SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 36. Petak, 29. rujna 2006.
OPĆINA LOKVE
105

73.

Na temelju članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 47. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 37/05), Općinsko poglavarstvo Općine Lokve, na sjednici održanoj 28. rujna 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju natječaja te osnivanju i imenovanju
Komisije za financiranje javnih potreba iz Proračuna Općine Lokve

Članak 1.

Raspisuju se natječaji za financiranje javnih potreba na području Općine Lokve, a koje se financiraju iz Proračuna Općine Lokve za 2007. godinu i to:

- u zdrastvu,

- u socijalnoj skrbi,

- u kulturi,

- u tehničkoj kulturi,

- u športu,

- u zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša te očuvanju flore i faune,

- u brizi o djeci.

Svrha raspisivanja predmetnog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba u djelatnostima navedenim u prethodnom stavku ovog članka.

Pravo sudjelovanja na raspisanom natječaju imaju prije svega sve pravovaljano registrirane i aktivne udruge (klubovi) koje se bave nekom od navedenih djelatnosti sa sjedištem na području Općine Lokve, a čiji su projekti ili programi od općeg/javnog interesa za Općinu Lokve.

Isto tako, na natječaj se mogu javiti i ostale fizičke ili pravne osobe sa sjedištem ili prebivalištem na području Općine Lokve, čiji se projekti odnosno programi ocijene da su od općeg/javnog interesa za Općinu Lokve.

Svi koji u svojim djelatnostima obuhvaćaju više područja navedenih u prvom stavku ove odluke, mogu se javiti na više natječaja, ali to ne znači da na svakom od njih moraju ostvariti novčana sredstva potrebna za njihovo financiranje.

Članak 2.

Prilikom odabira, prednost će se dati prije svega onim projektima i programima koji svojim sadržajem omogućuju:

- poboljšavanje uvjeta brige o najmlađima,

- afirmaciju identiteta Općine Lokve.

Prijavljeni projekti i programi će se vrednovati prije svega prema sljedećem:

- kvaliteti dosadašnjeg rada, te uspjesima i iskustvu u vođenju istih,

- sustavnosti dosadašnjeg rada,

- jasnoći, kvaliteti, cjelovitosti i ekonomičnosti programa.

Isto tako, prilikom ocjenjivanja projekata i programa, osim ispunjavanja uvjeta navedenih u prethodnom stavku ovog članka, ocjenjivat će se i sve ostalo što je sadržano u dodatnoj dokumentaciji koja je sastavni dio ove odluke.

Članak 3.

Tekst natječaja bit će javno objavljen u sredstvima javnog priopćavanja dnevnim novinama, a sva ostala potrebna dokumentacija bit će pripremljena u stručnim službama Općine Lokve.

Uvjeti natječaja se prilažu i čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Zahtjevi se dostavljaju osobno u sobu 17 ili poštom preporučeno, na adresu Općina Lokve, Šetalište Golubinjak 6, naznakom »zahtjev za financiranje javnih potreba 2007. godine - (obvezno navesti u kojem se području odnosno programu radi), do zaključno sa zadnjim danom 16. listopada (ponedjeljak) 2006. godine.

Potpune i u roku dostavljene zahtjeve razmatra Komisija od tri člana i to:

1. Mirko Turukalo, predsjednik Općinskog vijeća Općine Lokve, predsjednik,

2. Josip Matajčić, zamjenik općinskog načelnika, član, te

3. Marija Otrok, službenica JUO Općine Lokve, član.

Općinsko poglavarstvo Općine Lokve izvršit će odabir projekta i programa koje će uvrstiti u prijedlog Proračuna Općine Lokve za 2007. godinu.

Na temelju prijedloga Općinskog poglavarstva iz prethodnog stavka ove Odluke, konačnu odluku o sufinanciranju navedenih projekata ili programa donosi, uvrštavanjem istih u Proračun Općine Lokve za 2007. godinu, Općinsko vijeće Općine Lokve prilikom donošenja Proračuna za 2007. godinu.

Nakon donošenja Proračuna za 2007. godinu, podnositelji zahtjeva bit će pravovremeno i na prikladan način izviješteni.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-02/06-01/01

Ur. broj: 2112-02/3-06-01

Lokve 28. rujna 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE LOKVE

Općinski načelnik
Davorin Cenčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=194&mjesto=51316&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr