SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 34. Petak, 8. rujna 2006.
GRAD KRK
17

17.

KATALOG INFORMACIJA GRADA KRKA

I. UVODNE ODREDBE - SADRŽAJ KATALOGA

1. Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže ili koje nadzire Grad Krk, i to kako slijedi:

a) pregled informacija,

b) opis sadržaja informacija,

c) namjena informacija,

d) način osiguravanja prava na pristup informacija,

e) vrijeme osiguravanja prava na pristup informacijama.

Katalog informacija sadrži i odredbe o web stranicama Grada Krka (www.grad-krk.hr).

2. Informacije iz ovoga Kataloga, koje se odnose na rad ili proizlaze iz rada tijela i službi Grada Krka, odnose se na vrijeme od početka funkcioniranja, odnosno konstituiranja Grada Krka kao posebne jedinice lokalne samouprave, tj. od 16. travnja 1993. godine - dana konstituiranja prvog Gradskog vijeća Grada Krka, pa dalje.

II. PREGLED INFORMACIJA

3. Grad Krk posjeduje informacije, raspolaže informacijama ili nadzire informacije o:

a) postupku izbora i sastavu Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela,

b) radu i aktima Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela,

c) imovini Grada Krka,

d) financijskom poslovanju Grada Krka,

e) postupcima nabave roba, radova i usluga za Grad Krk,

f) urbanističkoj namjeni prostora i prostornom planiranju Grada Krka,

g) danim koncesijama i koncesijskim odobrenjima,

h) danim odobrenjima za korištenje javnih površina,

i) obveznicima poreza, doprinosa i naknada Grada Krka,

j) postupku izbora i sastavu vijeća tijela mjesne samouprave,

k) dokumentacija o suradnji s nevladinim udrugama,

l) očevidnik korisnika socijalnog programa Grada Krka,

m) dužnosnicima i drugim izabranim osobama, te službenicima i namještenicima Grada Krka.

III. OPIS SADRŽAJA INFORMACIJA

a) Postupak izbora i sastav Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela

Informacije iz ove podtočke sadržane su u dokumentaciji koja se odnosi na navedene izbore (zapisnici i drugo). Ta dokumentacija sadrži i pojedinačne akte o izborima, a ti akti objavljeni su u »Službenim novinama« PGŽ, www.sn.pgz.hr

Navedena dokumentacija nalazi se u Uredu Grada.

b) Rad i akti Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela

Informacije iz ove podtočke sadržane su u zapisnicima sjednica navedenih tijela.

Zapisnici sjednica Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva sadrže u prilogu i sve opće i pojedinačne akte donesene na sjednicama.

Svi opći, te određeni pojedinačni akti doneseni na sjednicama iz prethodnog stavka objavljeni su u »Službenim novinama« PGŽ.

Zapisnici sjednica Gradskog vijeća, te zapisnici Gradskog poglavarstva, nalaze se u Uredu Grada Krka, a zapisnici njihovih radnih tijela nalaze se u upravnim odjelima/uredu koji obavljaju stručno-administrativne poslove za ta radna tijela.

c) Imovina Grada Krka

Imovina Grada Krka sastoji se od pravnih osoba u vlasništvu Grada Krka, nekretnina i pokretnih stvari, te novčanih sredstava.

Informacije o pravnim osobama u vlasništvu Grada Krka sadržane su u osnivačkim aktima tih pravnih osoba, te drugim podacima, od kojih se neki nalaze u Uredu Grada i Upravnim odjelima, a neki podaci kod navedenih pravnih osoba.

Pojedini osnivački akti iz prethodnog stavka objavljeni su u »Službenim novinama« PGŽ.

Informacije o nekretninama sastoje se od podataka o zemljištu, poslovnim prostorima, stanovima koji su u vlasništvu Grada Krka. Dokumentacija o navedenom nalazi se pri Općinskom sudu u Krku, Zemljišnoknjižnom odjelu, a neka dokumentacija i u Uredu Grada i Upravnim odjelima.

Dokumentacija o najmu i zakupu nalazi se u Imovinsko- pravnoj službi pri Uredu Grada.

d) Financijsko poslovanje Grada Krka

Informacije iz ove podtočke sadržane su u proračunima Grada Krka, a ta dokumentacija nalazi se u Upravnom odjelu za proračun i društvene djelatnosti Grada Krka.

Određena dokumentacija iz prethodnog stavka nalazi se u Uredu Grada (uz zapisnike ili u arhivi).

Proračun i drugi financijski akti iz prethodnog stavka objavljeni su u »Službenim novinama« PGŽ.

e) Postupci i nabave roba, radova i usluga za Grad Krk

Informacije iz ove podtočke sadržane su u dokumentaciji o postupcima nabave roba, radova i usluga za Grad Krk, a ta se dokumentacija nalazi u Uredu Grada i Upravnim odjelima koji provode postupak nabave.

Određena dokumentacija, koja se odnosi na akte s kojima se odlučuje o pristupanju postupcima javne nabave, nalazi se u Uredu Grada (uz zapisnike ili u arhivi).

f) Urbanistička namjena prostora i prostorno planiranje Grada Krka

Informacije iz ove podtočke sadržane su u urbanističkim planovima koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Krka, a ta se dokumentacija nalazi u Upravnom odjelu za komunalni sustav i pismohrani Grada Krka.

Određena dokumentacija, koja se odnosi na postupak odlučivanja o aktima iz prethodnog stavka, nalazi se u Uredu Grada (uz zapisnike ili u arhivi).

Normativne odredbe prostornih planova (odredbe o donošenju i provedbene odredbe) objavljene su u »Službenim novinama« PGŽ.

g) Koncesije i koncesijska odobrenja

Informacije iz ove podtočke sastoje se iz dokumentacije o koncesijama za obavljanje djelatnosti komunalnih i drugih gospodarskih djelatnosti, te o koncesijskim odobrenjima na pomorskom dobru na području Grada Krka.

Dokumentacija o koncesijama za obavljanje komunalnih djelatnosti nalazi se u Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Krka.

Dokumentacija koja se odnosi na koncesijska odobrenja na pomorskom dobru nalazi se u Uredu Grada Krka.

h) Odobrenja i ugovori o zakupu za korištenje javne površine

Dokumentacija u vezi s korištenjem javnih površina sastoji se od akata o postupku davanja na korištenje javnih površina (raspisivanje i provedba natječaja, ugovori o korištenju istih), a ta dokumentacija nalazi se u gradskom TD Vecla d.o.o. Krk.

i) Obveznici poreza, doprinosa i naknada Grada Krka

Dokumentacija o obveznicima poreza, doprinosa i naknada Grada Krka sastoji se od podataka o obveznicima poreza, obveznicima komunalnog doprinosa, komunalne naknade, te obveznicima naknade za koncesije i koncesijska odobrenja.

Dokumentacija o obveznicima poreza nalazi se u Upravnom odjelu za proračun i društvene djelatnosti, a dokumentacija o obveznicima plaćanja navedenih doprinosa i naknada nalazi se u Upravnom odjelu za komunalni sustav i Uredu Grada.

j) Izbor i sastav vijeća tijela mjesne samouprave

Informacije iz ove podtočke sastoje se od dokumentacije koja se odnosi na izbor vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka.

Dokumentacija o navedenom nalazi se u Uredu Grada.

k) Dokumentacija o suradnji s nevladinim udrugama

Informacije iz ove podtočke sastoje se od dokumentacije koja se odnosi na programe nevladinih udruga koji se financiraju iz proračuna Grada Krka.

Dokumentacija o navedenom nalazi se u Upravnom odjelu za proračun i društvene djelatnosti.

l) Očevidnik korisnika socijalnog programa Grada Krka

Informacije iz ove podtočke sastoje se od dokumentacije koja se odnosi na prava po Socijalnom programu koja se mogu ostvariti u Gradu Krku i njihove korisnike.

Dokumentacija o navedenom nalazi se u Upravnom odjelu za proračun i društvene djelatnosti.

m) Dužnosnici i druge izabrane osobe, te službenici i namještenici Grada Krka

Informacije iz ove podtočke sadrže odgovarajuće osobne podatke o dužnosnicima i drugim izabranim osobama, te o službenicima i namještenicima.

Informacije iz prethodnog stavka sadrže i podatke koji se odnose na postupak izbora, odnosno prijama u radni odnos,

raspoređivanja na radno mjesto, te ostvarivanje određenih prava iz radnog odnosa.

Navedena dokumentacija nalazi se u Uredu Grada, a pravo na pristup tim informacijama propisano je specijalnim Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine« broj 103/03).

IV. NAMJENA INFORMACIJA

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

V. NAČIN OSIGURAVANJA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama (posebno obrazloženje pod podtočkom m) pregleda informacija).

VI. VRIJEME OSIGURAVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se u rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama.

VII. SLUŽBENE STRANICE GRADA KRKA (www.grad-krk.hr)

Na službenim stranicama (web stranicama) Grada nalaze se podaci o Gradskoj upravi, koje se odnose na podatke o sastavu Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva, njihovih radnih tijela, upravnim odjelima Grada i Uredu Grada, najvažnijim općim aktima Grada, podaci o ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Krka, podaci o tijelima mjesne samouprave i mjesnim odborima na području Grada Krka.

Na stranicama se objavljuju i ankete o aktualnim projektima i problemima, čime se želi saznati mišljenje javnosti. Na stranici se mogu naći objavljeni natječaji Grada Krka, različiti dokumenti i obrasci.

Klasa: 008-02/06-01/3

Ur. broj: 2142/01-02-06-4

GRAD KRK

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=192&mjesto=51500&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr