SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 32. Srijeda, 9. kolovoza 2006.
GRAD KRK
99

15.

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 172/03) i članka 47. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primor

sko-goranske županije, broj 19/01), Gradsko poglavarstvo Grada Krka, na sjednici održanoj 18. veljače 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Određuje se LJILJANA PODUNAJEC, dipl. iur, viši stručni referent u Uredu Grada Krka, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

- rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama;

- obavlja poslove redovitog objavljivanja;

- unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti;

- osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva za davanje informacija i

- poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja Kataloga informacija.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradu Krku.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem pošte na adresu: Grad Krk, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, ili se može dostaviti neposredno u pisarnici Grada na istoj adresi ili putem faksa na broj 051/221-126.

Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na telefonski broj: 051/221-099, interno 22, tako da će se o tom zahtjevu sastaviti službena bilješka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 008-02/06-01/2

Ur. broj: 2142/01-02-06-3

Krk, 18. srpnja 2006.

POGLAVARSTVO GRADA KRKA

Predsjednik

Poglavarstva

Darijo Vasilić, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=187&mjesto=51500&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr