SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 16. Srijeda, 18. lipnja 2003.
GRAD DELNICE
35

43.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 1. stavka 1. i 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 59/96 - pročišćeni tekst), te članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 10. lipnja 2003. godine, donosi

ODLUKU
o uređenju prometa u Delnicama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom uređuje promet na javno prometnim površinama u Delnicama.

(2) Javno prometnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se nerazvrstane ceste, trgovi, pločnici, parkirališta i druge prometne površine koje su u funkciji vozila i pješaka na području Grada Delnica.

(3) U smislu ove Odluke javno prometnim površinama smatraju se i djelovi državne ceste D203 i županijske ceste Ž5034 koje prolaze kroz Delnice.

Članak 2.

(1) Promet na javnim prometnim površinama dopušten je svakom sudioniku pod jednakim uvjetima na način propisan zakonom i ovom Odlukom.

(2) Na javnim prometnim površinama ne smiju se poduzimati radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javnu pro

metnu površinu ili ugroziti sigurnost, protočnost prometa vozila i kretanje pješaka.

UREĐENJE PROMETA

Članak 3.

(1) Ovom Odlukom, uz prethodnu suglasnost Policijske uprave Primorsko-goranske županije uređuje se promet na području Delnica na nerazvrstanim cestama i to tako da se određuju

1. ceste s prednošću prolaza

2. dvosmjerni odnosno jednosmjerni promet

3. sustav tehničkog uređenja prometa

4. ograničenja brzine kretanja vozila

5. parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja, mjesta ograničenog parkiranja

6. zone smirenog prometa

7. sigurnosne pravce za kretanje pješaka i školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka

8. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila i vozila bez registarske oznake

(2) Ovom Odlukom, uz prethodnu suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i veza uređuje se promet u Delnicama na dijelovima državne i županijske ceste.

Članak 4.

(1) Gradsko vijeće Grada Delnica, uz prethodnu suglasnost Policijske uprave propisuje:

1. stalne zabrane i ograničenja prometa u pojedinim dijelovima Grada kao i posebne uvjete odvijanja prometa

2. provođenje nove organizacije prometa kao što su promjene prometnih tokova (uvođenjem jednosmjernih i dvosmjernih ulica, preusmjeravanje prometnih tokova)

3. zone smirenog prometa i novih pješačkih zona.

(2) Policijska uprava u roku od 15 dana od primljenog zahtjeva daje ili uskraćuje prethodnu suglasnost iz članka 3. i 4. ove Odluke.

(3) Ukoliko Policijska uprava ne postupi na način i u roku iz prethodnog stavka smatra se da je suglasnost dana.

Članak 5.

(1) Privremenu regulaciju prometa na javno prometnim površinama zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija odobrava Upravni odjel Grada Delnica uz obavijest Policijskoj postaji Delnice.

(2) Pod istim uvjetima iz stavka 1. ovog članka Upravni odjel Grada može privremeno zabraniti promet na nerazvrstanoj cesti ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa.

(3) Upravni odjel Grada dužan je voditi očevidnik o prometnoj signalizaciji na području Grada, te voditi brigu i nadzor nad ispravnošću prometne signalizacije.

Članak 6.

(1) Vlasnik odnosno korisnik zemljišta dužan je brinuti se da krošnje stabala i drugo raslinje kao ni reklame, ogrjevna drva i sl. ne zaklanjaju prometne znakove, te da ne ometaju preglednost na križanjima odnosno ne ulaze u slobodne profile kolnika i pješačkih zona.

(2) Ukoliko vlasnik ili korisnik zemljišta ne postupi sukladno odredbi iz prethodnog stavka Upravni odjel Grada izdat će nalog trećoj osobi da to izvrši o trošku vlasnika, a po isteku 7 dana od uručenja upozorenja.

Članak 7.

(1) Na svim cestama na području Delnica dozvoljava se dvosmjerni promet kretanja, osim na cestama na kojima se ovom Odlukom određuje jednosmjerni promet.

(2) Promet s jednosmjernim kretanjem na području Delnica utvrđuje se u sljedećim ulicama:

1. Ulica Supilova (od križanja s Lujzinskom ulicom kod Name do križanja sa Sajmišnom ulicom i Ulicom šetalište I. G. Kovačića)

2. Ulica A. Starčevića od križanja s Amerikanskom ulicom do križanja sa Supilovom ulicom

3. Ulica Zrinska od križanja s Frankopanskom ulicim do križanja s Ulicom Gmajna.

4. Frankopanska ulica od križanja s Ulicom bana Jelačića do križanja sa Zrinskom ulicom

5. Spoj Lujzinske ulice i Supilove ulice (kod Name.)

6. Dio Školske ulice od križanja sa Sajmišnom do križanja s Ulicom Prolaz braće Šnajder.

Članak 8.

(1) Zabranjuje se promet kao i zaustavljanje i parkiranje na cesti kroz Park kralja Tomislava od Ulice A. Starčevića kraj gradskog stadiona do Srednje škole Delnice.

(2) Izuzetno fizičkim i pravnim osobama sa stanom ili sjedištem na području iz stavka 1. ovog članka, dopušta se prilaz u slučaju hitnih potreba, radi bolesti ili snabdijevanja ogrjevom, pokućstvom ili drugim teškim predmetima. Odobrenje za promet određenih vozila izdat će se fizičkim i pravnim osobama koje na području iz stavka 1. ovog članka imaju garažu do koje im se mora osigurati pristup, kao i specijalnim vozilima ovlaštenih fizičkih pravnih osoba koji obavljaju poslove iz komunalnih djelatnosti, i to u vrijeme obavljanja poslova iz svog djelokruga.

(3) Zabranjuje se promet u dijelu Ulice A. Starčevića i to od križanja sa Supilovom ulicom pa do križanja s Radićevom ulicom. Promet se zabranjuje svaki četvrtak od 6,00 do 14,00 sati, a zbog održavanja sajmenog dana. Ukoliko je četvrtak državni praznik, sajmeni dan se pomiče na srijedu ili petak o čemu će MUP - Policijska postaja Delnice biti obaviještena.

Članak 9.

(1) Na državnoj cesti D203 prestaje zabrana skretanja u Šetalište Ivana Gorana Kovačića.

(2) Na državnoj cesti D203 prestaje zabrana skretanja iz pravca Rijeke u Ulicu prolaz Hrvatskih šuma.

PROMETNO TEHNIČKI ELEMENTI JAVNO PROMETNIH POVRŠINA

Članak 10.

(1) Širina kolnika na cestama na kojima se odvija promet u oba smjera ne može biti manja od 6 metara s obostranim pješačkim nogostupom minimalne širine 1,60 metara.

(2) Iznimno prostupne ceste do individualnih stambenih objekata kao i ceste u već potpuno izgrađenom području mogu biti manjih dimenzija.

(3) Širina kolnika jednosmjernih cesta ne može biti manja od 4 metra s najmanje jednostranim nogostupom minimalne širine 1,60 metara.

Članak 11.

(1) Pješački nogostupi su uređene površine koje moraju biti visinski ili na neki drugi način odvojene od kolnika minimalne širine 1,60 metara.

(2) Iznimno prema stručnoj ocjeni lokacije i učestalosti pješačkog prometa, te u urbanistički izgrađenim prostorima širina nogostupa može biti manja, ali ne manja od 1 metra.

Članak 12.

(1) Zabranjuje se svim pravnim i fizičkim osobama neovlašteno iscrtavanje ili postavljanje fizičkih prepreka na jav

nim prometnim površinama u svrhu sprečavanja zaustavljanja ili parkiranja vozila.

(2) Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora Gradsko poglavarstvo, uz pribavljenu suglasnost Policijske uprave, može izdati odobrenje za postavu zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka, a radi slobodnog pristupa u objekt.

(3) Poglavarstvo Grada Delnica može odobriti, a na zahtjev vlasnika ili korisnika, zabranu zaustavljanja ili parkiranja ispred ulaza u garažu ili kolnog prilaza u gospodarski ili dvorišni prostor.

(4) Troškove postave i održavanja prepreka iz prethodnog stavka snosi vlasnik ili korisnik objekta.

Članak 13.

(1) Na svim nerazvrstanim prometnicama na području Delnica ograničava se brzina kretanja vozila na 40 km/h.

(2) Na području Delnica zabranjuje se promet teretnim vozilima nosivosti veće od 5 tona, osim vozila za opskrbu i vozila vatrogasne službe, policije, Ministarstva obrane, Vojne policije, servisna vozila, vozila pod pratnjom kao i specijalna vozila ovlaštenih fizičkih i pravnih osoba kojima se obavljaju poslovi iz komunalnih djelatnosti.

(3) Zabranjuje se ulazak u Delnice radnim strojevima, (utovarivačima, strojevima za izvlačenje drva i sl.) s lancima na kotačima osim za potrebe čišćenja snijega u zimskim uvjetima.

Članak 14.

(1) Na području Delnica utvrđuju se sljedeće ulice na kojima je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje na kolniku:

- Supilova ulica s desne strane iz pravca Rijeke, a zabranjuje se parkiranje Supilovom ulicom s lijeve strane,

- Amerikanska ulica na proširenjima predviđenim za parkiranje,

- Školska ulica ispred zgrade MUP-a uz zgradu MUP-a,

- Frankopanska ulica od križanja s Ulicom bana Jelačića do križanja sa Zrinskom ulicom, desnom stranom kolnika,

- Šetalište I. G. Kovačića - odvojak Ulice ispred Škole na proširenom dijelu predviđenom za parkiranje,

- Dio Ulice A. Starčevića od križanja s Amerikanskom ulicom do križanja sa Supilovom ulicom s desne strane,

- Spoj Lujzinske i Supilove ulice (kod Name),

- Školska ulica s desne strane gledajući od križanja s Ulicom Ante Starčevića pa do križanja s Ulicom Prolaz braće Šnajdar.

(2) U spomenutim ulicama zabranjuje se parkiranje u zimskim uvjetima u vremenu od 19,00 sati do 6,00 sati, a zbog čišćenja snijega.

(3) Zabranjuje se parkiranje i zaustavljanje u Ulici Tina Ujevića.

Članak 15.

(1) Na području Delnica utvrđuju se sljedeće ulice na kojima je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila na nogostupu:

- Supilova ulica ispred poduzeća »Komunalac« i ispred tzv. Stare šumarske škole, Supilova 107,

- Ulica A. Starčevića uz nogometno igralište i Kuglanu,

- Prolaz Hrvatskih šuma na dijelu predviđenom za parkiranje (ispred Pekare Fortuna),

- Frankopanska ulica na mjestima predviđenim za parkiranje,

- Školska ulica od križanja s Ulicom A. Starčevića do križanja sa Sajmišnom ulicom na desnoj strani nogostupa,

- Sajmišna ulica ispred Radničkog doma kao i na uređenom parkiralištu,

- Ulica kod groblja na uređenom dijelu za parkiranje.

(2) Na spomenutim lokacijama navedenim u članku 14. stavak 1., te stavku 1. ovog članka, dozvoljeno je parkiranje osobnih automobila i teretnh vozila do 5 tona nosivosti.

(3) Zabranjuje se parkiranje i zaustavljanje radnih strojeva (utovarivači, strojevi za izvlačenje drva i sl.) na javnim površinama.

(4) Za vrijeme trajanja sajmenog dana dozvoljava se parkiranje na nogostupu u Ulici Prolaz Hrvatskih šuma - s desne strane, gledano u smjeru Supilove ulice i Lujzinskoj ulici desno gledajući iz pravca Zagreba, te na kolniku u Amerikanskoj ulici desno gledajući od križanja s Ulicom Ante Starčevića.

Članak 16.

(1) Ostale nespomenute ulice na području Delnica smatraju se zonama smirenog prometa, te se dozvoljava parkiranje na nogostupima osobnim automobilima i teretnim vozilima s tim da parkiranjem ne ometaju preglednost raskršća te normalni tok prometa, kao i pješački promet, a u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

(2) Zabranjuje se parkiranje natovarenih teretnih vozila nosivosti veće od 5 t, kao i radnih strojeva (utovarivači, strojevi za izvlačenje drva i sl.) na području naselja Delnice.

Članak 17.

(1) Vozilo koje nije parkirano u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i odredbama ove Odluke uklonit će se, a temeljem naloga policijskog službenika MUP-a i premjestiti na lokaciju koju za tu namjenu odredi Poglavarstvo Grada.

(2) Policijski službenik MUP-a odredit će premještanje vozila i u svim drugim slučajevima kada je vozilo parkirano na mjestima na kojima se ugrožava sigurnost ili normalni tok prometa.

(3) Premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila obavlja policijski službenik MUP-a, a putem trgovačkog društva ili pojedinca kojeg ovlasti Poglavarstvo Grada pod uvjetima i uz naknadu određenu posebnom odlukom.

Članak 18.

(1) Blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila obavlja trgovačko društvo ili pojedinac iz stavka 3. ovog članka.

(2) Način i visinu troškova premještanja i deblokade određuje Poglavarstvo, a podmiruje vlasnik vozila prije deblokade.

(3) Nakon deblokiranja vozila vlasnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo s mjesta gdje je bilo nepropisno parkirano.

Članak 19.

(1) Kada se radi o održavanju sportskih, kulturnih i drugih manifestacija na javno prometnim površinama Poglavarstvo Grada može privremeno ograničiti i zabraniti promet vozila ili kretanje pješaka uz odobrenje Policijske uprave primorsko-goranske.

Članak 20.

(1) Na kolnicima ispred javnih objekata škola i sl. kao i na drugim mjestima gdje to nalažu prometni uvjeti, mogu se primijeniti posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i povećanje sigurnosti prometa, kao što su izbočine za smirivanje prometa vozila, horizontalne oznake koje najavljuju djecu na cesti i dr.

UKLANJANJE DOTRAJALIH, OŠTEĆENIH I NAPUŠTENIH VOZILA I VOZILA BEZ REGISTARSKE OZNAKE

Članak 21.

(1) Zabranjeno je dotrajala, oštećena, napuštena vozila i vozila bez registarskih oznaka te dijelove vozila ostavljati na javno prometnim površinama iz članka 1. ove Odluke.

(2) Vlasnik odnosno korisnik vozila ili dijelova vozila iz stavka 1. ovog članka dužan je odmah iste ukloniti ili ih smjestiti u garažu, radionicu za popravak vozila ili predati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za skladištenje i obrađivanje otpada.

(3) Ako vlasnik vozila iz stavka 1. ovog članka koje se nalazi na javnoj površini ili javno prometnoj površini ne ukloni vozilo ili dijelove vozila Upravni odjel Grada po prijavi komunalnog redara naložit će Rješenjem uklanjanje istih po ovlaštenoj osobi, a na trošak vlasnika.

(4) Pod dotrajalim, napuštenim ili oštećenim vozilima iz stavka 1. ovog članka smatra se vozilo kojem nedostaje motor, jedan ili više kotača, prednja, stražnja ili bočna stakla, dio karoserije i sl.

(5) Komunalno redarstvo dužno je pisanim putem obavještavati Policijsku upravu o vozilima bez registarske oznake ostavljenim na javno prometnoj površini.

NADZOR

Članak 22.

(1) Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju policijski službenici MUP-a i druga zakonom ovlaštena tijela.

KAZNENE ODREDBE

Članak 23.

(1) Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. postavi zaštitnu ogradu, stupić ili drugu prepreku bez odobrenja Gradskog poglavarstva (članak 11. stavak 1. i 3.),

2. ne postupi sukladno odredbi članka 6. stavka 1. ove Odluke,

3. ostavi dotrajalo, oštećeno ili napušteno vozilo i vozilo bez registarskih oznaka kao i dijelove vozila na javnim prometnim površinama (članak 20. stavak 1.),

4. parkira teretno vozilo veće od 5 tona, priključno vozilo, autobus, radne strojeve na lokacijama koje za to nisu predviđene (članak 15. stavak 2.).

(2)Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi globom od 200,00 kuna.

Članak 24.

(1) Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj i fizička osoba ako:

1. postavi zaštitnu ogradu, stupić ili drugu prepreku bez odobrenja Gradskog poglavarstva (članak 11. stavak 1. i 3.),

2. ne postupi sukladno odredbi članka 6. stavka 1. ove Odluke,

3. ostavi dotrajalo, oštećeno ili napušteno vozilo i vozilo bez registarskih oznaka kao i dijelove vozila na javnim prometnim površinama (članak 20. stavak 1.),

4. parkira teretno vozilo veće od 5 tona, priključno vozilo, autobus, radne strojeve na lokacijama koje za to nisu predviđene (članak 15. stavak 2.).

Članak 25.

(1) Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se na licu mjesta fizička osoba koja učini prekršaj iz članka 21. stavka 1. i 3.

(2) Komunalni redar ovlašten je naplatiti novčanu kaznu za prekršaj iz prethodnog stavka na mjestu izvršenja prekršaja kada je prekršitelj zatečen u njegovu izvršenju.

O naplati globe izdaje se potvrda.

Članak 26.

(1) Na dan stupanja na snagu ove Odluke za određivanje prometnog režima na javno prometnim površinama u Gradu Delnicama, a do usklađivanja sa važećom Odlukom mjerodavna je postojeća prometna signalizacija i oprema.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uređenju cestovnog prometa u Delnicama (»Službene novine« broj 8/93, 23/95).

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-01/03-01/05

Ur. broj: 2112-01-03-04

Delnice, 10. lipnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=32&mjesto=51300&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr