SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 16. Srijeda, 18. lipnja 2003.
GRAD CRES
26

26.

Na temelju članka 1. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 59/96 - pročišćeni tekst) te članka 21. stavka 2. točke 7. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/ 01 i 29/01), uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova - Policijske uprave primorsko-goranske, Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 12. lipnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa
i o nerazvrstanim cestama na području Grada Cresa

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa i o nerazvrstanim cestama na području Grada Cresa (»Službene novine« Prmorsko-goranske županije broj 11/00, 16/00, 7/01, 10/02, 12/02, 16/02 i 5/03) u članku 7. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Iznimno odredbama stavka 1., točke 1. ovoga članka, promet po Lungomare svetog Mikule, pod uvjetima koje će posebnom odlukom propisati Gradsko poglavarstvo, dozvoljen je od ugostiteljskog objekta »Borova šumica« do ugostiteljskog objekta »Dalmacija« kao i od spoja tzv. »servisne ceste« s Lungomare svetog Mikule do zgrade »Marketa« na uglu Lungomare svetog Mikule i Palade, opskrbnim vozilima poslovnih prostora na tome dijelu Lungomare svetog Mikule, vozilima u vlasništvu osoba koje stalno stanuju na tome dijelu Lungomare svetog Mikule te vozilima ribara - obrtnika koji po ugovoru s Lučkom upravom Cres imaju privez plovila na tom dijelu operativne obale.

(3) Upravni odjel Grada Cresa (dalje: Upravni odjel) osigurat će provedbu zabrane prometa iz stavka 1. točke 1. i stavka 2. ovog članka postavljanjem posebnih rampi i zapreka te provedbu ograničene dozvole prometa izdavanjem posebnih dozvola pod uvjetima propisanim posebnom odlukom Gradskog poglavarstva.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1., iza riječi »Riva creskih kapetana« brišu se riječi »Lungomare svetog Mikule - od ugostiteljskog objekta »Borova šumica« do marketa »Lungomare«.

U stavku 3. istog članka, iza riječi: »Upravni odjel«, brišu se riječi: »Grada Cresa (dalje: Upravni odjel)«.

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»U cilju zaštite pješaka, a uz osiguranje odvijanja gospodarskih i drugih djelatnosti na području Grada Cresa, Gradsko poglavarstvo, uz prethodnu suglasnost policijske uprave, može posebnom odlukom odrediti da se na sigurnim pravcima kretanja školske djece i drugih pješaka te na prometnicama iz članka 7. i 8. ove Odluke, postave fizičke zapreke prometu vozila na motorni pogon (ograde, stupići, »gljive«, rampe i dr.) uz uvjete pod kojima je na tim prometnicama iznimno dopušten promet određenim vozilima.«

Članak 4.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Odluke o uređenju prometa i o nerazvrstanim cestama na području Grada Cresa.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-01/03-1/5

Ur. broj: 2213/02-01-01-03-5

Cres, 12. lipnja 2003.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Josip Pope, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=32&mjesto=10002&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr