SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 14. Petak, 7. travnja 2006.
OPĆINA LOKVE
35

37.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01), članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01 i 126/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« PGŽ broj 37/05) Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2006. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Lokve za 2006. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja programa, opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s iskazom potrebnih financijskih sredstava za ostvarivanje programa tijekom 2006. godine

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1.komunalna naknada 7.200.000,00 kn

2.Grobna naknada 20.000,00 kn

3.Ostali prihodi iz Proračuna 30.000,00 kn


UKUPNO: 7.250.000,00 kn

III. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 3.

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Lokve čine sljedeće komunalne djelatnosti

1.Potrošnja el. energije za javnu rasvjetu 70.000,00 kn

2.Održavanje i razvoj objekata i uređaja javne rasvjete

- tekuće održavanje 15.000,00 kn

- luminacija 50.000,00 kn

3.Čišćenje i uređenje javnih i zelenih površina

- komunalni radnici 20.000,00 kn

- materijalni troškovi 25.000,00 kn

4.Zbrinjavanje otpada

- sanacija divljih deponija 5.000,00 kn

5.Deratizacija i dezinsekcija 10.000,00 kn

6.Zimsko održavanje cesta 250.000,00 kn

7.Održavanje groblja i spomenika 100.000,00 kn

8.Proširenje ceste centar - Podsleme 2.550.000,00 kn

9.Proširenje ceste na pravcu Ul.
R. Strohala i Vidikovac 1.650.000,00 kn

10. Odvodnja oborinskih voda

- predio Rudnik i Loka 300.000,00 kn

11.Nabava terenskog vozila 150.000,00 kn

12.Ukupna projektna dokumentacija 400.000,00 kn

13.Otkup zemljišta za proširenje ceste
centar - Podsleme 250.000,00 kn

14.Urbanistički i detaljni planovi
Općine Lokve 400.000,00 kn

15.Pojačano održavanje ogradnog zida
na groblju u Lokvama 200.000,00 kn

16.Ostale usluge i radovi i odvoz smeća
s javnih površina 105.000,00 kn

17.Pojačano održavanje vodovoda i
kanalizacije prema Slemenu 700.000,00 kn


UKUPNO: 7.250.000,00 kn

Članak 4.

Provedba ovog Programa vršit će se na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračunskih sredstava iz članka 2. ovog Programa.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/12

Ur. broj: 2112-02/01-06-05

Lokve, 31. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik

Mirko Turukalo, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=169&mjesto=51316&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr