SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 36. Petak, 29. rujna 2006.
GRAD RIJEKA
105

80.

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2004.-2006. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 07/04), članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 04/02, 13/02, 03/05, 09/06 i 17/06 - pročišćeni tekst) te suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/06-04/118 Ur.broj: 531-06-06-4) od 28. srpnja 2006. godine, Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. rujna 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o Detaljnom planu uređenja područja »Benčić«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja područja »Benčić« (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u svim grafičkim prilozima i opisana u točki 1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Ukupna površina područja obuhvata Plana iznosi oko 3,6225 ha.

Članak 3.

Područje obuhvata Plana u cijelosti se nalazi u zaštićenom obalnom području te se na isto primjenjuje Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04).

Članak 4.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO PLANA

I. OBRAZLOŽENJE


1. POLAZIŠTA

1.1 Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu Plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i

planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.3.1. Prometna i ulična mreža

2.3.2. Vodoopskrbna mreža

2.3.3. Kanalizacijska mreža

2.3.4. Elektroopskrba i javna rasvjeta

2.3.5. Telekomunikacijska mreža

2.3.6. Opskrba plinom i toplinskom energijom

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE


1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i

telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

3.1.1. Glavna gradska ulica i ceste nadmjesnog značenja

3.1.2. Javne garaže

3.1.3. Trgovi i pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i

vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

6. Uvjeti i način gradnje

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina, građevina i ambijentalnih

vrijednosti

8. Mjere provedbe plana

9. Mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

B. GRAFIČKI DIO PLANA


1. Detaljna namjena površina

1a. Detaljna namjena površina-nivo +4,70 M 1:1000

1b. Detaljna namjena površina-nivo +2,20 M 1:1000

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2a-1. Prometna mreža M 1:1000

2a-2. Prometna mreža - servisni i interventni pristupi M 1:1000

2a-3. Prometna mreža - prijedlog regulacije prometa M 1:1000

2b. Vodoopskrbna mreža M 1:1000

2c. Kanalizacijska mreža M 1:1000

2d. Telekomunikacijska mreža M 1:1000

2e. Elektroopskrbna mreža i javna rasvjeta M 1:1000

2f. Opskrba plinom M 1:1000

3a. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000

3b. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - valorizacija M 1:1000

3c. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - režim zaštite M 1:1000

4.a. Uvjeti gradnje - visine, broj etaža i građevni pravci M 1:1000

4.b. Uvjeti gradnje - građevne čestice i regulacijski pravci M 1:1000


II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 5.

Namjena površina prikazana je u kartografskom prikazu broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1) Javna i društvena namjena - upravna namjena (D1)

2) Javna i društvena namjena - kulturna namjena (D6)

3) Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena (K1)

4) Mješovita namjena - pretežito stambena namjena (M1)

5) Javne zelene površine - javni park (Z1)

6) Komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska mreža:

- Glavna gradska cesta i ceste nadmjesnog značenja

- Javne garaže

- Trgovi i pješačke površine.

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 6.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina utvrđeni su u točki 2.4. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana te u kartografskim prikazima broj 3a, 3b, 3c, 4a i 4b.

Članak 7.

Postojećim građevinama na području obuhvata Plana smatraju se građevine koje su ucrtane u katastarske planove Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 8.

Veličina i oblik građevnih čestica prikazani su u kartografskim prikazima broj 4a i 4b.

Površina građevnih čestica, izgrađenost i iskorištenost građevnih čestica prikazani su u točki 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 9.

Dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno-knjižnom stanju, kada to ne remeti provedbu Plana.

Članak 10.

Na građevnim česticama na kojima su postojeće građevine ovim Planom utvrđene kao postojeća izgrađena i dovršena struktura, nije dozvoljena dogradnja i nadogradnja, već isključivo rekonstrukcija građevina u postojećim gabaritima.

Članak 11.

Na građevinama koje su Planom određene za uklanjanje dozvoljena je rekonstrukcija u postojećim gabaritima isključivo radi nužnog održavanja građevine.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 12.

Veličina i površina građevina prikazana je u točki 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana te u kartografskim prikazima broj 4a. i 4b.

Članak 13.

Na građevnoj čestici dozvoljena je gradnja isključivo osnovne građevine.

Izuzetno od stavka 1. ovoga članka na građevnoj čestici oznake PP-3 dozvoljena je gradnja nadzemnog instalacijskog postrojenja za potrebe planiranog muzeja i garaže.

Članak 14.

Građevina mora biti izgrađena unutar gradivog dijela građevne čestice.

Najveća dozvoljena građevinska bruto površina građevine određena je u točki 2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 15.

Građevine planirane za gradnju uz javne pješačke površine dozvoljeno je izvesti kao dvojne ili skupne građevine koje je moguće spojiti na etažama iznad prve nadzemne etaže, ako je to iz funkcionalnih razloga potrebno i opravdano, sukladno kartografskim prikazima broj 4a. i 4b.

Površinu građevne čestice ispod spoja građevine koja se gradi na dvije ili više građevnih čestice potrebno je urediti kao javnu pješačku površinu.

Najmanja dozvoljena visina prolaza ispod spoja građevine iz stavka 1. i 2. ovoga članka iznosi 4,50 m.

Članak 16.

Nivelacijaska kota nove građevine je kota poda prve etaže građevine položena ravno s kotom konačno uređenog okolnog terena.

Nivelacijska kota građevina određena je kartografskim prikazom broj 4a.

Dozvoljava se odstupanje od nivelacijske kote za najviše +/-0,50 m.

Članak 17.

Prizemnom etažom građevine smatra se etaža u razini konačno uređenog okolnog terena.

Najveća dozvoljena građevinska bruto površina prizemne etaže građevina određena je točkom 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 18.

Podrumom se smatra etaža ili dio etaže koji je s najmanje 50% površine obodnih zidova u dodiru sa tlom ili podzemnim dijelovima drugih građevina.

Najveća dozvoljena građevinska bruto površina podzemnih etaža građevina određena je točkom 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 19.

U provedbi ovoga Plana pojmovi iz ove Odluke imaju sljedeće značenje:

- tlocrtna površina građevine jest vertikalna projekcija svih zatvorenih i otvorenih dijelova građevine na građevinskoj čestici,

- građevinska brutto površina građevine jest zbroj svih razvijenih zatvorenih površina podzemnog i nadzemnog dijela građevine,

- najveća dozvoljena visina građevine jest visina mjerena od konačno zaravnatog terena do najviše kote završetka plohe pročelja.

Članak 20.

Najveća dozvoljena visina građevine određena je kartografskim prikazom broj 4a.

U visinu građevine ne uračunava se gradnja i postava: kućica za lift, izlaza na krov ili terasu, uređaja termotehničkih sustava građevine, završetka ventilacijskih kanala i dimnjaka, te antenske i telekomunikacijske naprave smještene iznad kote završetka plohe pročelja građevine.

Članak 21.

Najveći dozvoljeni broj etaža određen je točkom 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i prikazan na svim kartografskim prikazima.

Članak 22.

Planom je određen broj podzemnih etaža novoplaniranih građevina na građevnim česticama sukladno točki 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskim prikazima broj 4a. i 4b.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako to geotehnički razlozi zahtijevaju, dozvoljeno je graditi veći broj podzemnih etaža od utvrđenih ovim Planom.

2.3. Namjena građevina

Članak 23.

Namjena građevina određena je točkom 2.2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana te kartografskim prikazima broj 1a. i 1b.

Članak 24.

Na površinama unutar obuhvata ovoga Plana planirana je gradnja, dogradnja, nadogradnja ili rekonstrukcija građevina javne i društvene namjene, poslovne i stambene namjene, uređenje javnih zelenih površina te gradnja i uređenje komunalne, prometne, ulične i telekomunikacijske mreže, sukladno kartografskom prikazu broj 1a. i 1b.

Članak 25.

Na području namjene »Javna i društvena namjena - upravna namjena«, na građevnoj čestici oznake D1-1 postojeća građevina »Upravna zgrada« ovim je Planom predviđena za konzervaciju i asanaciju.

Na području namjene iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je uređenje prostora za obavljanje upravne i druge javne i društvene djelatnosti u skladu s uvjetima Uprave za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Članak 26.

Na području namjene »Javna i društvena namjena - kulturna namjena«, na građevnim česticama oznake od D6-1 do D6-3 planirana je rekonstrukcija postojećih građevina za obavljanje kulturne i druge javne i društvene djelatnosti.

Na građevnoj čestici oznake D6-1 planirana je rekonstrukcija postojeće građevine u građevinu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.

Unutar građevina na građevnim česticama oznake D6-2 i D6-3 dozvoljeno je uređenje prostora za obavljanje ugostiteljske, trgovačke ili druge poslovne djelatnosti u funkciji osnovne namjene.

Članak 27.

Na području namjene »Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena« na građevnim česticama oznake K1-1 do K1-4 planirana je gradnja novih i rekonstrukcija postojećih građevina za obavljanje trgovačke djelatnosti, ugostiteljsko-turističke djelatnosti (hotel), javne i društvene djelatnosti te gradnja građevina i uređenje prostora za obavljanje poslovnih i administrativnih djelatnosti.

Članak 28.

Na području namjene »Mješovita namjena - pretežito stambena namjena« na građevnoj čestici oznake M1-4 planirana je gradnja stambeno-poslovne građevine.

Površina poslovnih prostora unutar stambeno-poslovne građevine ne smije prelaziti 20% ukupne građevne bruto površine građevine.

Članak 29.

Postojeće građevine izgrađene na građevnim česticama oznake M1-1, M1-2, M1-3 i M1-5 ovim su Planom označene kao izgrađena i dovršena struktura.

Za postojeće građevine stambene namjene iz stavka 1. ovoga članka, na području obuhvata ovoga Plana, dozvoljena je isključivo rekonstrukcija građevine unutar postojećih gabarita.

Članak 30.

Građevne čestice oznake PP-1 do PP-6 planirane su kao pješačke površine.

Na građevnoj čestici oznake PP-4 planirana je rekonstrukcija Perila.

Planom je predviđena mogućnost djelomičnog otvaranja vodotoka potoka Brajde na građevnim česticama oznake PP-1, PP-2 i PP-5.

Na građevnoj čestici oznake PP-3 krov planirane podzemne javne garaže potrebno je urediti kao trg.

Članak 31.

Na svim građevnim česticama unutar obuhvata Plana moguće je graditi i postavljati prometne, energetske, servisne i infrastrukturne objekte i uređaje neophodne za funkcioniranje građevina osnovne namjene.

Objekte i uređaje iz stavka 1. ovoga članka potrebno je graditi i postavljati podzemno.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ako su objekti i uređaji ovim Planom predviđeni kao nadzemni, dozvoljeno ih je graditi/postavljati isključivo u sklopu građevine osnovne namjene.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 32.

Smještaj građevina na građevnoj čestici određen je kartografskim prikazima broj 4a. i 4b.

Članak 33.

Nadzemni gradivi dio građevne čestice određen je kartografskim prikazima broj 3., 4a. i 4b.

Članak 34.

Izvan gradivog dijela građevne čestice nije dozvoljena nikakva gradnja.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljena je gradnja potpornih

zidova, terasa u prizemlju, stepenica položenih po terenu, nadstrešnica, pergola i sličnih lakih konstrukcija, objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 35.

Obvezni građevinski pravac prikazan je kartografskim prikazom broj 4a., a regulacijski pravac kartografskim prikazom broj 4b.

Najmanje 75% pročelja građevine mora ležati na obveznom građevnom pravcu.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, u slučaju nepovoljnih rezultata geomehaničkih istraživanja ili drugih opravdanih razloga, dozvoljava se odstupanje od obveznog građevnog pravca za najviše +/-1,50 m.

Članak 36.

Smještaj podzemnih dijelova građevine i granica podzemnog gradivog dijela građevne čestice određeni su kartografskim prikazima broj 4a. i 4b.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 37.

Oblikovanje novih građevina treba biti suvremeno bez pozivanja na povijesne oblike.

Za obradu pročelja i ostalih površina građevine preporučljiva je upotreba kvalitetnih i suvremenih materijala.

U arhitektonskom oblikovanju treba težiti jednostavnim i funkcionalnim volumenima uz umjereno korištenje elemenata vertikalne i horizontalne razvedenosti.

Kod zahvata na građevinama koje imaju status kulturnog dobra i koje spadaju u I. i II. kategoriju zaštite, prilikom projektiranja potrebno je ishoditi prethodno odobrenje Uprave za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Članak 38.

Na uličnim pročeljima građevina nije dozvoljeno konzolno postavljanje uređaja za klimatizaciju, ventilaciju i slično, već je iste potrebno uklopiti u postojeće otvore ili postaviti na manje istaknutom mjestu.

Instalacije termotehničkih sustava građevina potrebno je postavljati u potkrovlje ili na krov građevine.

Na pročelju zgrade ne dozvoljava se postava antenskih sustava ili drugih sličnih uređaja.

Članak 39.

Krov novoplanirane građevine mora biti ravan ili jednostrešni najvećeg dozvoljenog nagiba 10 stupnjeva.

Za pokrov krova nove građevine ne dozvoljava se uporaba kupa, mediteran ili drugog crijepa, drveta, pokrova od bitumenske šindre i slično.

Prilikom rekonstrukcije postojećih građevina dovoljena je promjena oblika krova uz prethodno odobrenje Uprave za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Članak 40.

Visina etaže građevine koja se uređuje kao stambeni prostor ne smije prelaziti 3,0 m mjereno od poda jedne do poda druge etaže.

Visina etaže građevine koja se uređuje kao poslovni i drugi javni prostor ne smije prelaziti 4,0 m, osim ako se radi o ulaznim foyerima, dvoranama, hallovima i sličnim prostorima čija funkcija zahtjeva veću visinu prostora.

Prilikom oblikovanja građevine posebnu pažnju potrebno je posvetiti rješavanju prizemne etaže građevine te ju projektirati tako da bude prozirna i prolazna, kako bi se omogućilo nesmetano kretanje kroz prostor u svim smjerovima.

Na javnim zelenim i pješačkim površinama dozvoljena je postava svih elemenata urbane opreme.

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 41.

Način uređenja i korištenja građevinskih čestica određen je kartografskim prikazom broj 3.

Neizgrađeni dio građevne čestice kao i dio građevne čestice koji je izgrađen podzemno potrebno je urediti kao zelenu ili javnu pješačku površinu.

Članak 42.

Svaka građevna čestica mora imati osiguran interventni kolni prilaz javnoj prometnoj površini u širini od 5,0 m.

Interventnim kolnim pristupom, u smislu ove Odluke, smatra se i javna pješačka površina ako udovoljava tehničkim karakteristikama interventnog i servisnog kolnog prilaza.

Članak 43.

Ograđivanje građevnih čestica nije dozvoljeno.

Zemljište oko građevine, potporne zidove, terase i slično potrebno je izvesti tako da ne narušavaju izgled prostora te da se ne promijeni prirodno otjecanje voda na štetu susjednih nekretnina.

Gradnji i uređenju pješačke i javne zelene površine unutar pojedine građevne čestice potrebno je pristupiti istovremeno sa gradnjom osnovne građevine te s istom moraju činiti jedinstvenu oblikovnu cjelinu.

Članak 44.

Parkirališne potrebe građevine Muzeja moderne i suvremene umjetnosti planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake D6-1 i građevina kulturne namjene planiranih za gradnju na građevnim česticama oznake D6-2 i D6-3 potrebno je riješiti unutar podzemne javne garaže planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake PP-3.

Unutar podzemne javne garaže iz stavka 1. ovoga članka potrebno je osigurati najmanje 230 garažnih mjesta.

Članak 45.

Parkirališne potrebe građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake K1-1 potrebno je riješiti unutar građevne čestice gradnjom podzemne garaže.

Unutar podzemne garaže iz stavka 1. ovoga članka potrebno je osigurati najmanje 130 garažnih mjesta.

Potrebe za parkiranjem postojećih građevina na građevnim česticama oznake K1-2, K1-3 i K1-4 osigurat će se u sklopu javne garaže planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake PP-3, a dijelom u javnim garažama i na javnim parkirališnim površinama izvan obuhvata Plana na udaljenosti najviše 50 m od građevine čije se potrebe rješavaju.

Članak 46.

Parkirališne potrebe novoplanirane stambeno-poslovne građevine na građevnoj čestici oznake M1-4 te parkirališne potrebe postojećih stambenih i stambeno-poslovnih građevina izgrađenih na građevnim česticama oznake M1-1, M1- 2, M1-3 i M1-5, potrebno je riješiti dijelom u sklopu podzemne javne garaže planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake PP-3, a dijelom u javnim garažama i na javnim parkirališnim površinama udaljenim najviše 50,0 m od građevine čije se parkirališne potrebe rješavaju.

Članak 47.

Prilikom projektiranja javnih garaža najmanje 5% garažnih mjesta potrebno je predvidjeti za smještaj vozila osoba s invaliditetom.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 48.

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2a.

Mjesta priključenja građevnih čestica na javno-prometnu površinu prikazana su kartografskim prikazom broj 2a.

Članak 49.

Ulice unutar obuhvata ovoga Plana jesu glavna gradska ulica i ceste nadmjesnog značenja.

Na građevnim česticama ceste nadmjesnog značenja i glavnih gradskih ulica, ovim je Planom predviđena mogućnost rekonstrukcije cjelokupnog prometnog profila, s elementima poprečnog presjeka: kolnikom, nogostupom, ugibalištem za autobuse i vozila javnog prijevoza, drvoredom te cestovnom i uličnom opremom.

Članak 50.

Planom se zadržava postojeći režim prometa.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, režim prometa dozvoljeno je mijenjati sukladno potrebama unaprijeđenja prometnog sustava grada Rijeke tijekom realizacije Plana.

3.1.1. Glavna gradska ulica i ceste nadmjesnog značenja

Članak 51.

Glavna gradska ulica na području obuhvata ovoga Plana je Manzonijeva ulica.

Ceste nadmjesnog značenja na području obuhvata ovoga Plana jesu Ulica Nikole Tesle i Ulica Viktora Cara Emina.

Na građevnim česticama oznake GU-1, GU-2, GU-3 i GU-4, ovim je Planom dozvoljena rekonstrukcija postojećih Ulica Nikole Tesle, Manzonijeve ulice i Ulice Viktora Cara Emina te postojećih križanja u uzdužnom i poprečnom profilu.

Horizontalni i vertikalni elementi trasa, mjesta priključenja cesta manjeg značaja, režim prometa te nove građevine ulica iz stavka 1. ovoga članka utvrđeni su u točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskom prikazu broj 2a.

3.1.2. Javne garaže

Članak 52.

Na građevnim česticama oznake PP-3 i D6-1 planirana je gradnja javne garaže.

Unutar javnih garaža iz stavka 1. ovoga članka potrebno je osigurati najmanje 260 garažnih mjesta, od čega 230 na građevnoj čestici oznake PP-3, a 30 na građevnoj čestici oznake D6-1.

Mjesto priključenja podzemne javne garaže na javno-prometnu površinu te ostali urbanistički kriteriji utvrđeni su u točki 2.3 obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.1.3. Trgovi i pješačke površine

Članak 53.

Na građevnim česticama oznake PP-1, PP-2, PP-3, PP-4, PP-5 i PP-6 planirana je gradnja i uređenje pješačkih površina unutar područja obuhvata ovoga Plana.

Članak 54.

Na građevnoj čestici oznake PP-3 planirano je uređenje krova podzemne javne garaže kao trga.

Najmanje 30% površine građevne čestice iz stavka 1. ovoga članka potrebno je ozeleniti sadnjom visokog i niskog zelenila uz očuvanje postojećeg zelenila u najvećoj mogućoj mjeri.

Članak 55.

U sklopu trgova i pješačkih površina dozvoljeno je uređenje partera i otvorenih površina te postava nadstrešnica, pozornica, fontana i drugih likovnih elemenata i elemenata urbane opreme.

Način uređenja površina iz stavka 1. ovoga članka utvrđen je točkom 2.4. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Površine trgova i pješačkih površina iz stavka 1. ovoga članka potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: kamenom, šljunkom, granitnim kockama, betonskim elementima, asfaltom u boji i slično.

Članak 56.

Prilikom projektiranja trgova, pješačkih i zelenih površina potrebno je predvidjeti rampe za osobe s invaliditetom te prilaze i površine za interventna vozila.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

Članak 57.

Horizontalni i vertikalni elementi trasa, mjesta priključenja pojedinih građevina na prometnu mrežu i načelan režim prometa, utvrđeni su u točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 58.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvoditi sukladno točki 2.3 obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskom prikazu broj 2e.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 59.

Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno.

Trasa mreže komunalne infrastrukture i mjesto priključenja novih građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture te na javne prometne površine određeni su kartografskim prikazima broj 2b, 2c, 2d i 2f.

Članak 60.

Opskrbu pitkom vodom potrebno je izvesti sukladno točki 2.3 obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskom prikazu broj 2b.

Članak 61.

Odvodnju otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno točki 2.3 obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskom prikazu broj 2c.

Članak 62.

Elektroopskrbu i javnu rasvjetu potrebno je izvesti sukladno točki 2.3 obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskom prikazu broj 2d.

Članak 63.

Opskrbu plinom i toplinskom energijom potrebno je izvesti sukladno točki 2.3 obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskom prikazu broj 2f.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 64.

Na građevnim česticama oznake PP-1 i JZP-1 planirano je uređenje javnih parkova.

Na građevnim česticama iz stavka 1. ovoga članka dozvoljena je gradnja i uređenje pješačkih staza, stubišta, fontana, nadstrešnica te postava urbane i likovne opreme.

Likovna i urbana oprema te materijali za gradnju i oblikovanje građevina i površina iz stavka 2. ovoga članka moraju biti u skladu s okolnom arhitekturom i ambijentalnim vrijednostima.

Javni park planiran za gradnju i uređenje na građevnoj čestici oznake JZP-1 potrebno je urediti kao jedinstvenu oblikovnu cjelinu s trgom planiranim za gradnju i uređenje na građevnoj čestici oznake PP-3.

Na građevnoj čestici oznake PP-1 predviđena je rekonstrukcija postojećeg javnog parka.

Drvored ili grupu zelenila potrebno je urediti jednom vrstom stabala.

Članak 65.

Na građevnim česticama cesta/ulica potrebno je planirati i projektirati sadnju drvoreda.

Postojeće drvorede potrebno je sačuvati i održavati.

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

Članak 66.

Područje obuhvata ovoga Plana upisano je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao kulturno-povijesna cjelina pod nazivom »Urbanistička cjelina užeg centra Rijeke« te predstavlja posebno vrijednu i osjetljivu cjelinu unutar koje su smještene građevine i sklopovi povijesne i arhitektonsko-umjetničke vrijednosti.

Uvjeti uređenja posebno vrijednih i osjetljivih cijelina unutar obuhvata Plana određeni su u točki 2.4.2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskim prikazom broj 3b.

Članak 67.

Unutar obuhvata ovoga Plana građevine i sklopovi povijesne i arhitektonsko-umjetničke vrijednosti koje predstavljaju kulturno dobro vrednovane su kao:

- spomenička vrijednost,

- povijesno-arhitektonsko-urbanistička vrijednost,

- definirana arhitektura i

- sklopovi i arhitektura koja je uklopljena u ambijent.

Članak 68.

Građevina na građevnoj čestici oznake D1-1 (»Palača u Krešimirovoj ulici 28«) ima spomeničku vrijednost i svojstvo nepokretnog kulturnog dobra.

Prije poduzimanja radova na građevini iz stavka 1. ovoga članka, potrebno je izraditi konzervatorski elaborat temeljem kojeg Uprava za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Rijeci propisuje posebne uvjete.

Članak 69.

Građevine i sklopovi povijesne i arhitektonsko-umjetničke vrijednosti unutar područja obuhvata ovoga Plana definirani kao povijesno-arhitektonsko-urbanistička vrijednost su građevine na građevnim česticama oznake: D6-1 (»T« građevina), D6-2 i D6-3 (sklop »H« građevine s dogradnjama), K1-3 (»Teatrin«), K1-4 (»Cigleni objekt«), PP-4 (Perilo), M1-3 (Palača »Viktorija«), M1-1 i M1-2 (stambene građevine na križanju Ulice Nikole Tesle i Krešimirove ulice) i M1- 5 (stambeno-poslovna zgrada na uglu Krešimirove ulice i Manzonijeve ulice).

Članak 70.

Postojeće građevine i sklopovi unutar obuhvata ovoga Plana, koji nisu utvrđeni člankom 68. i 69. ove Odluke, predstavljaju građevine definirane arhitekture i sklopove uklopljene u ambijent.

6. Uvjeti i način gradnje

Članak 71.

Uvjeti i način gradnje građevina unutar obuhvata ovoga Plana utvrđeni su točkom 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskim prikazima broj 4a., 4b. i 4c.

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina, građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 72.

Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina i građevina utvrđene su u točki 2.4.2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 73.

Građevine unutar obuhvata ovoga Plana podijeljene su u kategorije zaštite kako slijedi:

I. Kategorija zaštite zahtijeva izričito održavanje postojećeg stanja uz obavezno uklanjanje neprimjerenih dogradnji. Dozvoljena je rekonstrukcija elemenata arhitektonske plastike na temelju sačuvane dokumentacije i tragova na tkivu same građevine. Potrebno je provesti asanaciju i restauraciju građevina. Svaki zahvat koji bi i u najmanjoj mjeri utjecao na promjenu karaktera građevine nije dopustiv. Obzirom da se kategorija odnosi na zdanja definirana valorizacijskom skalom spomeničke vrijednosti, nužno je za svaki oblik intervencije izraditi konzeratorski elaborat.

II. Kategorija zaštite zahtijeva očuvanje postojećeg stanja odnosno njegovu konzervaciju, uklanjanje neprimjerenih dogradnji i rekonstrukciju inih elemenata za koje postoji dovoljno podataka. Dozvoljena je i nadogradnja i dogradnja, ali ne uklanjanje etaža ili smanjenje visine građevine. Za svaki zahvat potrebno je prethodno odobrenje Uprave za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorskog odjela u Rijeci.

III. Kategorija zaštite dozvoljava intervencije na građevini i to: dogradnju, nadogradnju, smanjenje postojeće visine građevina te uklanjanje pojedinih dijelova građevine. Ova kategorija omogućuje znatniju slobodu u oblikovanju postojećih zgrada, no zahvati moraju biti stilski usklađeni s cjelinom zaštićene zone i okolnog prostora. Uklanjanje građevine dozvoljeno je uz suglasnost Uprave za zaštitu kulturne

baštine - Konzervatorskog odjela u Rijeci, pod uvjetom da na istoj lokaciji bude podignuta nova građevina kojom će se očuvati urbana matrica.

IV. Kategorija zaštite predstavlja najveću slobodu intervencije, odnosno mogućnost uklanjanja građevine i izmjene u strukturi ali uz poštivanje zadane urbane matrice.

Kategorije zaštite iz stavka 1. ovoga članka prikazane su kartografskim prikazom broj 3c.

Članak 74.

Građevina na građevnoj čestici oznake D1-1, »Upravna zgrada« spada u I. kategoriju zaštite.

Na građevini iz stavka 1. ovoga članka dozvoljena je asanacija i konzervacija uz održavanje postojećeg stanja i obvezno uklanjanje neprimjerenih dogradnji.

Članak 75.

Građevine na građevnim česticama oznake: D6-1 (»T« građevina), D6-2 i D6-3 (sklop »H« građevine s dogradnjama), K1-3 (»Teatrin«), K1-4 (»Cigleni objekt«), PP-1 (Perilo), M1-3 (Palača »Viktorija«), M1-1 i M1-2 (stambene građevine na križanju Ulice Nikole Tesle i Krešimirove ulice) i M1-5 (stambeno-poslovna zgrada na uglu Krešimirove ulice i Manzonijeve ulice) spadaju u II. kategoriju zaštite.

Građevine iz stavka 1. ovog članka čuvaju se intaktno te se ne dozvoljava dogradnja i nadogradnja građevina. Zahvati u interijer građevina mogu se izvoditi isključivo uz nadzor Uprave za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorskog odjela u Rijeci nakon provedenih konzervatorskih istraživanja. Rekonstrukciji građevine te uklanjanju pojedinih elemenata može se pristupiti nakon izrade konzervatorskog elaborata.

Izuzetno od stavka 2. ovoga članka na građevnoj čestici oznake D6-1 dozvoljena je dogradnja i nadogradnja »T« građevine za potrebe Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.

Članak 76.

Građevine na građevnoj čestici oznake K1-2 spadaju u III. kategoriju zaštite.

Na građevinama iz stavka 1. ovoga članka dozvoljena je nadogradnja jedne etaže morfološki usklađene s ostatkom građevine te nije dozvoljena dogradnja građevine.

8. Mjere provedbe plana

Članak 77.

Gradnji građevina odnosno uređenju površina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon izgradnje pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, gradnji pojedinih građevina može se pristupiti istovremeno s gradnjom pripadajućeg dijela objekata i uređaja komunalne infrastrukture ako je za iste izrađena projektna dokumentacija i ishođena građevna dozvola.

Članak 78.

Postojeće građevine koje se ovim Planom zadržavaju mogu se rekonstruirati sukladno uvjetima utvrđenim ovim Planom.

Ako za postojeće građevine koje se zadržavaju iz funkcionalnih, tehničkih ili drugih razloga rekonstrukcijom nije moguće postići funkcionalnost građevine, Planom je dozvoljeno njihovo uklanjanje.

Unutar obuhvata ovoga Plana nije dozvoljena dogradnja i nadogradnja postojećih građevina koje se zadržavaju, ako takav zahvat nije u skladu s ostalim uvjetima utvrđenim ovim Planom.

Članak 79.

Prije projektiranja novih građevina ili bilo kojeg drugog zahvata na građevinama koje se nalaze na građevnim česicama oznake: D1-1 (Upravna zgrada), D6-1 (»T« građevina), D6-2, D6-3, D6-4 i D6-5 (sklop »H« građevine s dogradnjama), K1-3 (»Teatrin«), K1-4 (»Cigleni objekt«), PP-1 (Perilo), M1-3 (Palača »Viktorija«), M1-1 i M1-2 (stambene građevine na križanju Ulice Nikole Tesle i Krešimirove ulice), M1-5 (stambeno-poslovna zgrada na uglu Krešimirove ulice i Manzonijeve ulice) te građevina na građevnoj čestici K1-2 obavezno je ishoditi prethodne uvjete Uprave za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorskog odjela u Rijeci

9. Mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

Članak 80.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 65dB, a za noć 50dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 145/04).

Članak 81.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04) uz obavezno provođenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka određeno zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju zaštitu zraka.

Članak 82.

Temeljem Odluke o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 6/94 i 12/95), područje obuhvata Plana nalazi se unutar zone djelomičnog ograničenja zaštite izvora vode II. reda.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana, potrebno je provoditi sukladno Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastva i općina Jelenje, Čavle, Kostrena, Viškovo i Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/98).

Članak 83.

Na području obuhvata ovoga Plana predviđen je mješoviti sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda.

Prije upuštanja oborinskih voda s prometnih površina u kanalizacijsku mrežu predviđena je izvedba uređaja za pročišćavanje.

Članak 84.

U sklopu svake građevine unutar obuhvata ovoga Plana potrebno je predvidjeti prostor za odlaganje otpada.

Unutar obuhvata Plana nije dozvoljena postava kontejnera za odlaganje otpada na otvorenom prostoru.

Na pješačkim i otvorenim površinama dozvoljena je isključivo postava košarica za smeće kao elementa urbane opreme.

Članak 85.

Trafostanice planirane za gradnju unutar granica obuhvata ovoga Plana potrebno je graditi u sklopu građevina.

Trafostanicu je potrebno odgovarajuće zaštititi od širenja negativnih utjecaja na okoliš (buka, zagrijavanje, vibracije, požar i slično).

9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 86.

Postojeće građevine unutar obuhvata Plana čija je namjena protivna planiranoj ovim su Planom predviđene za uklanjanje.

Do uklanjanja građevine iz stavka 1. ovoga članka dozvoljena je rekonstrukcija građevine u postojećim gabaritima isključivo radi nužnog održavanja.

Uvjeti uklanjanja i rekonstrukcije građevine čija je namjena protivna planiranoj utvrđeni su u točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskom prikazu broj 3c.

III. POSEBNE ODREDBE

Članak 87.

Na području obuhvata ovoga Plana, na građevnim česticama javnih pješačkih i prometnih površina dozvoljava se postava privremenih objekata sukladno Planu lokacija za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama za gradsko područje A.

Članak 88.

Kod gradnje i uređenja skloništa potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (»Narodne novine« broj 29/83, 36/85, 42/86 i 30/94).

Dozvoljava se uređenje skloništa kao dvonamjenskog.

Članak 89.

Kod projektiranja i gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 90.

Plan je izrađen u pet izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Članak 91.

Izvornici planova čuvaju se u pismohrani Ureda Grada, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke i Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije te u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 92.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. ove Odluke, koji čine sastavni dio ove Odluke, nisu predmet objave.

Članak 93.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/79

Ur. broj: 2170-01-10-06-2

Rijeka, 21. rujna 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=194&mjesto=51000&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr