SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 36. Petak, 29. rujna 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
105

104.

Na temelju članka 20., stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članak 24. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/ 04 i 39/06) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04) a temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 29. kolovoza 2006. godine, Županijsko poglavarstvo je na 41. sjednici od 21. rujna 2006. godine donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje plaže ispred turističkog
naselja »Bučanje« u Nerezinama, Mali Lošinj

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijsko poglavarstvo Primorsko - goranske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj), daje tvrtki »PSK« d.o.o., za ugostiteljstvo, turizam i usluge, Lučica bb, 51554 Nerezine (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju na pomorskom dobru na području Nerezina, Otok Lošinj, za gospodarsko korištenje plaže ispred turističkog naselja »Bučanje«, u svrhu obavljanja gospodarske i sportsko-rekreacijske djelatnosti i to privez i odvez plovila za goste naselja, iznajmljivanje sandolina, pedalina i skutera, te postavljanje tuševa i drugih sadržaja za kupače.

Predmetna koncesija se temelji na Odluci o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za plažu ispred turističkog naselja »Bučanje« Nerezine, Mali Lošinj (»Službene novine« broj 22/06) i Javnom prikupljanju ponuda objavljenom u »Narodnim novinama« broj 77. od 12. srpnja 2006. godine te Nalazu i mišljenju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 29. kolovoza 2006. godine.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, plaža ispred turističkog naselja »Bučanje« u Nerezinama, otok Lošinj. Kopneni dio, koji se daje u koncesiju čine katastarske čestice 147/5, 148/3, 149/6, 150/8, 150/9, 150/10, 2115/6, 2116, 2117/ 3, 2145/3, 2148/3, 2149/3, 2149/4, 2151/5, 2152/2, 2153/4, 2153/5, 2154/3, 2154/4, 155/3, 2155/4, 2157/1, 2157/2, 2157/ 3, 2157/4, 2160/2 upisane u K.O. Nerezine i 278/3, 278/4, 279/5, 279/6, 279/7, 279/8, 962, 971, 972, 973/2, 974/2, 992 upisane u K.O. Sv. Jakov.

Ukupna površina iznosi 88.445 m2, od čega 16.635 m2 kopnenog i 71.810 m2 morskog dijela, te je iskazana u Gauss - Kruegerovim koordinatama:

Točka

Y

X

1

5452757.230

4945600.660

2

5452744.690

4945607.290

3

5452743.980

4945607.350

4

5452736.900

4945609.920

5

5452717.440

4945591.570

6

5452713.170

4945576.440

7

5452713.790

4945542.830

8

5452715.680

4945522.350

9

5452714.360

4945503.810

10

5452717.290

4945495.200

11

5452722.170

4945484.320

12

5452741.050

4945453.640

13

5452739.660

4945433.300

14

5452735.670

4945422.070

15

5452732.170

4945408.810

16

5452724.210

4945373.050

17

5452718.800

4945346.660

 

18

5452737.050

4945321.100

19

5452737.070

4945308.880

20

5452736.350

4945288.420

21

5452728.760

4945257.000

22

5452722.080

4945236.530

23

5452719.480

4945203.720

24

5452714.220

4945179.570

25

5452716.220

4945163.040

26

5452704.640

4945167.380

27

5452678.050

4945169.120

28

5452666.240

4945171.900

29

5452656.280

4945192.410

30

5452645.460

4945206.720

31

5452632.160

4945220.640

32

5452614.080

4945233.270

33

5452600.280

4945236.250

34

5452583.550

4945234.210

35

5452572.270

4945229.060

36

5452563.640

4945227.340

37

5452557.410

4945201.780

38

5452540.770

4945192.250

39

5452531.510

4945155.840

40

5452530.760

4945142.140

41

5452534.030

4945133.400

42

5452546.490

4945097.530

43

5452552.650

4945056.990

44

5452559.960

4945036.020

45

5452574.390

4945030.650

46

5452577.000

4945019.710

47

5452574.120

4945008.640

48

5452573.750

4944990.190

49

5452572.130

4944968.830

50

5452566.490

4944953.550

51

5452562.930

4944928.300

52

5452559.930

4944910.550

53

5452556.340

4944899.460

54

5452558.280

4944895.690

55

5452603.235

4944889.175

56

5452871.772

4945113.496

57

5452875.729

4945220.741

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na prikazan na Situaciji u mjerilu 1:2000 izrađenoj od Igora Mršića, ovlaštenog inženjera geodezije, 15. studenog 2005. godine.

Grafički prikaz iz stavka 2. ovoga članka se ne objavljuje.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 godina od dana sklapanja Ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 310.000,00 kuna (slovima: tristo deset tisuća kuna).

- promjenjivi dio naknade iznosi 2,5 % prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o. u kolovozu 2006. godine.

Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na plažama, te sprječavanja onečišćenja mora.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije je dužan tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje plaže, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, po potrebi dohranjivati plažu, vršiti manje popravke obale, te vidljivo ograditi plažu s morske strane.

Članak 8.

Plaža je pristupačna svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi radi naplaćivanja ulaznica, s time da je njena opća uporaba ograničena obavljanjem ovlaštenikove djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Ukoliko Ovlaštenik koncesije za plažu iz članka 2. ove Odluke dobije Plavu zastavu, Davatelj koncesije može smanjiti godišnju naknadu za tu godinu.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, Ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Ovlaštenik koncesije je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Članak 10.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/06-03/25

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-18

Rijeka, 21. rujna 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=194&mjesto=00001&odluka=104
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr