SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 14. Petak, 30. svibnja 2003.
OPĆINA FUŽINE
33

33.

Temeljem odredbe članka 18. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 28/01 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 2. svibnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Fužine
za 2003. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Općine Fužine za 2003. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje njegovim prihodima i primicima, rashodima i izdacima, imovinom, dugovima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, dok posebni sadrži detaljan raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima i drugim pravnim osobama kojima se sredstva osiguravaju iz Proračuna putem subvencija, potpora, naknada i donacija.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Općine Fužine u 2003. godini ne smiju prema ovom Proračunu biti veći od odobrenog Proračuna.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava na pojedinim pozicijama.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.

Članak 5.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad utvrđenog iznosa u računu prihoda i izdataka Proračuna, niti mogu preuzeti obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu.

Članak 6.

Korištenje proračunskih sredstava Posebnog dijela Proračuna ovisit će o dinamici ostvarenja prihoda ovog plana Proračuna, time da će prioritet u izvršavanju imati materijalni izdaci tijela Općine, Općinske uprave i komunalnog sustava.

Glede neravnomjerne dinamike priljeva sredstava Predsjednik Općinskog vijeća može samostalno utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka.

Članak 7.

Djelatnici Općinske uprave imaju pravo na sredstva utvrđena Pravilnikom o radu.

Članak 8.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, predložit će se Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune važećeg Proračuna, kojim bi se uravnotežili prihodi i rashodi, odnosno preraspodjela sredstava između korisnika.

Predsjednik Općinskog vijeća može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Članak 9.

Za zakonitu uporabu odgovoran je Predsjednik Općinskog vijeća kao nositelj sredstava i naredbodavatelj.

Članak 10.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava i kupoprodaje imovine Općine ovlašten je Predsjednik općinskog vijeća, na temelju odluke Općinskog vijeća, sukladno zakonu.

Članak 11.

Ako prihodi koji pripadaju Proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 12.

Slobodna novčana sredstva proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem pozajmice, pod uvjetom da ne ometa redovno izvršavanje proračunskih izdataka.

Za potpisivanje Ugovora za namjene iz prethodnog stavka ovlašten je Predsjednik općinskog vijeća.

Članak 13.

Proračunski korisnici obvezni su izraditi godišnji obračun i dostaviti ga Općinskoj upravi.

Članak 14.

Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz utvrđenih sredstava Tekuće rezerve Proračuna.

O korištenju Tekuće rezerve Proračuna odlučuje Predsjednik općinskog vijeća.

Predsjednik općinskog vijeća je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju Tekuće rezerve Proračuna.

Članak 15.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2003. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi Proračuna za 2003. godinu.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2003. godine podmirit će se iz namjenskih odobrenih sredstava Proračuna za 2004. godinu.

O viškovima prihoda ostvarenim u 2003. godini odlučuje Općinsko vijeće.

Članak 16.

Općinska uprava ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračunskih korisnika, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Proračunski korisnici su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.

Ako se prilikom nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljena protivno zakonu ili Proračunu izvijestit će se Općinsko vijeće Općine Fužine i poduzeti mjere da se tako utrošena sredstva nadoknade ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavki s koje su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/01-01/10

Ur. broj: 2112-03-03-1

Fužine, 2. svibnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Josip Radošević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=30&mjesto=10009&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr