SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 41. Utorak, 14. studenog 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
115

113.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06), članka 2. stavak 3. Odluke o davanju koncesije za brodogradilišnu luku brodogradilišta Smiljane i Đanija Jurića (»Službene novine« broj 14/99, 27/99 i 28/05) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04) Županijsko poglavarstvo je na 44. sjednici održanoj 26. listopada 2006. godine donijelo

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za luku
posebne namjene županijskog značaja - brodogradilišnu luku brodogradilišta Smiljane i Đanija Jurića

Članak 1.

Daje se suglasnost na prijenos koncesije za luku posebne namjene županijskog značaja - brodogradilišnu luku brodogradilišta Smiljane i Đanija Jurića s dosadašnjih Ovlaštenika koncesije obrtnika Smiljane i Đanija Jurića na novog Ovlaštenika koncesije Brodogradilište Đani - Klimno vlasnika Đanija Jurića, iz Klimna, Klimno 53.

Ovlaštenik koncesije Brodogradilište Đani - Klimno vlasnika Đanija Jurića, stječe pravo korištenja pomorskog dobra, luke posebne namjene županijskog značaja - brodogradilišne luke brodogradilišta Smiljane i Đanija Jurića iz članka 1. i 2. Odluke o davanju koncesije za brodogradilišnu luku brodogradilišta Smiljane i Đanija Jurića (»Službene novine« broj 14/99, 27/99 i 28/05), te stječe sva prava i preuzima sve obveze, kako je određeno navedenom Odlukom, Ugovorom o koncesiji od 6. srpnja 1999. godine i Dodacima Ugovora, 16. prosinca 1999. godine i 1. prosinca 2005. godine, danom potpisa Ugovora iz članka 2. ove Odluke.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke sklopiti s dosadašnjim Ovlaštenikom koncesije i osobom na koju se prenosi koncesija ugovor o prijenosu koncesije.

Ukoliko novi Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke ne potpiše ugovor o prijenosu koncesije, smatrat će se da odustaje od prijenosa koncesije.

Članak 3.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke u Odluci o davanju koncesije za brodogradilišnu luku brodogradilišta Smiljane i Đanija Jurića (»Službene novine« broj 14/99, 27/99 i 28/05), u nazivu te Odluke i članku 1. i 2. riječi »brodogradilišta Smiljane i Đanija Jurića«, zamjenjuju se riječima »brodogradilišta Đani Klimno«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/06-03/28

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-12

Rijeka, 26. listopada 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=199&mjesto=00001&odluka=113
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr