SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 14. Petak, 7. travnja 2006.
OPĆINA ČAVLE
35

14.

Na osnovi stavka 1. članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 57/00, 129/00 i 51/01) te članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01), a na prijedlog Općinskog Poglavarstva Općine Čavle, Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 30. ožujka 2006. donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz čl. 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2006. godini u Općini Čavle

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2006. godini na području Općine Čavle za komunalne djelatnosti.

Programom iz stavka 1. ovog članka, utvrđuju se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2006. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini Čavle obuhvaća:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH

VODA 500.000,00 kn

1. Odvodnja Krenovac

2. Ostale nerazvrstane ceste

U 2006. godini nastavlja se rekonstrukcija ceste ŽC 5050 zajedno sa Županijskom upravom za ceste. Obveza Općine Čavle je financiranje odvodnje. Na ostalim nerazvrstanim cestama rješavat će se odvodnja sukladno programu održavanja nerazvrstanih cesta.

Narečeni radovi pod točkom I u iznosu od 500.000,00 kuna , financirati će se iz sredstava komunalne naknade.

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU

KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE

JAVNIH POVRŠINA 250.000,00

Redovno čišćenje javnih površina (trgova pješačkih zona, javnih prometnih površina te javnih cesta koje prolaze kroz naselje)

1. Pometanje javno prometnih površina s odvozom

(911.475 m2 a' 0,0564 kn/m2)

1. Odvoz i zbrinjavanje glomaznog kom. otpada -

dežurna služba (2524 a' 258,60 kn/h)

2. Čišćenje zelenila - raslinja uz nerazvrstane ceste

(54 km nerazvrstanih cesta)

4. Čišćenje snijega

5. Uređenje prostora za baje

Narečeni radovi pod točkom II u iznosu od 250.000,00 kn financirat će se iz sredstava komunalne naknade

III . ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća

radove na:

1. zelenim površinama 510.000,00

2. dezinsekciji i deratizaciji 60.000,00

3. divljim deponijima 200.000,00


UKUPNO: 770.000,00

Izdaci za održavanje zelenih javnih površina podrazumijevaju sljedeće:

1. Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina na drugim uređenim zelenim površinama, okućnicama u vlasništvu Općine i cestovnih otoka. Obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, izgrabljivanje i okopavanje bilja, popunjavanje s biljnim materijalom, održavanje, zalijevanje, košnje trave i prihranjivanje na slijedećim lokalitetima:

- vaze ispred Doma Čavle, park »Ravan«- Mavrinci, kapelica i spomenik u Mavrincima, park »šterna« - Mavrinci, parkiralište - Cernik, prometni otok na Krenovcu, spomenik Čavle, spomen-područje u Sobolima, autobusna čekaonica i spomenik Buzdohanj, parkirni prostor centar Čavle, uređenje zelenih površina Grad Grobnik, uređenje zelene površine Bajta, cestovni otok Bajci, cestovni otok Žeželovo Selo, cestovni otok dječji vrtić, cestovni otok »Rešetarovo«, cestovni otok donja cesta, cestovni otoci na spojnoj cesti.

2. Veterinarsko - higijeničarske usluge obavljaju se prema potrebi putem Veterinaske stanice Rijeka, a obuhvaćaju: hvatanje, omamljivanje mačaka i pasa lutalica, sakupljanje uginulih i pregaženih životinja s javnih površina, odvoz animalnog otpada odbačenog od nepoznatih vlasnika, te nadzor nad veterinarskim uslugama.

3. Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje odbačenog otpada i smeća te sanaciju istih.

Narečeni radovi pod točkom III u iznosu od 770.000 kn, financirat će se iz komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA 1.100.000,00

Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta, obuhvaćeni su radovi na sanaciji udarnih jama, asfaltiranje uz popravak i zamjenu donjeg stroja, održavanje i rekonstrukciju potpornih zidova, tekuće i investiciono održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, ogledala, održavanje autobusnih čekaonica sa stajalištima i drugo.

U 2006. godini izvanrednim održavanjem biti će obuhvaćene nerazvrstane ceste, sukladno dinamici izgradnje vodovoda, plinovoda i kanalizacije s ciljem da se radovi ne ponavljaju dva puta na istom mjestu.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, u iznosu od 1.100.000 kn, financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

V. JAVNA RASVJETA 400.000,00 kn

Izdaci za javnu rasvjetu podrazumijevaju troškove utrošene električne energije na cijelom području Općine Čavle, održavanje javne rasvjete i proširenje javne rasvjete

Narečeni radovi pod točkom V. u iznosu od 400.000,00 kn financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

VI. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

RIJEKA I DOBROVOLJNO

VATROGASNO DRUŠTVO ČAVLE 470.000,00

Izdaci za JVP, pokrivaju djelatnost gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom i eksplozijama, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama, uključujući prihvat alarma i dežurni centar izvršitelja. Iz ovih sredstava financirat će se i redovna djelatnost DVDa Čavle.

Ova djelatnost financirat će se u iznosu od 470.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

VII. JAVNI PRIJEVOZ

U 2006. godini za javni prijevoz planira se 1.281.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. 1. 2006. godine

Klasa: 021-05/06-01/2

Ur. broj: 2170-03-06-01-9

Čavle, 30. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=169&mjesto=10008&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr