SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 41. Utorak, 14. studenog 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
115

114.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04), Županijsko poglavarstvo je na 44. sjednici od 26. listopada 2006. godine donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije
na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog
korištenja plaže »Omorika« u Dramlju

Članak 1.

U članku 2. stavak 1. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže »Omorika« u Dramlju (»Službene novine« broj 13/05 i 19/ 05), broj »9330« zamjenjuje se brojem »9242«, a broj »6810« zamjenjuje se brojem »6722«.

U stavku 2., u Gauss-Krügerovoj tablici koordinata, točka B zamjenjuje se točkama B1 i B2 koje glase:

Točka

Y

X

B1

5474691.83

5004860.25

B2

5474710.25

5004870.80

Članak 2.

U članku 4. stavku 2., alineji 1., broj i riječi »70.000,00 kuna (slovima: sedamdeset tisuća kuna)« zamjenjuju se brojem i riječima »69.315,00 kuna (slovima: šezdeset i devet tisuća tristo petnaest kuna)«.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Dodatak Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu, ne potpiše Dodatak Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru, smatra se da odustaje od koncesije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/06-03/28

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-14

Rijeka, 26. listopada 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=199&mjesto=00001&odluka=114
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr