SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 14. Petak, 7. travnja 2006.
GRAD RAB
35

9.

Na temelju odredbe članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 4/ 06) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o javnim priznanjima Grada Raba

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se javna priznanja Grada Raba te uvjeti, postupak i način njihove dodjele.

Članak 2.

Radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Raba iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti, Grad Rab dodjeljuje javna priznanja.

II. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA, UVJETI I NAČIN NJIHOVE DODJELE

Članak 3.

Javna priznanja Grada Raba su:

-PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM GRADA RABA,

-NAGRADA GRADA RABA,

-PLAKETA GRADA RABA,

-NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA RABA i

-GRB GRADA RABA.

Članak 4.

POČASNIM GRAĐANINOM GRADA RABA može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno doprinio napretku i ugledu Grada Raba, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu te miru u svijetu i napretku čovječanstva.

Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obaveze i ona se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Opoziv proglašenja počasnog građanina vrši se na isti način kako se i proglašava počasnim građaninom.

Počasnim građaninom Grada Raba ne može biti proglašena osoba koja ima prebivalište na području Grada Raba.

Članak 5.

Proglašenom Počasnom građaninu Grada Raba pripada odgovarajuća povelja i zlatna plaketa s likom sv. Kristofora.

Članak 6.

NAGRADA GRADA RABA dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za posebno vrijedne rezultate u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti koji doprinose razvoju Grada.

Članak 7.

Dobitnicima Nagrade Grada Raba pripada odgovarajuća povelja i novčana nagrada u iznosu od 2.000,00 kuna za fizičke osobe te 5.000,00 kuna za pravne osobe.

Članak 8.

PLAKETA GRADA RABA dodjeljuje se fizičkoj ili pravnoj osobi, sa prebivalištem odnosno sjedištem na otoku Rabu, za izuzetne zasluge, rezultate i naročiti doprinos u razvoju Grada.

Članak 9.

Dobitnicima Plakete Grada Raba pripada odgovarajuća povelja i srebrni grb Grada Raba.

Članak 10.

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA RABA dodjeljuje se fizičkoj osobi za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti posebno značajnih za Grad, kada se ocijeni da je odnosna osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u predmetno djelo i u tome postigla svoj neponovljiv rezultat u predmetnoj oblasti.

Članak 11.

Dobitnicima Nagrade za životno djelo Grada Raba pripada odgovarajuća povelja i umjetničko djelo u vrijednosti koju odredi Poglavarstvo Grada Raba, a na prijedlog Komisije za obilježavanje obljetnica, pripremu proslava i kulturnih manifestacija i za društvena priznanja (u daljnjem tekstu: Komisija za društvena priznanja).

Članak 12.

GRB GRADA RABA dodjeljuje se građanima Republike Hrvatske, građanima drugih zemalja koji nemaju prebivalište na otoku Rabu te inozemnim i tuzemnim pravnim osobama koje nemaju sjedište na području otoka Raba i Republike Hrvatske, za zasluge u općem razvoju demokracije i napretku čovječanstva kao i za njihov doprinos u oblastima nabrojanim u članku 10. ove Odluke koji doprinose razvoju Grada ili njegovoj promidžbi u svijetu.

Članak 13.

Dobitnicima Grba Grada Raba pripada odgovarajuća povelja i srebrni grb Grada Raba.

Članak 14.

Istoj fizičkoj ili pravnoj osobi godišnje se može dodijeliti samo jedno javno priznanje Grada Raba.

Godišnje se dodjeljuje u pravilu najviše pet (5) javnih priznanja, a istoj se fizičkoj ili pravnoj osobi može dodijeliti jednom u pet godina.

Javno se priznanje pojedincu može dodijeliti i posthumno kada se uručuje članovima njegove uže obitelji.

III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 15.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Raba donosi Gradsko vijeće Grada Raba na temelju prijedloga Komisije

za društvena priznanja i to na način da se o svakom pojedinom prijedlogu glasuje odvojeno.

Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 16.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Raba podnose se Komisiji za društvena priznanja na temelju javnog poziva kojeg Komisija za društvena priznanja raspisuje na službenim oglasnim pločama, web stranici Grada Raba, lokalnom radiju ili lokalnom javnom glasilu najkasnije do početka veljače tekuće godine.

Tekst javnog poziva sadrži uvjete za dodjelu i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja.

Članak 17.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Raba, Plakete Grada Raba, Nagrade za životno djelo Grada Raba i Grba Grada Raba imaju građani Grada Raba, domaće pravne osobe i Poglavarstvo Grada Raba.

Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje Počasnim građaninom Grada Raba ima Poglavarstvo Grada Raba i članovi Gradskog vijeća.

Članak 18.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Raba podnosi se u pisanom obliku.

Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Raba mora sadržavati slijedeće podatke: ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, ime i prezime ili naziv pravne osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o predloženoj osobi, naziv javnog priznanja i područje za koje se prijedlog podnosi te iscrpno obrazloženje prijedloga, odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja.

Na traženje Komisije za društvena priznanja podnositelj prijedloga dužan je dostaviti dodatnu dokumentaciju.

Članak 19.

Ako je za proglašenje Počasnim građaninom Grada Raba predložen strani državljanin predlagatelj je dužan pribaviti i prijedlogu priložiti mišljenje tijela Republike Hrvatske nadležnog za odnose s inozemstvom.

Članak 20.

Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama ove Odluke neće se uzeti u razmatranje.

Članak 21.

Javna priznanja Grada Raba u pravilu uručuje predsjednik Gradskog vijeća na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja se održava povodom Dana Grada ili u drugoj svečanoj prigodi.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. u izbornoj godini javna priznanja dodjeljuje gradonačelnik na svečanom prijemu povodom Dana Grada.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Evidencija o javnim priznanjima Grada Raba vodi se u Uredu Grada, odnosno tajništvu Gradskog vijeća.

Članak 23.

Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Raba.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnim priznanjima Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/98 i 16/98).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/06-01/3-01

Ur. broj: 2169-01-2-06-07

Rab, 31. ožujka 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=169&mjesto=51280&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr