SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 41. Utorak, 14. studenog 2006.
OPĆINA FUŽINE
115

52.

Na temelju članka 57.- 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 58.- 68. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« broj 37/05 i 07/06), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 10. listopada 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o mjesnoj samoupravi

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak osnivanja Mjesnih odbora, kao oblika mjesne samouprave na području Općine Fužine, te način izbora i opoziva tijela Mjesnih odbora, djelokrug rada, zadaće i ovlasti i druga pitanja od važnosti za život i rad građana na području za koje se osnivaju.

Članak 2.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Mjesni odbor osniva se kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Članak 3.

Mjesni odbor, kao jedinica mjesne samouprave, osniva se u skladu sa Statutom Općine Fužine.

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje ili više međusobno povezanih naselja ili dijelova većeg naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu, razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Inicijativu i prijedlog za osnivanje Mjesnog odbora mogu dati građani i njihove organizacije i udruženja, te druga tijela određena u Statutu Općine Fužine.

Članak 4.

Na području Općine Fužine osnovani su Mjesni odbori:

1. Mjesni odbor Fužine, za područje naselja Fužine i Benkovac Fužinski

2. Mjesni odbor Vrata, za područje naselja Belo Selo, Slavica i Vrata

3. Mjesni odbor Lič, za područje naselja Lič

Članak 5.

Tijela Mjesnog odbora su Vijeće Mjesnog odbora i predsjednik Vijeća Mjesnog odbora.

Mandat članova Vijeća Mjesnog odbora traje četiri (4) godine.

Izbornu jedinicu za izbor Vijeća Mjesnog odbora čini cjelokupno područje Mjesnog odbora.

Broj članova Vijeća Mjesnog odbora utvrđuje se ovom Odlukom, a iznosi (pet) 5 članova.

Članak 6.

Vijeće Mjesnog odbora biraju građani s područja Mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, neposrednim tajnim glasovanjem, a na postupak izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 7.

Postupak kandidiranja, izradu i podnošenje liste, te provođenje samih izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora, provodi se na temelju Odluke Općinskog vijeća o provedbi izbora u Mjesnim odborima.

Članak 8.

Vijeće Mjesnog odbora bira predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća mjesnog odbora, između članova Vijeća Mjesnog odbora na vrijeme od četiri (4) godine, tajnim glasovanjem, na prvoj konstituirajućoj sjednici Vijeća Mjesnog odbora, nakon objave rezultata izbora, a koje objavljuje Općinsko izborno povjerenstvo.

Za predsjednika izabran je član Vijeća Mjesnog odbora koji dobije nadpolovičnu većinu glasova članova Vijeća.

U slučaju duže spriječenosti, dužnost predsjednika mjesnog odbora obnaša član vijeća kojeg za to ovlasti predsjednik mjesnog odbora.

Vijeće Mjesnog odbora može izglasati nepovjerenje predsjedniku i zamjeniku predsjednika u postupku i na način propisan Pravilima Mjesnog odbora.

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora predstavlja Mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je općinskom poglavarstvu za povjerene mu poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.

Predsjednik i članovi vijeća Mjesnog odbora svoje dužnosti obnašaju počasno i imaju pravo na naknadu troškova u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća.

Članak 9.

Vijeće Mjesnog odbora donosi Pravila Mjesnog odbora, Poslovnik o svome radu, Program rada i Izvješće o radu, financijski plan, Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima, te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Općine.

Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi se najkasnije do kraja studenog tekuće godine za narednu godinu.

Članak 10.

Pravilima Mjesnog odbora, detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad Vijeća Mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Vijeća Mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad Mjesnog odbora.

Članak 11.

Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora podrobnije će se urediti: način rada Vijeća, prava i dužnosti predsjednika i članova Vijeća, održavanje zbora građana, te druga pitanja iz djelokruga rada Mjesnih odbora,

Članak 12.

Programom rada utvrđuju se zadaci i aktivnosti Mjesnog odbora, te izvori sredstava za njihovu realizaciju, a osobito u pogledu:

a) vođenja skrbi o uređenju područja Mjesnog odbora,

b) potrebe obavljanja komunalnih djelatnosti,

d) potreba socijalne skrbi stanovnika Mjesnog odbora,

e) osiguranja potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi i športu,

f) potrebe pučanstva o djelokrugu brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju,

g) zaštite okoliša.

h) davanja mišljenja glede raspolaganja nekretninama koje su u vlasništvu Općine Fužine, a nalaze se na području Mjesnog odbora,

Program rada Mjesnog odbora obavezno se dostavlja putem Općinskog poglavarstva Općinskom vijeću na suglasnost.

Članak 13.

Općinsko vijeće Općine Fužine može posebnom odlukom povjeriti Mjesnom odboru obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine.

Članak 14.

Mjesni odbori ostvaruju prihod od:

a) sredstava iz Proračuna Općine, namijenjena za redovno funkcioniranje rada Mjesnih odbora

b) sredstava koje mjesni odbor ostvari svojom djelatnošću u skladu sa Zakonom, Statutom i Odlukama Općine Fužine,

c) dotacije pravnih subjekata i fizičkih osoba,

d) drugih sredstava u skladu sa zakonom.

Financijska sredstva osigurana na način utvrđen u stavku 1. ovog članka, iskazuju se u financijskom planu mjesnog odbora po izvorima iz kojih potječu i raspoređuju za namjene utvrđene programom rada mjesnog odbora u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Općine Fužine.

Mjesni odbori moraju upravljati, koristiti se i raspolagati raspoloživim sredstvima pažnjom dobrog domaćina.

Članak 15.

Obavljanje potrebitih poslova za funkcioniranje mjesnih odobra obavljaju se u sjedištu mjesnih odbora u prostoru kojeg će posebnom odlukom odrediti Općinsko poglavarstvo.

Članak 16.

Vijeće Mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana može se sazvati za područje cijelog Mjesnog odbora ili za njegov dio, koji čini određenu prirodnu cjelinu.

Mjesni zbor građana može se sazvati na način da ga sazove Vijeće Mjesnog odbora, kako na vlastiti poticaj, tako i na prijedlog najmanje dvadeset (20) građana toga područja, te na prijedlog Općinskog vijeća Općine Fužine.

Članak 17.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća Mjesnog odbora ili član Vijeća, kojega odredi Vijeće.

Odluka donijeta na mjesnom zboru građana obavezatna je za Mjesni odbor, ali ne obvezuje predstavničko tijelo Općine - Općinsko vijeće.

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Fužine dužni su se odazvati pozivima za sjednicu Vijeća Mjesnog odbora.

Članak 18.

Odluke se na zboru građana donose javnim glasovanjem, osim ako se na Zboru, većinom glasova nazočnih građana ne donese Odluka o tajnom glasovanju.

Članak 19.

Mjesni odbor može osnivati stalna ili povremena radna tijela, u skladu s ovom Odlukom i Poslovnikom o radu Mjesnog odbora.

Članak 20.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela Mjesnog odbora obavlja Općinsko poglavarstvo Općine Fužine.

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora dužan je u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja općih akata dostaviti Općinskom polavarstvu iste na nadzor zakonitosti.

Uz primjerak akta mora se dostaviti i Zapisnik ili ovjereni izvadak iz zapisnika o načinu donošenja odluke.

Općinsko poglavarstvo ako ustvrdi da su akti iz prethodnog stavka u suprotnosti sa Zakonom, Statutom, ovom Odlukom i općim aktima Općinskog vijeća, zadržat će iste od izvršenja i naložiti Vijeću Mjesnog odbora da u roku od petnaest (15) dana uskladi akt sa Zakonom, Statutom, ovom Odlukom, odnosno općim aktima Općinskog vijeća.

Ukoliko Vijeće Mjesnog odbora ne postupi na način propisan u prethodnom stavku, Općinsko poglavarstvo će o tome izvijestiti Općinsko vijeće, koje donosi Odluku o pokretanju postupka za ocjenu zakonitosti spornog akta.

Ukoliko Općinsko vijeće ne donese Odluku u roku od trideset (30) dana od dana obustave izvršenja akta, prestaje izvršenje tog akta.

Članak 21.

Općinsko vijeće Općine Fužine osigurava odgovarajuće uvjete, radi pružanja pomoći Mjesnim odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.

Pomoć, u smislu stavka 1. ovog članka, podrazumijeva i obvezu izravnog vođenja računovodstvenog poslovanja za Mjesne odbore, koji odluče da im to poslovanje obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine.

Odluku iz prethodnog stavka donosi Općinsko vijeće, na zahtjev Vijeća Mjesnog odbora, u roku od trideset (30) dana od konstituiranja.

Članak 22.

Predsjednik Općinskog vijeća će najmanje jednom tromjesečno (kvartalno) organizirati zajednički sastanak članova Općinskog vijeća Općine Fužine i predsjednika Vijeća Mjesnih odbora, na kojima će se raspravljati o izvršavanju ove Odluke, te o djelovanju Vijeća Mjesnih odbora.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Vijeća mjesnih odbora Općine Fužine uskladit će svoja Pravila i Poslovnike i ostale opće akte s odredbama ove Odluke u roku 90 dana od dana stupanja na snagu.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a njenim stupanjem na snagu prestaje vrijediti Odluka o mjesnoj samoupravi Općine Fužine (»Službene novine« PGŽ-e broj 8/03), osim u dijelu koji se odnosi na broj članova Vijeća mjesnih odbora, koja odredba se primjenjuje do provedbe prvih izbora za Vijeća mjesnih odbora.

Klasa: 021-05/06-01/6

Ur. broj: 2112/03-01-06-10

Fužine, 10. listopada 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=199&mjesto=10009&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr