SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 14. Petak, 7. travnja 2006.
OPĆINA LOKVE
35

31.

Na temelju članka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 37/05), Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 31. ožujka 2006 godine donijelo je

ODLUKU
o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se način obavljanja komunalnih djelatnosti, te uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za davanje koncesije odnosno za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora na području Općine Lokve.

II. KOMUNALNI POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU PUTEM KOMUNALNOG TRGOVAČKOG DRUŠTAVA U SUVLASNIŠTVU OPĆINE LOKVE

Članak 2.

Putem trgovačkog komunalnog društva, Komunalac d.o.o. iz Delnica, Supilova 173. (u daljnjem tekstu: komunalno društvo), a temeljem suvlasničkog udjela Općine Lokve u istome u visini od 6,98%, obavljaju se sljedeći komunalni poslovi:

1. opskrba pitkom vodom

2. skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog (kućnog) otpada

3. sanacija divljih deponija

Komunalni poslovi iz prethodnog stavka ovog članka obavljaju se na osnovi odnosno temeljem:

- društvenog ugovora odnosno izjava ili nekog drugog osnivačkog akta komunalnog društva

- posebnih propisa važećih za obavljanje pojedine komunalne djelatnosti

- ostalih propisa i akata usvojenih od nadležnih tijela trgovačkog komunalnog društva.

III. KOMUNALNI POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA TEMELJU KONCESIJE

Članak 3.

Koncesijom se može steći pravo obavljanja sljedećih komunalnih poslova:

1. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

2. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih i crnih jama,

3. prijevoz pokojnika

4. obavljanje dimnjačarskih poslova

Koncesija za komunalne poslove iz prethodnog stavka ovog članka dodjeljuje se na vrijeme od minimalno 1 do maksimalno 10 godina.

IV. KOMUNALNI POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA TEMELJU UGOVORA

Članak 4.

Na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova stječe se pravo obavljanja komunalnih poslova:

1. održavanje objekata i uređaja javne rasvjete

2. zimsko čišćenje i održavanje nerazvrstanih cesta i prometne signalizacije

3. tekuće, redovito i pojačano održavanje asfaltiranih nerazvrstanih cesta (krpanje)

4. čišćenje i održavanje slivnika i drugih objekata oborinske kanalizacije

5. održavanje groblja, spomenika i zelenih površina

6. skupljanje, odvoz i odlaganje krupnog otpada i otpada s javnih površina kontejnerima

7. dekoriranje javnih površina i prostora u vlasništvu Općine Lokve za blagdane i priredbe

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz prethodnog stavka sklapa se na vrijeme od 1 do 4 godine.

V. UVJETI, MJERILA I POSTUPAK DODJELE KONCESIJE ODNOSNO POVJERAVANJA KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU UGOVORA

Članak 5.

Javni natječaj za dodjelu koncesije odnosno povjeravanja komunalnih poslova na temelju ugovora provodi Povjerenstvo koje imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Lokve.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka ovog članka sastoji se od pet članova.

Članak 6.

Javni natječaj iz prethodnog članka ove Odluke objavljuje se u dnevnom tisku.

Tekst javnog natječaja utvrđuje Općinsko poglavarstvo Općine Lokve.

Članak 7.

Javni natječaj iz članka 5. ove Odluke treba sadržavati najmanje uvjete da:

1. na natječaju mogu sudjelovati pravne ili fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske, što se dokazuje odgovarajućim uvjerenjem

2. su osobe iz prethodne točke ovog članka registrirane za obavljanje komunalnih poslova iz predmeta javnog natječaja, što se dokazuje izvodom iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra,

3. raspolažu dovoljnim brojem zaposlenika odgovarajućih zvanja za obavljanje komunalnih poslova iz predmeta javnog natječaja, što dokazuju popisom zaposlenika s obrazovnom i stručnom kvalifikacijom,

4. imaju u vlasništvu odnosno na raspolaganju mehanizaciju i opremu potrebnu za realizaciju komunalnih poslova iz predmeta javnog natječaja, što se dokazuje izjavom s popisom alata, mehanizacije i ostale opreme

5. su solventne i nisu prezadužene što se dokazuje potvrdom porezne uprave o stanju duga

6. imaju iskustvo i poslovni ugled (reference), što se dokazuje popisom poslova izvedenim tijekom posljednjih 5 godina s potvrdama naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi radova, kao i podatke o vrijednosti, mjestu i datumu izvršavanja te da su poslovi završeni i obavljeni prema pravilima struke,

7. redovito izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje što dokazuju odgovarajućim potvrdama (uvjerenjima)

8. Općini Lokve uplate ili dostave odgovarajući bankarski ili drugi financijski instrument kao i jamstvo za ozbiljnost ponude, na iznos kojeg prilikom raspisivanja natječaja odredi Općinsko poglavarstvo,

9. dostave financijsko izvješće iz kojeg je razvidan ukupan godišnji prihod u posljednje 3 financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti,

10. imaju direktora odnosno odgovorne osobe koje nisu pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv gospodarstva, što se dokazuje uvjerenjem nadležnog suda i/ili izjavom o nekažnjavanju u svezi sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca ovjerenoj od nadležnog tijela, s time da odgovorna osoba ponuditelja izjavu daje za sebe i za pravnu osobu, a što određuje Općinsko poglavarstvo prilikom raspisivanja natječaja,

11. prema Općini Lokve, naravno ukoliko je istih bilo, uredno i pravovremeno ispunjavaju sve svoje obveze odnosno da na dan raspisivanja natječaja nije bilo nepodmirenih dugovanja

12. natječaj za dodjelu koncesije sadrži i iznos koncesijske naknade Općini Lokve, za koju visinu i način plaćanja utvrđuje prilikom raspisivanja natječaja Općinsko poglavarstvo.

Članak 8.

Odluku o davanju koncesije za komunalne poslove iz članka 3. ove Odluke donosi Općinsko vijeće Općine Lokve, naročito na temelju sljedećih elemenata:

- poslovnog ugleda podnositelja ponude

- sposobnosti za ostvarivanje koncesije

- povoljnosti ponude (tehnička i financijska)

- povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Članak 9.

Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se dodjeljuje

2. vrijeme na koje se dodjeljuje

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu

5. obvezu koncesionara

Protiv Odluke o davanju koncesije žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ugovor o koncesiji s odabranim podnositeljem ponude sklapa Općinsko poglavarstvo na temelju odluke iz prethodnog stavka ovog članka.

Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se dodjeljuje

2. vrijeme na koje se dodjeljuje

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu

5. prava i obveze davatelja koncesije tj. Općine Lokve

6. prava i obveze korisnika koncesije

7. jamstva korisnika koncesije

8. uvjete otkaza ugovora

9. ugovorne kazne.

Članak 10.

Koncesija prestaje:

1. istekom vremena na koje je dodijeljena

2. prestankom pravne ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije

3. otkazom ugovora o koncesiji

4. sporazumom stranaka.

Članak 11.

Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora iz članka 4. ove Odluke donosi Općinsko vijeće Općine Lokve.

Najpovoljnijim ponuditeljem za obavljanjem komunalnih poslova na temelju ugovora navedenih u članku 4. ove Odluke, smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz članka 7. ove Odluke, ponudi ukupno najnižu cijenu.

Protiv Odluke o odabiru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova s odabranim podnositeljem ponude sklapa Općinsko poglavarstvo na temelju odluke iz prethodnog stavka ovog članka.

Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se sklapa

2. vrijeme na koje se ugovor sklapa

3. vrstu i opseg poslova

4. način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja

5. jamstvo izvršitelja o ispunjavanju ugovora.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ugovori sklopljeni prije stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi do isteka roka na koji su ugovoreni odnosno do ispunjavanja drugih propisanih uvjeta.

Članak 13.

Korekcije cijena iz koncesija odnosno ugovora reguliranih ovom odlukom, vrše se istekom svakih 12 mjeseci njegovog važenja, uz primjenu metode tzv. klizne skale.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o obavljanju komunalnih poslova Općine Lokve (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/02).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/06-01/02

Ur. broj: 2112-02/1-06-02

Lokve, 31. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Mirko Turukalo, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=169&mjesto=51316&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr