SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 25. Petak, 23. lipnja 2006.
GRAD RIJEKA
3B2 HTML

69.

Na temelju članka 67. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 17/06 - pročišćeni tekst) Poglavarstvo Grada Rijeke dana 20. lipnja 2006. godine donijelo je

PRAVILNIK
o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava
spomeničke rente i ostalih prihoda Proračuna
Grada Rijeke za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene
Urbanističke cjeline grada Rijeke

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti i mjerila, postupak i tijela za odobravanje zahtjeva za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Program), kao i način praćenja izvršenja Programa.

Članak 2.

Sredstva za sufinanciranje Programa osigurat će se:

- iz sredstava spomeničke rente,

- iz ostalih prihoda Proračuna Grada Rijeke (prihodi od najma stambenog prostora i prihodi od zakupnine poslovnog prostora).

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se dodijeliti za provedbu Programa isključivo za građevine:

- koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro,

- koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke određene Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 23. ožujka 2006. godine (KLASA: UP-I-612-08/06-06/0162, UR. BROJ: 532-04- 01-1/4-06-2).

II. UVJETI I MJERILA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA

Članak 3.

Svi poslovi u svezi s provedbom Programa moraju biti izrađeni i izvedeni temeljem posebnih uvjeta i prethodnog odobrenja, izdanih od strane nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture Republike Hrvatske, te ostalih suglasnosti i odobrenja nadležnih tijela.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka, mogu izvoditi samo pravne i fizičke osobe ovlaštene od Ministarstva kulture Republike Hrvatske, odnosno one koje imaju dopuštenje Ministarstva kulture Republike Hrvatske za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Članak 4.

Uz prijavu na Javni poziv, Podnositelj prijave obvezan je priložiti pisanu izjavu svih vlasnika/suvlasnika građevine da su suglasni s provedbom predloženog Programa te da će sve troškove koji se ne sufinanciraju iz sredstava prema odredbama ovoga Pravilnika u cijelosti financirati samostalno.

Članak 5.

Podnositelj prijave dužan je uz prijavu priložiti stručno mišljenje statičara o statičkoj stabilnosti građevine.

Statičar iz stavka 1. ovoga članka mora imati dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

U slučaju negativnog mišljenja statičara o statičkoj stabilnosti građevine, Podnositelj prijave obvezan je priložiti pisanu izjavu svih vlasnika/suvlasnika da će sanaciju statičke stabilnosti građevine provesti prije početka izvršenja Programa te da će tu sanaciju u cijelosti financirati samostalno.

Članak 6.

Troškovi provedbe pojedinog Programa sufinancirat će se kako slijedi:

a) iz sredstava spomeničke rente u 100% iznosu, i to:

- konzervatorsko-restauratorska istraživanja slojevitosti gradnje i izvornog oblikovanja,

- konzervatorsko-restauratorski radovi na povijesnim detaljima izrađenim u kamenu, stucco masi, drvetu, detaljima izvedenim lijevanjem, ukrasnoj žbuci ili oslikavanjem na žbuci, jetkanjem ili oslikavanjem na staklu, te vitrajima,

- kamenarski radovi na zamjeni oštećenih povijesnih detalja portalnih i prozorskih okvira, balkonskih i stubišnih ograda, kamenih podnožja,

- bravarski, kovački i kovinopojasarski radovi na metalnim detaljima rešetaka, kapaka, ograda i povijesno oblikovanog okova vrata i prozora: kvaka, štitova,

- limarski radovi na obnovi ili zamjeni limenih ukrasa: krovnih lukarni, sljemenskih vršaka, ukrasnih opšava,

- stolarsko-rezbarski radovi na obnovi portalnih vratnica, prozora i ostalih drvenih detalja,

- štukaterski radovi s radnjama od štukolustra, flandranje, pozlatarski radovi,

- obnova pokrova i pročelja pločama škriljevca, glaziranim crijepom i zidnim pločicama, drvenim daščicama (klasična šindra);

- izrada snimka složenih žbukanih profilacija - s obratima, izrada šablona, postavljanje vodilica, izvlačenje profilacija na višestruko raščlanjenim pročeljima.

b) iz sredstava spomeničke rente u 50% iznosu, i to:

- troškovi izrade Izvedbenog projekta sanacije i obnove pročelja i krova sa snimkom postojećeg stanja i svim pripadajućim detaljima i troškovnikom, koji ima posebno izdvojenu i specificiranu grupu radova iz stavka 1. točke a) ovog članka (u daljnjem tekstu: Izvedbeni projekt) za građevine u kojima Grad Rijeka nije vlasnik/suvlasnik.

c) iz sredstava spomeničke rente u 50% iznosu, te iz ostalih prihoda Proračuna Grada Rijeke iz članka 2. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika u odgovarajućem postotku suvlasništva Grada Rijeke u građevini, za troškove izrade Izvedbenog projekta.

d) iz sredstava spomeničke rente u 25% iznosu, i to:

- radovi na sanaciji i obnovi pročelja i krova građevina u kojoj Grad Rijeka nije vlasnik/suvlasnik.

e) iz sredstava spomeničke rente u 25% iznosu, te iz ostalih prihoda Proračuna Grada Rijeke iz članka 2. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika u odgovarajućem postotku suvlasništva Grada Rijeke u građevini, za radove na sanaciji i obnovi pročelja i krova građevina.

III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVE ZA PROGRAME

Članak 7.

Prijavu za sufinanciranje Programa može podnijeti vlasnik/suvlasnik građevine iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Podnositelj prijave).

Program koji Podnositelj prijave predlaže mora biti cjelovit te obuhvaćati sanaciju i obnovu najmanje svih uličnih pročelja i krova građevine.

Članak 8.

Utvrđivanje Programa i njihovo uvrštavanje na Listu prioriteta korištenja sredstava (u daljnjem tekstu: Lista prioriteta) provodi se putem Javnog poziva, koji raspisuje Odjel gradske uprave za kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel).

Javni poziv objavljuje se u javnom glasilu »Novi list« i na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr, a otvoren je za podnošenje prijava najduže 120 dana od dana njegove objave.

Javni poziv se objavljuje najkasnije do kraja mjeseca lipnja tekuće godine.

Članak 9.

Prijava za sufinanciranje Programa podnosi se u pisanom obliku, na obrascu Prijave koji izrađuje Odjel.

Obrazac Prijave može se podignuti u Informativnom centru Grada Rijeke - Ri info, Korzo 18 b, ili ispisati s web stranice Grada Rijeke www.rijeka.hr za čitavo vrijeme trajanja Javnog poziva.

Uz Prijavu, Podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, određenu u obrascu Prijave.

Članak 10.

Prijave koje nisu podnesene u skladu s odredbama ovoga Pravilnika neće se uzeti u razmatranje.

IV. POSTUPAK I TIJELA ZA IZRADU I DONOŠENJE LISTE PRIORITETA TE PRAĆENJE PROGRAMA

Članak 11.

Na osnovi provedenog Javnog poziva Poglavarstvo Grada Rijeke će utvrditi Listu prioriteta najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

Lista prioriteta iz stavka 1. ovoga članka donosi se za narednu proračunsku godinu.

Članak 12.

Lista prioriteta utvrđuje se na osnovi sljedećih mjerila:

1. konzervatorska valorizacija građevine

a) spomenička vrijednost - 12 bodova

b) povijesno-arhitektonska i povijesno-urbanistička vrijednost - 10 bodova

c) definirana arhitektura - 8 bodova

d) uklopljenost u ambijent - 4 boda

2. vlasništvo građevine

a) većinsko vlasništvo fizičkih osoba - 10 bodova

b) većinsko vlasništvo pravnih osoba:

- Grada Rijeke - 6 bodova

- svih ostalih pravnih osoba - 3 boda

3. namjena građevine

a) stambena i stambeno-poslovna - 10 bodova

b) poslovna - 4 boda

c) kulturna, školska, zdravstvena - 6 bodova

d) vjerska - 2 boda

e) ostale namjene - 1 bod

4. građevinsko stanje pročelja i krovova

a) izdano pravomoćno rješenje nadležnih ministarstava o provođenju propisanih hitnih mjera zaštite - 10 bodova

b) loše - 8 bodova

c) srednje - 6 bodova

d) dobro - 2 boda

5. smještaj građevine unutar zone zaštite (sukladno Rješenju Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, od 23. ožujka 2006. godine, KLASA: UP-I-612-08/06-06/ 0162, UR. BROJ: 532-04-01-1/4-06-2)

a) A-zona (zona prioriteta) i pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro - 12 bodova

b) B-zona - 6 bodova

c) C-zona - 4 boda.

Članak 13.

Prijedlog Liste prioriteta sadrži:

- redni broj Programa,

- naziv Programa,

- ime i prezime naziv Podnositelja prijave,

- broj bodova po pojedinim uvjetima i mjerilima za svaki Program,

- ukupan zbroj bodova za svaki pojedini Program.

Članak 14.

Utvrđeni bodovi prema mjerilima iz članka 12. ovoga Pravilnika zbrajaju se, te se na osnovi ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed Programa na Listi prioriteta.

Listu prioriteta utvrđuje Poglavarstvo Grada Rijeke na prijedlog Povjerenstva za obradu prijava.

Utvrđenu Listu prioriteta Odjel će objaviti na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr

Članak 15.

Povjerenstvo za obradu prijava iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika ima predsjednika i šest članova.

Članove Povjerenstva čine:

- članovi Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke

- jedan predstavnik Odjela

- jedan predstavnik Odjela gradske uprave za komunalni sustav - Direkcije stambeni poslovi.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka:

- obavlja stručno vrednovanje podnesenih prijava,

- obavlja bodovanje po zaprimljenim prijavama,

- utvrđuje prijedlog Liste prioriteta.

Članak 16.

Povjerenstvo za praćenje izvršenja Programa ima predsjednika i dva člana.

Članove Povjerenstva čine dva predstavnika Odjela i jedan predstavnik Odjela gradske uprave za komunalni sustav - Direkcije stambeni poslovi.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka:

- provodi kontrolu Izvješća o izvršenju Programa,

- predlaže isplatu sredstava za sufinanciranje Programa odgovornim osobama.

Članak 17.

Članovi Povjerenstava iz članka 15. i 16. ovoga Pravilnika imenuju se na vrijeme od 2 godine, a ista osoba može biti ponovo imenovana za člana Povjerenstva.

Predsjednika i članove Povjerenstava imenuje Poglavarstvo Grada Rijeke.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstva obavlja Odjel.

Članak 18.

Podnositelj prijave dužan je Odjelu podnijeti Izvješće o izvršenju Programa u roku od 15 dana od izvršenja Programa, odnosno najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži: opis faza realizacije, financijsko izvješće s pregledom ukupno utrošenih sredstava, ovjerenu okončanu situaciju i zapisnik o primopredaji radova, potpisan od strane Podnositelja prijave, izvođača radova, te nadležnog Konzervatorskog odjela u Rijeci pod čijim nadzorom je Program izvršen.

Podnositelju prijave Grad Rijeka će isplatiti sredstva za sufinanciranje Programa u roku od 15 dana od dana prihvaćanja Izvješća o izvršenju Programa od strane Povjerenstva za praćenje izvršenja Programa.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Iznimno od odredbe članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika, Javni poziv u 2006. godini objavit će se u mjesecu srpnju 2006. godine.

Članak 20.

Upute za primjenu ovoga Pravilnika daje Odjel.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/06-01/52

Ur. broj: 2170-01-10-06-1

Rijeka, 20. lipnja 2006.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik
Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=180&mjesto=51000&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr