SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 41. Utorak, 14. studenog 2006.
OPĆINA FUŽINE
115

51.

Na temelju članka 18. i 19. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/ 01) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 10. listopada 2006. godine donosi

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način, uvjeti i postupak financiranja registriranih političkih stranaka - koje svoje organizacijske oblike imaju ustrojene na području Općine Fužine.

Članak 2.

Političkim strankama prema ovoj Odluci smatraju su pravne osobe koje politički djeluju u skladu s ciljevima utvrđenim programom i statutom, a u skladu sa Zakonom o političkim strankama.

Članak 3.

Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju se u Proračunu Općine Fužine sukladno Zakonu, a pravo na učešće u njihovoj raspodjeli ima svaka politička stranka koja u Općinskom vijeću ima najmanje jednog vijećnika.

Članak 4.

Sredstva osigurana u Proračunu Općine Fužine za financiranje političkih stranaka raspoređuju se prema kriteriju da se cjelokupni predviđeni iznos rasporedi razmjerno broju vijećnika u Općinskom vijeću.

Članak 5.

Sukladno članku 4. ove Odluke sredstva predviđena za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Fužine dijele se kako slijedi:

1. Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) - 4 vijećnika - 44,44 %

2. Hrvatska narodna stranka (HNS) - 1 vijećnik - 11,11 %

3. Primorsko-goranski savez (PGS) - 1 vijećnik - 11,11 %

4. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) - 1 vijećnik 11,11 %

5. Hrvatska stranka prava (HSP) - 1 vijećnik - 11,11 %

Članak 6.

Sredstva raspoređena prema članku 5. ove Odluke doznačiti će se na račun političkih stranaka navedenih u ovoj Odluci prema postotku kako je navedeno.

Doznaku utvrđenih sredstava za rad političkih stranaka izvršiti će se tromjesečno na žiroračun političke stranke, a ovisno o tekućem prilivu sredstava u Proračun Općine Fužine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/6

Ur. broj: 2112/03-01-06-16

Fužine, 10. listopada 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=199&mjesto=10009&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr