SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 36. Petak, 29. rujna 2006.
OPĆINA KOSTRENA
105

21.

Temeljem članka 12. a u svezi članka 9. i 10. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske goranske županije broj 22/01, 5/02, 20/02 i 4/06) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 21. rujna 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o javnim priznanjima Općine Kostrena

Članak 1.

Ovom Odlukom ustanovljuju se priznanja Općine Kostrena te utvrđuju uvjeti, kriteriji, postupak i tijela koja provode postupak dodjele priznanja.

Članak 2.

Općina Kostrena dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od posebnog značaja za razvitak i ugled Općine Kostrena, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, športa, pomoračke tradicije, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite i unapređivanju prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti.

Članak 3.

Javna priznanja Općine Kostrena jesu:

- Nagrada Općine Kostrena za životno djelo

- Godišnja nagrada Općine Kostrena.

Članak 4.

Nagrada Općine Kostrena za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog i životnog vijeka i koje u određenoj oblasti ili u svekolikom radu u društvenom životu predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Općine Kostrena.

Nagrada za životno djelo može se dodijeliti samo fizičkoj osobi.

U jednoj kalendarskoj godini može se dodijeliti samo jedna nagrada Općine Kostrena za životno djelo.

Članak 5.

Godišnja nagrada Općine Kostrena dodjeljuje se fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi i pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značaja u domeni gospodarskog i društvenog života Općine Kostrena kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća ostvarena tijekom prethodne godine kao i godine u kojoj se nagrada dodjeljuje.

U jednoj kalendarskoj godini mogu se dodijeliti dvije godišnje nagrade Općine Kostrena.

Članak 6.

Nagrada Općine Kostrena za životno djelo kao i godišnja nagrada Općine Kostrena mogu se dodijeliti i posmrtno.

Nagrada koja se dodjeljuje posmrtno kao i ona koja nije uručena nagrađenome za života, predaje se članovima njegove uže obitelji, odnosno zakonskim nasljednicima.

Članak 7.

Osim javnih priznanja iz članka 3. ove Odluke, Općina Kostrena dodjeljuje zahvalnicu fizičkoj ili pravnoj osobi te udruzi za postignuti jednokratni uspjeh, doprinos promidžbi Općine Kostrena, date donacije, za uspješnu suradnju i druge osobite zasluge.

Odluku o dodjeli zahvalnice donosi Općinsko vijeće i Općinsko poglavarstvo, i to prema prigodi tijekom cijele godine.

Zahvalnica se uručuje na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu Dana Općine Kostrena.

Članak 8.

Nagrada Općine Kostrena za životno djelo sastoji se od odgovarajuće plakete na kojoj je ispisan naziv nagrade, ime i prezime dobitnika nagrade, dostignuće za koje se nagrada dodjeljuje i datum uručenja.

Godišnja nagrada Općine Kostrena sastoji se od odgovarajuće plakete na kojoj je ispisan naziv nagrade, ime i prezime dobitnika nagrade ako je dobitnik fizička osoba, odnosno naziv pravne osobe ili udruge, dostignuće za koje se nagrada dodjeljuje i datum uručenja.

Zahvalnica Općine Kostrena sastoji se od odgovarajuće diplome tiskane na kartonu na kojoj je ispisan naziv priznanja, ime i prezime dobitnika priznanja ako je dobitnik fizička osoba, odnosno naziv pravne osobe ili udruge, dostignuće za koje se priznanje dodjeljuje i datum uručenja.

Članak 9.

Dobitnik nagrade za životno djelo Općine Kostrena uz plaketu dobiva i iznos od 10.000,00 kuna.

Dobitnik godišnje nagrade Općine Kostrena uz plaketu dobiva i iznos od 5.000,00 kuna.

Ako više osoba dijeli jednu nagradu, novčani iznos dijeli se ravnopravno na nagrađene osobe.

Sredstva za ove nagrade se osiguravaju iz proračuna Općine Kostrena.

Članak 10.

Radi predlaganja kandidata za javna priznanja iz članka 3. ove Odluke, Općinsko poglavarstvo objavljuje pozivni natječaj u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja.

Natječaj se objavljuje najkasnije do kraja mjeseca rujna i ostaje otvoren do 31. listopada tekuće godine.

U natječaju se objavljuju uvjeti za dodjelu i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja.

Članak 11.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena mogu dati:

- najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća

- radna tijela Općinskog vijeća Općine Kostrena

- Poglavarstvo Općine Kostrena

- udruge sa sjedištem na području Općine Kostrena

- pravne osobe sa sjedištem na području Općine Kostrena.

Članak 12.

Prijedlog iz članka 11. ove Odluke podnosi se u pisanom obliku i treba sadržavati:

- podatke o podnositelju prijedloga

- podatke o predloženoj fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi ili pravnoj osobi

- iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa poradi kojih se daje prijedlog za dodjelu priznanja

- javno priznanje za koje se predlaže.

Članak 13.

Prijedlog za dodjelu priznanja podnosi se Komisiji za dodjelu priznanja.

Komisiju za dodjelu priznanja imenuje Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.

Komisija za dodjelu priznanja ima sedam članova od kojih se predsjednik Komisije i dva člana biraju iz redova vijećnika, dok se preostali članovi Komisije biraju iz redova istaknutih osoba javnog života Općine Kostrena.

Članak 14.

Komisija za dodjelu priznanja dužna je pismeno se očitovati na svaki zaprimljeni prijedlog.

Na zahtjev Komisije, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju koji se odnose za podnijeti prijedlog.

Komisija je dužna očitovanje iz stavka 1. ovog članka zajedno s obrazloženim prijedlogom za dodjelu priznanja dostaviti Općinskom vijeću do sredine studenog te kalendarske godine.

Članak 15.

Komisija za dodjelu priznanja može predložiti Općinskom vijeću da se neko od priznanja ne dodijeli, ali takav stav mora pisano obrazložiti.

Članak 16.

Općinsko vijeće Općine Kostrena donosi odluku o dodjeli priznanja.

Javna priznanja Općine Kostrena uručuju se dobitnicima na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu Dana Općine Kostrena.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o priznanjima Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/98).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-06-27

Kostrena, 21. rujna 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=194&mjesto=51221&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr