SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 14. Petak, 7. travnja 2006.
OPĆINA LOKVE
35

33.

Na temelju članka 9a Zakona o fanciranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 37/05) Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 31. ožujka 2006. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Lokve u kulturi za 2006. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lokve u kulturi za 2006. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Lokve i to:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi

- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na području Općine Lokve.

Članak 2.

Za provođenje Programa u kulturi Općina Lokve osigurat će sredstva u Proračunu Općine Lokve za 2006. godinu u ukupnom iznosu od 43.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način

- Goranska kiparska radionica 20.000,00 kn.

- Društvo za očuvanje lokvarskih starina 20.000,00 kn.

- Mesopustno društvo »Krota« 3.000,00 kn.

Članak 4.

Općina Lokve će u okvirima svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji kulturnih priredbi.

Općina Lokve će subvencionirati korištenje prostorija i objekata koji su vlasništvo Općine Lokve kao i redovno održavanje tih objekata iz Proračuna Općine.

Članak 5.

Za navedene aktivnosti i poslove od posebnog značaja za Općinu Lokve osiguravaju se sredstva u Proračunu Općine Lokve za 2006. godinu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 612-01 /06-01/ 01

Ur. broj: 2112-02/3-06-02

Lokve, 31. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Mirko Turukalo, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=169&mjesto=51316&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr