SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 16. Srijeda, 18. lipnja 2003.
OPĆINA DOBRINJ
6

6.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 35. Statuta Općine Dobrinj, Općinsko vijeće je na sjednici održanoj dana 3. lipnja 2003. donijelo

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Dobrinj za 2003. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Dobrinj sastoje se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI 8,388.000,00

PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE 3,202.000,00

UKUPNI PRIHODI 11,590.000,00

RASHODI 11.606.000,00

RASHODI ZA NEF. IMOVINU 3,064.000,00

UKUPNI RASHODI 14.670.000,00

RAZLIKA-MANJAK -3.080.000,00

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK PRIHODA 3,590.000,00

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽ. 0,00

IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPL.

ZAJMOVA 510.000,00

NETO FINANCIRANJE -510.000,00

VIŠAK PRIHODA - NETO FINANCIRANJE 0,00

Članak 2.

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda kako slijedi:

Usporedba proračuna: 2003/3 - 2003/5


2003/3 Prihodi: 12.250.000,00 Izdaci: 12.250.000,00

2003/5 15.180.000,00 15.180.000,00

2.930.000,00 23,9% 2.930.000,00 23,9%


Sku. Pod. Odj. Opis 2003/3 Razlika 2003/5


PRIHODI POSLOVANJA 9.048.000,00 73,9% -160.000,00 -1,8% 8.888.000,00 58,6%

61 Prihodi od poreza 3.160.950,00 25,8% -290.000,00 -9,2% 2.870.950,00 18,9%

61 611 Porez i prirez na dohodak 1.170.950,00 9,6% -35.000,00 -3,0% 1.135.950,00 7,5%

61 611 6111 POREZ NA DOHODAK

OD NES.RADA 850.000,00 6,9% -50.000,00 -5,9% 800.000,00 5,3%

61 611 6112 POREZ NA DOHODAK OD

SAMOST.DJEL. 150.000,00 1,2% 0,00 150.000,00 1,0%

61 611 6113 POREZ NA DOH. OD IMOVINE

I IZNAJM. 165.000,00 1,3% 0,00 165.000,00 1,1%

61 611 6115 POREZ PO GODIŠNJOJ PRIJAVI 5.000,00 0,0% 15.000,00 300,0% 20.000,00 0,1%

61 611 6116 POREZ UTVRĐEN U POST.

NADZORA ZA PRET.GOD. 950,00 0,0% 0,00 950,00 0,0%

61 612 Porez na dobit 20.000,00 0,2% 0,00 20.000,00 0,1%

61 612 6121 POREZ NA DOBIT 20.000,00 0,2% 0,00 20.000,00 0,1%

61 613 Porezi na imovinu 1.870.000,00 15,3% -250.000,00 -13,4% 1.620.000,00 10,7%

61 613 6131 STALNI POREZI NA NEPOKR.

IMOVINU (KUĆE ZA ODMOR) 1.000.000,00 8,2% -200.000,00 20,0% 800.000,00 5,3%

61 613 6134 POREZ NA PROMET

NEKRETNINA 800.000,00 6,5% -100.000,00 -12,5% 700.000,00 4,6%

61 613 6135 OSTALI STALNI POREZI

NA IMOVINU 70.000,00 0,6% 50.000,00 71,4% 120.000,00 0,8%

61 614 Porezi na robu i usluge 90.000,00 0,7% 0,00 90.000,00 0,6%

61 614 6142 POREZ NA POTROŠNJU 50.000,00 0,4% 0,00 50.000,00 0,3%

61 614 6145 POREZ NA TVRTKU 40.000,00 0,3% 0,00 40.000,00 0,3%

61 616 Ostali prihodi od poreza 10.000,00 0,1% -5.000,00 -50,0% 5.000,00 0,0%

61 616 6163 OSTALI NERASPOREĐENI

PRIHODI 10.000,00 0,1% -5.000,00 -50,0% 5.000,00 0,0%

63 Potpore 1.700.000,00 13,9% -500.000,00 -29,4% 1.200.000,00 7,9%

63 633 Potpore iz proračuna 1.700.000,00 13,9% -500.000,00 -29,4% 1.200.000,00 7,9%

63 633 6331 TEKUĆE POMOĆI IZ

ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 100.000,00 0,8% 0,00 100.000,00 0,7%

63 633 6332 KAPITALNE POMOĆI IZ

DRŽAVNOG PRORAČUNA 1.000.000,00 8,2% -500.000,00 -50,0% 500.000,00 3,3%

63 633 6332 KAPITALNE POMOĆI IZ

ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 600.000,00 4,9% 0,00 600.000,00 4,0%

64 Prihodi od imovine 380.000,00 3,1% 80.000,00 21,1% 460.000,00 3,0%

64 641 Prihodi od financijske imovine 30.000,00 0,2% 30.000,00 100,0% 60.000,00 0,4%

64 641 6413 KAMATE NA DEPOZITE

PO VIĐENJU 10.000,00 0,1% 40.000,00 400,0% 50.000,00 0,3%

64 641 6414 PRIHODI OD ZATEZNIH

KAMATA 20.000,00 0,2% -10.000,00 -50,0% 10.000,00 0,1%

64 642 Prihodi od nefinancijske imovine 350.000,00 2,9% 50.000,00 14,3% 400.000,00 2,6%

64 642 6421 NAKNADA ZA KONCESIJE 50.000,00 0,4% 0,00 50.000,00 0,3%

64 642 6422 OSTALI PRIHODI OD IZNAJMLJ.

I ZAKUPA IMOVINE 140.000,00 1,1% 0,00 140.000,00 0,9%

64 642 6422 PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA

OPREME 10.000,00 0,1% 50.000,00 500,0% 60.000,00 0,4%

64 642 6422 PRIHODI OD ZAKUPA

NEKRETNINA 150.000,00 1,2% 0,00 150.000,00 1,0%

65 Prihodi od prodaje roba i usluga 3.735.050,00 30,5% 600.000,00 16,1% 4.335.050,00 28,6%

65 651 Administrativne (upravne) pristojbe 155.000,00 1,3% 0,00 155.000,00 1,0%

65 651 6512 GRADSKE I OPĆINSKE

UPRAVNE PRISTOJBE 5.000,00 0,0% 0,00 5.000,00 0,0%

65 651 6514 BORAVIŠNE PRISTOJBE 150.000,00 1,2% 0,00 150.000,00 1,0%

65 652 Prihodi po posebnim propisima 3.580.050,00 29,2% 600.000,00 16,8% 4.180.050,00 27,5%

65 652 6523 KOMUNALNE NAKNADE 400.000,00 3,3% 0,00 400.000,00 2,6%

65 652 6523 KOMUNALNI DOPRINOSI 1.000.000,00 8,2% 500.000,00 50,0% 1.500.000,00 9,9%

65 652 6524 DOPRINOS ZA ŠUME 50,00 0,0% 0,00 50,00 0,0%

65 652 6525 MJESNI SAMODOPRINOS 2.000.000,00 16,3% 0,00 2.000.000,00 13,2%

65 652 6526 OSTALI NESPOMENUTI

PRIHODI 100.000,00 0,8% 0,00 100.000,00 0,7%

65 652 6526 GROBNICE POLJE 0,00 0,0% 100.000,00 100.000,00 0,7%

65 652 6526 PRIHODI ZA FESTIVAL

FOKLORA 80.000,00 0,7% 0,00 80.000,00 0,5%

66 Ostali prihodi 72.000,00 0,6% -50.000,00 -69,4% 22.000,00 0,1%

66 662 Kazne 5.000,00 0,0% 0,00 5.000,00 0,0%

66 662 6627 OSTALE KAZNE 5.000,00 0,0% 0,00 5.000,00 0,0%

66 663 Dotacije od pravnih i fizičkih osoba

izvan opće dr. 67.000,00 0,5% -50.000,00 -74,6% 17.000,00 0,1%

66 663 6631 TEKUĆE DONACIJE 67.000,00 0,5% -50.000,00 -74,6% 17.000,00 0,1%

PRIHODI OD PRODAJE

NEF.IMOV. 3.202.000,00 26,1% -500.000,00 -15,6% 2.702.000,00 17,8%

71 Primici od prodaje neproizvedene

imovine 3.000.000,00 24,5% -500.000,00 -16,7% 2.500.000,00 16,5%

71 711 Primici od prodaje materijalne

imovine 3.000.000,00 24,5% -500.000,00 -16,7% 2.500.000,00 16,5%

71 711 7111 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 3.000.000,00 24,5% -500.000,00 -16,7% 2.500.000,00 16,5%

72 Prihodi od prodaje proizvedene

dugo 202.000,00 1,6% 0,00 202.000,00 1,3%

72 721 Primici od prodaje građevinskih

objekata 202.000,00 1,6% 0,00 202.000,00 1,3%

72 721 7211 OSTALI STAMBENI OBJEKTI 2.000,00 0,0% 0,00 2.000,00 0,0%

72 721 7212 OSTALI POSLOVNI

GRAĐEVINSKI OBJEKTI 200.000,00 1,6% 0,00 200.000,00 1,3%

VLASTITI IZVORI 0,00 % 0,00 %

92 Rezultati poslovanja 0,00 % 0,00 %


RASHODI POSLOVANJA 6.305.000,00 51,5% 5.301.000,00 84,1% 11.606.000,00 76,5%

31 Rashodi za zaposlene 630.000,00 5,1% 74.000,00 11,7% 704.000,00 4,6%

31 311 Plaće 500.000,00 4,1% 100.000,00 20,0% 600.000,00 4,0%

31 312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 0,2% 0,00 30.000,00 0,2%

31 313 Doprinosi na plaće 100.000,00 0,8% -26.000,00 -26,0% 74.000,00 0,5%

32 Materijalni rashodi 3.856.000,00 31,5% 674.000,00 17,5% 4.530.000,00 29,8%

32 321 Naknade troškova zaposlenima 90.000,00 0,7% 15.000,00 16,7% 105.000,00 0,7%

32 322 Rashodi za materijal i energiju 296.000,00 2,4% 84.000,00 28,4% 380.000,00 2,5%

32 323 Rashodi za usluge 3.111.000,00 25,4% 575.000,00 18,5% 3.686.000,00 24,3%

32 329 Ostali nespomenuti rashodi

poslovanja 359.000,00 2,9% 0,00 359.000,00 2,4%

34 Financijski rashodi 740.000,00 6,0% 10.000,00 1,4% 750.000,00 4,9%

34 342 Kamate za primljene zajmove 400.000,00 3,3% 0,00 400.000,00 2,6%

34 343 Ostali financijski rashodi 340.000,00 2,8% 10.000,00 2,9% 350.000,00 2,3%

35 Subvencije 30.000,00 0,2% 0,00 30.000,00 0,2%

35 352 Subvencije trg.druš.,obrt. i

poduzetnicima 30.000,00 0,2% 0,00 30.000,00 0,2%

37 Naknade građanima i kućanstvima

iz proračuna 220.000,00 1,8% 15.000,00 6,8% 235.000,00 1,5%

37 372 Naknade građanima i kućanstvima

u novcu 220.000,00 1,8% 15.000,00 6,8% 235.000,00 1,5%

38 Donacije i ostali rashodi 829.000,00 6,8% 4.528.000,00 546,2% 5.357.000,00 35,3%

38 381 Tekuće donacije 629.000,00 5,1% 67.000,00 10,7% 696.000,00 4,6%

38 386 Kapitalne pomoći 200.000,00 1,6% 4.461.000,00 2230,5% 4.661.000,00 30,7%

RASHODI ZA NABAVU

NEF.IMOV. 5.435.000,00 44,4% -2.371.000,00 -43,6% 3.064.000,00 20,2%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene

imovine 200.000,00 1,6% 50.000,00 25,0% 250.000,00 1,6%

41 412 Nematerijalna imovina - u obliku

prava 200.000,00 1,6% 50.000,00 25,0% 250.000,00 1,6%

42 Rashodi za nabavu proizvedene

dug. imovine 5.235.000,00 42,7% -2.421.000,00 -46,2% 2.814.000,00 18,5%

42 421 Građevinski objekti 5.205.000,00 42,5% -2.511.000,00 -48,2% 2.694.000,00 17,7%

42 422 Postrojenja i oprema 30.000,00 0,2% 90.000,00 300,0% 120.000,00 0,8%

IZDACI ZA FIN.IMOV. I

OTPL.ZAJM 510.000,00 4,2% 0,00 510.000,00 3,4%

54 Izdaci za otplatu glavnice

primljenih zajmova 510.000,00 4,2% 0,00 510.000,00 3,4%

54 543 Otplata glavnice primljenih

zajmova 510.000,00 4,2% 0,00 510.000,00 3,4%


Članak 3.

Usporedba 2 proračuna II. POSEBNI DIO

12.250.000,00 ****% 2.930.000,00 23,9% 15.180.000,00 ***%


Poz. Skup/podsk/odjeljak Naziv 2003/3 Razlika 2003/5


Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL 12.250.000,00 % 2.930.000,00 23,9% 15.180.000,00 100,0%

1 31 311 3111 PLAĆE ZA ZAPOSLENE 500.000,00 41,1% 100.000,00 20,0% 600.000,00 4,0%

2 31 312 3121 OSTALI RASHODI ZA

ZAPOSLENE 30.000,00 0,2% 0,00 30.000,00 0,2%

3 31 313 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO

OSIGURANJE 50.000,00 0,4% -46.000,00 -92,0% 4.000,00 0,0%

4 31 313 3132 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO

OSIGURANJE 40.000,00 0,3% 20.000,00 50,0% 60.000,00 0,4%

5 31 313 3133 DOPRINOS ZA

ZAPOŠLJAVANJE 10.000,00 0,1% 0,00 10.000,00 0,1%

6 32 321 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 50.000,00 0,4% 10.000,00 20,0% 60.000,00 0,4%

7 32 321 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 35.000,00 0,3% 5.000,00 14,3% 40.000,00 0,3%

8 32 321 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE

ZAPOSLENIKA 5.000,00 0,0% 0,00 5.000,00 0,0%

9 32 322 3221 UREDSKI MATERIJAL

I OSTALO 50.000,00 0,4% 10.000,00 20,0% 60.000,00 0,4%

10 32 322 3223 ENERGIJA 240.000,00 2,0% 60.000,00 25,0% 300.000,00 2,0%

11 32 322 3224 MATER. I DIJEL. ZA TEK.

I INV. ODRŽ. 6.000,00 0,0% 14.000,00 233,3% 20.000,00 0,1%

12 32 323 3231 USLUGE TELEFONA

I POŠTARINA 106.000,00 0,9% 0,00 106.000,00 0,7%

13 32 323 3232 USLUGE TEK. I INV. ODRŽ.

GRAĐ.OBJEK. 150.000,00 1,2% 0,00 150.000,00 1,0%

14 32 323 3232 DOM KRAS 150.000,00 1,2% 0,00 150.000,00 1,0%

15 32 323 3232 TERASA ŠILO 80.000,00 0,7% 40.000,00 50,0% 120.000,00 0,8%

16 32 323 3232 PLACA DOBRINJ 190.000,00 1,6% 0,00 190.000,00 1,3%

17 32 323 3232 MESNICA ŠILO 200.000,00 1,6% 20.000,00 10,0% 220.000,00 1,4%

18 32 323 3232 USLUGE TEKUĆEG I

INV.ODR.SAKRAL.OBJEK. 100.000,00 0,8% 70.000,00 70,0% 170.000,00 1,1%

19 32 323 3232 CRKVA POLJE 250.000,00 2,0% -30.000,00 -12,0% 220.000,00 1,4%

19.1 32 323 3232 UREĐENJE OKOLIŠA

CKRVE RASOPASNO 0,00 0,0% 150.000,00 150.000,00 1,0%

20 32 323 3232 USLUGE TEK. I INV.

ODRŽ. OPREME 100.000,00 0,8% 30.000,00 30,0% 130.000,00 0,9%

21 32 323 3232 USL. TEK. I INV. ODRŽ.

CESTA 200.000,00 1,6% 0,00 200.000,00 1,3%

22 32 323 3232 USLUGE TEK. I INV. ODRŽ.

MORSKIH PRISTANIŠTA 200.000,00 1,6% 0,00 200.000,00 1,3%

23 32 323 3233 USLUGE PROMIDŽBE I

INFORMIRANJA 30.000,00 0,2% 0,00 30.000,00 0,2%

24 32 323 3234 OPSKRBA VODOM 10.000,00 0,1% 0,00 10.000,00 0,1%

25 32 323 3234 IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA 400.000,00 3,3% 0,00 400.000,00 2,6%

26 32 323 3234 DERATIZACIJA I

DEZINSEKCIJA 35.000,00 0,3% 0,00 35.000,00 0,2%

27 32 323 3234 USLUGE ČIŠĆENJA, PRANJA

I SL.(JAVNI WC) 30.000,00 0,2% 10.000,00 33,3% 40.000,00 0,3%

28 32 323 3234 OST. KOM.USL.-GROBLJE,

SAN.DEP. 55.000,00 0,4% 45.000,00 81,8% 100.000,00 0,7%

29 32 323 3237 UGOVORI O DJELU 20.000,00 0,2% 30.000,00 150,0% 50.000,00 0,3%

30 32 323 3237 USLUGE ODVJETNIKA

I PRAVNOG SAVJET. 40.000,00 0,3% 0,00 40.000,00 0,3%

31 32 323 3237 GEODETSKO-KATASTARSKE

USLUGE 50.000,00 0,4% 30.000,00 60,0% 80.000,00 0,5%

32 32 323 3237 OSTALE INTEL. USLUGE

-JAVNOB.PRIST. 30.000,00 0,2% 0,00 30.000,00 0,2%

33 32 323 3237 PROJEKTI 210.000,00 1,7% 90.000,00 42,9% 300.000,00 2,0%

34 32 323 3238 USLUGE RAZVOJA

SOFTWAREA 40.000,00 0,3% 0,00 40.000,00 0,3%

35 32 323 3238 RAČUNALNE USLUGE 30.000,00 0,2% 10.000,00 33,3% 40.000,00 0,3%

36 32 323 3239 GRAF. I TISKARSKE USL.,

KOPIRANJE 80.000,00 0,7% 0,00 80.000,00 0,5%

37 32 323 3239 FILM I IZRADA

FOTOGRAFIJA 5.000,00 0,0% 0,00 5.000,00 0,0%

38 32 323 3239 UREĐENJE PROSTORA-TD

»KOMUN« 290.000,00 2,4% 60.000,00 20,7% 350.000,00 2,3%

39 32 323 3239 OSTALE NESPOMENUTE

USLUGE 30.000,00 0,2% 20.000,00 66,7% 50.000,00 0,3%

40 32 329 3291 NAKNADE ZA RAD

VIJEĆNIKA I ODBORA 60.000,00 0,5% 0,00 60.000,00 0,4%

41 32 329 3291 IZBORI ZA MJESNE ODBORE 30.000,00 0,2% 0,00 30.000,00 0,2%

42 32 329 3292 PREMIJE OSIGURANJA 50.000,00 0,4% 0,00 50.000,00 0,3%

43 32 329 3293 REPREZENTACIJA 65.000,00 0,5% 0,00 65.000,00 0,4%

44 32 329 3294 ČLANARINE 5.000,00 0,0% 0,00 5.000,00 0,0%

45 32 329 3299 PROSLAVE I

POKROVITELJSTVA 70.000,00 0,6% 0,00 70.000,00 0,5%

46 32 329 3299 VODNA NAKNADA 15.000,00 0,1% 0,00 15.000,00 0,1%

47 32 329 3299 MJESNI ODBORI x 4.000 64.000,00 0,5% 0,00 64.000,00 0,4%

48 34 342 3423 KAMATA ZA PRIMLJENE

ZAJMOVE 400.000,00 3,3% 0,00 400.000,00 2,6%

49 34 343 3431 USLUGE PLATNOG

PROMETA 20.000,00 0,2% 0,00 20.000,00 0,1%

50 34 343 3433 ZATEZNE KAMATE 20.000,00 0,2% 0,00 20.000,00 0,1%

51 34 343 3434 SUFINANCIR.DJEČJI VRTIĆ 300.000,00 2,4% 10.000,00 3,3% 310.000,00 2,0%

52 35 352 3523 SUBVENCIJE POLJOP.,OBRT.

I PODUZ. 30.000,00 0,2% 0,00 30.000,00 0,2%

53 37 372 3721 POMOĆ OBITELJIMA

I KUĆANSTVIMA 100.000,00 0,8% 0,00 100.000,00 0,7%

54 37 372 3721 STIPENDIJE 30.000,00 0,2% 5.000,00 16,7% 35.000,00 0,2%

55 37 372 3721 IZBORNA NASTAVA 40.000,00 0,3% 10.000,00 25,0% 50.000,00 0,3%

56 37 372 3722 SUFINANCIRANJE CIJENE

PRIJEVOZA 50.000,00 0,4% 0,00 50.000,00 0,3%

57 38 381 3811 HITNA MEDICINSKA POMOĆ 25.000,00 0,2% 0,00 25.000,00 0,2%

58 38 381 3811 KBC RIJEKA 15.000,00 0,1% 0,00 15.000,00 0,1%

59 38 381 3811 KD SV. PETAR GABONJIN 10.000,00 0,1% 0,00 10.000,00 0,1%

60 38 381 3811 KD SV. JURAJ KRAS 10.000,00 0,1% 0,00 10.000,00 0,1%

61 38 381 3811 KD IVE JELENOVIĆ 20.000,00 0,2% 25.000,00 125,0% 45.000,00 0,3%

62 38 381 3811 KD DOBRINJ 5.000,00 0,0% 0,00 5.000,00 0,0%

63 38 381 3811 FESTIVAL FOLKLORA

OTOKA KRKA 90.000,00 0,7% 10.000,00 11,1% 100.000,00 0,7%

64 38 381 3811 RITMIČKA SEKCIJA KUD-a

DUBAŠNICA 3.000,00 0,0% 0,00 3.000,00 0,0%

65 38 381 3811 UMJETNIČKA RADIONICA 10.000,00 0,1% 0,00 10.000,00 0,1%

66 38 381 3811 POVIJESNO DRUŠTVO

OTOKA KRKA 2.000,00 0,0% 0,00 2.000,00 0,0%

67 38 381 3811 POLITIČKE STRANKE 39.000,00 0,3% 0,00 39.000,00 0,3%

68 38 381 3811 SRD »ČIKAVICA« ŠILO 20.000,00 0,2% 0,00 20.000,00 0,1%

69 38 381 3811 SRD »VELA STEN« ČIŽIĆI 10.000,00 0,1% 0,00 10.000,00 0,1%

70 38 381 3811 NK »KRK« 5.000,00 0,0% 0,00 5.000,00 0,0%

71 38 381 3811 CRVENI KRIŽ 10.000,00 0,1% 0,00 10.000,00 0,1%

72 38 381 3811 SUFINANCIRANJE BRODSKE

LINIJE 20.000,00 0,2% 30.000,00 150,0% 50.000,00 0,3%

73 38 381 3811 UDRUGA INVALIDA

DISTROFIČARA 1.000,00 0,0% 0,00 1.000,00 0,0%

74 38 381 3811 UDRUGA SLIJEPIH 1.000,00 0,0% 0,00 1.000,00 0,0%

75 38 381 3811 CIVILNI INVALIDI RATA

RIJEKA 1.000,00 0,0% 0,00 1.000,00 0,0%

76 38 381 3811 DRUŠTVO MULTIPLE

SKLEROZE 1.000,00 0,0% 0,00 1.000,00 0,0%

77 38 381 3811 MAŠKARANE UDRUGE 6.000,00 0,0% 0,00 6.000,00 0,0%

78 38 381 3811 UDRUGA GLUHIH 1.000,00 0,0% 0,00 1.000,00 0,0%

79 38 381 3811 PRIGODNI BOŽIĆNI DAROVI

DJECI 17.000,00 0,1% 0,00 17.000,00 0,1%

80 38 381 3811 DAN OPĆINE 10.000,00 0,1% 0,00 10.000,00 0,1%

81 38 381 3811 S.Š.HRVATSKI KRALJ

ZVONIMIR 5.000,00 0,0% 0,00 5.000,00 0,0%

82 38 381 3811 HVIDRA KRK 3.000,00 0,0% 0,00 3.000,00 0,0%

82.1 38 381 3811 UHVIDRA BAŠKA 0,00 0,0% 2.000,00 2.000,00 0,0%

83 38 381 3811 SAB KRK 3.000,00 0,0% 0,00 3.000,00 0,0%

84 38 381 3811 DRUŠTVO SOPACA 1.000,00 0,0% 0,00 1.000,00 0,0%

85 38 381 3811 OSTALI RASHODI 50.000,00 0,4% 0,00 50.000,00 0,3%

86 38 381 3811 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 180.000,00 1,5% 0,00 180.000,00 1,2%

87 38 381 3811 JAVNA VATROGASNA

POSTROJBA 45.000,00 0,4% 0,00 45.000,00 0,3%

88 38 381 3811 UDRUGA STOČARA EKO-

LIBURNIA 10.000,00 0,1% 0,00 10.000,00 0,1%

89 38 386 3862 KAP.POM.TRG DRUŠ.

-PONIKVE 140.000,00 1,1% 4.371.000,00 3122,1% 4.511.000,00 29,7%

90 38 386 3862 KAP.POM.TRG.DRUŠ.-

KOMUN 60.000,00 0,5% 90.000,00 150,0% 150.000,00 1,0%

90.1 41 412 4126 PROSTORNI, DETALJNI

I URBANISTIČKI PLANOVI 200.000,00 1,6% 50.000,00 25,0% 250.000,00 1,6%

91 42 421 4212 ŠKOLA 250.000,00 2,0% 250.000,00 100,0% 500.000,00 3,3%

92 42 421 4213 CESTE 500.000,00 4,1% 410.000,00 82,0% 910.000,00 6,0%

93 42 421 4214 VODOVOD 3.845.000,00 31,4% -3.845.000,00 -100,0% 0,00 0,0%

94 42 421 4214 LUKE 340.000,00 2,8% 314.000,00 92,4% 654.000,00 4,3%

95 42 421 4214 JAVNA RASVJETA 100.000,00 0,8% 100.000,00 100,0% 200.000,00 1,3%

96 42 421 4214 SPORTSKI I REKREACIJSKI

TERENI 100.000,00 0,8% 0,00 100.000,00 0,7%

97 42 421 4214 GROBNICE 70.000,00 0,6% 0,00 70.000,00 0,5%

97.1 42 421 4214 GROBLJE SUŽAN 0,00 0,0% 260.000,00 260.000,00 1,7%

98 42 422 4221 RAČUNALA I RAČUNALNA

OPREMA 10.000,00 0,1% 10.000,00 100,0% 20.000,00 0,1%

99 42 422 4221 UREDSKI NAMJEŠTAJ 10.000,00 0,1% 40.000,00 400,0% 50.000,00 0,3%

100 42 422 4221 KONTEJNERI 10.000,00 0,1% 10.000,00 100,0% 20.000,00 0,1%

100.1 42 422 4221 KLUPE 0,00 0,0% 30.000,00 30.000,00 0,2%

101 54 543 5431 OTPLATA GLAVNICE PRIM.

ZAJ.-DUGOR. 510.000,00 4,2% 0,00 510.000,00 3,4%


Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-161/01

Ur. broj: 2142-04-03-03-06

Dobrinj, 3. lipnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Vijeća

Neven Komadina, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=32&mjesto=51514&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr