SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 16. Srijeda, 18. lipnja 2003.
OPĆINA VIŠKOVO
16

16.

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00-pročišćeni tekst), i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) te (»Službene novine« broj 20/02) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 24. sjednici održanoj 4. lipnja 2003. godine donosi

II. IZMJENU I DOPUNU
dvogodišnjeg Programa mjera za unapređenje stanja
u prostoru za prostor Općine Viškovo za razdoblje
od listopada 2002. do listopada 2004. godine

Članak 1.

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od listopada 2002. do listopada 2004. godine (»Službene novine« PGŽ br. 20/02), u poglavlju »I. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru«:

Točka »2. Izrade novih prostornih planova«., podtočka »2.2. Detaljni planovi uređenja« iza posljednje alineje dodaje se nova i glasi:

- Detaljni plan uređenja »Stambeno poslovne zone Adriametal i pristupne ceste«. Granica obuhvata plana su katastarske čestice k.č. 3014, 3020, 3019, 3018/2, dio 1622/2, dio 1622/3, 1623/2, 3018/1, 3017, dio 1623/1 i 3622/1 k.o. Viškovo. Površina obuhvata plana je cca 1.07 ha. Postojeća izgradnja u području sastoji se od poslovne i stambene građevine ukupne površine izgrađenosti cca 1720 m2. Planira se nova izgradnja poslovno stambene namjene, uređenje priključaka na prometnu infrastrukturu, te uređenje prometnica i parkirališta unutar područja obuhvata. Potreba izrade Plana uvjetovana je Prostornim Planom bivše Općine Rijeka (Odluka o Prostornom planu Općine Rijeka, »Službene novine« br. 8/86, 27/88 i 12/95).

Članak 2.

U I. Izmjeni i dopuni dvogodišnjeg Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od listopada 2002. do listopada 2004. godine (»Službene novine« PGŽ broj 2/03), u poglavlju »I. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru«, mijenja se tekst opisa granica plana Detaljnog plana uređenja zone »Čakovečki mlinovi« u zoni Marinići i glasi:

- Detaljni plan uređenja zone »Čakovečki mlinovi« u zoni Marinići. Granice plana su granice katastarskih čestica sa definiranim vlasništvom podnositelja zahtjeva, te areal k.č. 148/2 i 150 k.o. Marinići i dio puta sa površinama nužnim za njegovo proširenje. Površina obuhvata plana je 0,6 ha. Izrada plana je uvjetovana Prostornim planom bivše općine Rijeka (Odluka o prostornom planu Općine Rijeka, »Službene novine« broj 8/86, 27/88 i 12/95).

Članak 3.

Izmjena i dopuna programa mjera za unapređenje stanja u prostoru će biti pohranjena u pismohrani Općine Viškovo.

Članak 4.

Ova Izmjena i dopuna programa mjera za unapređenje stanja u prostoru bit će objavljena u službenom glasilu Primorsko-goranske županije i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-04/03-01/22

Ur. broj: 2170-09-03-01-7

Viškovo, 4. lipnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=32&mjesto=51216&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr