SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 14. Petak, 7. travnja 2006.
OPĆINA ČAVLE
35

7.

Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 129/05) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01 i 03/06) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Općine Čavle

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 31/01) u članku 54. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Članove Poglavarstva bira Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog načelnika u skladu s ovim zakonom i Statutom, većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.«

Članak 2.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik ima dva zamjenika koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća, na prijedlog Općinskog načelnika.«

Članak 3.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće može Općinskom načelniku, pojedinom članu Općinskog poglavarstva ili Općinskog poglavarstva u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne sedam dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.»

Članak 4.

Iza članka 58. dodaje se članak 58a. koji glasi:

»Općinski načelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Općinskom poglavarstvu.

Ako Općinsko vijeće povodom prijedloga općinskog načelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Općinskom poglavarstvu, time se ne smatra da je Općinskom poglavarstvu iskazano nepovjerenje.«

Članak 5.

U članku 70. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 6.

U članku 110. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ukoliko predsjednik vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku od 15 dana.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovog članka sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 7.

Članak 130. mijenja se i glasi:

»Većinom glasova svih članova Općinskog vijeća, Općinsko vijeće:

- donosi Statut Općine

- donosi Proračun Općine Čavle

- donosi Odluku o Izvršavanju Proračuna Općine Čavle

- donosi Godišnji obračun Proračuna Općine

- donosi Poslovnik

- donosi Odluku o izboru i razrješenju Općinskog načelnika

- donosi Odluku o izboru i razrješenju Općinskog poglavarstva

- donosi Odluku o izboru i razrješenju zamjenika Općinskog načelnika

- donosi Odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

- donosi akt koji je razmatran na javnoj raspravi

- donosi Odluku o raspisivanju referenduma

- odlučuje o prijedlogu za stavljanje akta na javnu raspravu

- odlučuje o povjerenju načelniku, zamjeniku načelnika. Članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini

- odlučuje o osnivanju mjesnih odbora

- odlučuje o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji s odgovarajućim jedinicama regionalne samouprave drugih država te o sadržaju i oblicima te suradnje

- odlučuje o pristupanju nacionalnoj udruzi općina i gradova.«

Članak 8.

Članak 148. mijenja se i glasi:

»Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Općine Čavle.«

Članak 9.

Ove izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čavle stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/2

Ur. broj: 2170-03-06-01-13

Čavle, 30. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=169&mjesto=10008&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr