samoupravu, te za druge dionike u provođenju održivog razvoja, o raznim temama koje doprinose boljem razumijevanju procesa održivosti i o postupcima koji mu idu u prilog

* Organiziranje skupova, seminara, predavanja, radionica na kojima će se prezentirati vlastita i tuđa iskustva o raznim aspektima održivog razvoja

91.33 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d.n.

* Uključivanje u domaće i strane mreže suradnje na održivom razvoju.

Članak 6.

Upravno vijeće Ustanove ima 9 članova, a čine ga predstavnici osnivača:

- Gradovi: Cres, Krk, Lošinj i Rab svaki s jednim članom;

- Općine: Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik s 2 člana (predlaže ih Koordinacija gradonačelnika i načelnika otoka Krka);

- Primorsko-goranska županija s tri člana (predlaže ih Županijsko poglavarstvo iz reda Županijskog poglavarstva, Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje i Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu).

Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi većinom glasova svih članova Upravnog vijeća.

Članak 7.

Ustanovom, do imenovanja ravnatelja, upravlja privremeni ravnatelj Ustanove kojeg imenuju osnivači Ustanove.

Prvu sjednicu Upravnog vijeća saziva privremeni ravnatelj Ustanove najkasnije u roku od 30 dana od dana upisa Ustanove u Sudski registar.

Članak 8.

Ustanova »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana« započet će obavljati svoju djelatnost s danom 1. travnja 2007. godine, a preuzet će sve obveze i započete poslove Ustanove »Centar za mediteransku poljoprivredu Primorsko-goranske županije«.

Članak 9.

Prijavu za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci podnijet će privremeni ravnatelj Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

Danom donošenja rješenja o izvršenom upisu promjena u Sudski registar prestaje s radom Upravno vijeće Ustanove Centar za mediteransku poljoprivredu.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se danom najkasnijeg stupanja na snagu Odluke osnivača Ustanove »Centar za mediteransku poljoprivredu Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/06-02/73

Ur. broj. 2170/01-04-01-06-3

Rijeka, 23. studenoga 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dupanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=201&mjesto=00001&odluka=126
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr