SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 16. Petak, 14. travnja 2006.
GRAD KRK
3B2 HTML

Ponikve d.o.o. Krk

Na temelju članka 20. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04 i 110/04) i članka 13. st. 1. toč. 2. Društvenog ugovora Ponikve - pročišćeni tekst 2003. godine, Skupština društva, na svojoj redovnoj 1. sjednici 13. ožujka 2006. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i
visini cijena komunalnih usluga (»Službene novine« PGŽ broj 39/05)

Članak 1.

U Odluci odredba čl. 12. st. 3. mijenja se i glasi:

»U slučaju iz st. 2. toč. 1. ovog članka svi solidarni dužnici plaćaju zajednički jedan mjesečni fiksni trošak - trošak održavanja, a u slučaju iz st. 2. toč. 2. ovog članka jedan fiksni mjesečni trošak - trošak održavanja raspoređuje se u jednakim dijelovima svakoj stambenoj jedinici.«

Članak 2.

U Odluci st. 1. odredbe čl. 22. mijenja se i glasi:

»Obračun komunalne usluge odvoza i zbrinjavanja otpada za stambene i poslovne objekte vrši se prema jedinici korisnog prostora (m2) i važećoj cijeni u određenoj kategoriji prema naselju za stambene objekte, te važećoj cijeni za kategoriju poslovnog objekta prema namjeni i naselju.«

Članak 3.

U Odluci odredba čl. 24. st. 1. mijenja se i glasi:

»Cijena m2 usluge odvoza i zbrinjavanja otpada za stambene objekte utvrđuje se različito za III kategorije usluge (prema komunalnom standardu u naselju) kako slijedi:

KATEGORIJA

CIJENA m2

NASELJE

I.

0,39

Krk, Omišalj, Njivice, Kijac, Baška, Punat, Vrbnik, Malinska, Bogovići, Porat, Vantačići, Šilo, Klimno, Soline, Čižići

II.

0,32

Sva naselja s javnom vodoopskrbnom mrežom, a nisu navedena u
I katergoriji

III.

0,11

Sva naselja koja nemaju javnu vodoopskrbnu mrežu

Članak 4.

U Odluci odredba čl. 25. mijenja se i glasi:

»Račun za uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada u poslovnim objektima isporučitelj usluge ispostavlja prema izmjeri korisnog poslovnog prostora m2 i važećoj cijeni komunalne usluge m2 određene kategorije prema namjeni objekta i određene kategorije naselja.

Korisnicima komunalne usluge odvoza i zbrinjavanja otpada, kojima se usluga vrši povremeno tijekom godine, obračun usluge vrši se za razdoblje od 6 mjeseci i to travanj - rujan. Korisnici usluga dužni su isporučitelju komunalne usluge dostaviti dokaz o sezonskom radu u objektu (uvjerenje ili potvrda nadležnog tijela).

Korisnicima komunalne usluge odvoza i zbrinjavanja otpada - restoranima, pivnicama, gostionicama, krčmama (koji pružaju uslugu prehrane) kojima se usluga vrši tijekom cijele godine, obračun komunalne usluge odvoza i zbrinjavanja otpada umanjuje se za 20%.«

Članak 5.

U Odluci, iza čl. 26. dodaje se novi članak 26.a. koji glasi:

»Utvrđuju se dvije kategorije poslovnih objekata prema naselju:

NASELJE

KATEGORIJA

Krk, Omišalj, Njivice, Kijac, Baška, Punat, Vrbnik, Malinska, Bogovići,
Porat, Vantačić, Šilo, Klimno, Soline, Čižići

I.

Sva ostala naselja koja nisu navedena u I kategoriji

II.

Članak 6.

U Odluci odredba čl. 27. mijenja se i glasi:

»Cijena m2 usluge odvoza i zbrinjavanja otpada za poslovne objekte razvrstanih u 5 kategorija prema namjeni i 2 kategorije prema naselju, utvrđuje se kako slijedi:

KATEGORIJA PO
NAMJENI OBJEKTA


I.


II.

I. (sezonski)
II. (stalni)

6,07 kn/m2
4,86 kn/m2

4,86 kn/m2
3,89 kn//m2

II.

4,05 kn/m2

3,24 kn/m2

III.

3,08 kn/m2

2,46 kn/m2

IV.

0,98 kn/m2

0,78 kn/m2

V.

0,37 kn/m2

0,30 kn/m2

KATEGORIJA PO NASELJUCIJENA m2

Na cijenu iz st. 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Cijena m2 odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada utvrđena u st.1. ovog članka povećava se za namjenski - razvojni dio i to u iznosu od 5%.

Namjenski (razvojni) dio cijene m2 odvoza i zbrinjavanja otpada iskazuje se na računu komunalne usluge posebno, a koristi isključivo za financiranje programa »SANANCIJA ODLAGALIŠTA TRESKAVAC I EKOLOŠKI ZASNOVAN SUSTAV ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA NA OTOKU KRKU«.

Članak 7.

U Odluci odredba čl. 31. mijenja se i glasi:

»Autokampovi se razvrstavaju u III kategorije, kako slijedi:

KATEGORIJA

AUTOKAMP

I.

Ježevac-Krk, FKK Politin-Krk, Zablaće-Baška, FKK Bunculuka-Baška,
Njivice, Pila-Punat, FKK Konobe-Punat

II.

Bor-Krk, Glavotok, Pušća-Omišalj, Maslinik-Punat, Škrila-Stara Baška,
Autokamp - Šilo, Autokamp-Klimno

III.

svi ostali kampovi do 100 ležajeva koji nisu na moru

Članak 8.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga br. 1-s/1-06 stupa na snagu nakon pribavljanja suglasnosti jedinica lokalne samouprave odnosno nakon isteka zakonskog roka za očitovanje.

Članak 9.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga br. 1-s/1-06 primjenjuje se od 1. travnja 2006. godine.

Članak 10.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga skupština društva utvrdit će pročišćeni tekst Odluke koji će obuhvatiti sve izmjene i dopune (broj 11-s/5-05 objavljen u »Sl. novinama« br. 39/05 i br. 1-s/06-1).

Članak 11.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (»Službene novine« PGŽ broj 39/05) objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Broj: 1-s/1-06

Krk, 13. ožujka 2006.

Predsjednik Skupštine
Anton Spicijarić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=171&mjesto=51500&odluka=0
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr