SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 36. Petak, 29. rujna 2006.
OPĆINA LOKVE
105

74.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 47. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 37/05) i članka 66. Odluke o komunalnom redu (»Službene novine« broj 26/06), Općinsko poglavarstvo Općine Lokve, na sjednici održanoj 28. rujna 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o odlagalištu građevnog otpada

Članak 1.

Za odlaganje građevnog otpada s područja Općine Lokve određuje se tzv. »Štembergerovo odlagalište«.

Pod građevnim otpadom podrazumijeva sve ono što je zakonom i ostalim propisima određeno kao takvo.

Isto tako, a radi zaštite okoliša na području Općine Lokve te izbjegavanja otvaranja novih divljih deponija, na istoj lokaciji dozvoljava se, u točno određenim terminima, skupljanje krupnog otpada, a koji će odmah po njegovom skupljanju Komunalac d.o.o. Delnice oranizirano odvesti na za to predviđeno mjesto.

Nadzor nad provedbom ove Odluke te odlaganjem istoga obavljat će komunalni redar Općine Lokve.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-11/06-01/02

Ur. broj: 2112-02/1-06-01

Lokve, 28. rujna 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Davorin Cenčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=194&mjesto=51316&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr