SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 14. Petak, 7. travnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
35

35.

Na temelju točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2006. godini (»Narodne novine« broj 144/05), članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2006. godinu (»Službene novine« broj 38/05 i 4/06) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 23. sjednici od 23. ožujka 2006. donijelo

ODLUKU
o visini iznosa za podmirenje troškova stanovanja
korisnicima koji se griju na drva u
Primorsko-goranskoj županiji u 2006. godini

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina iznosa za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva (ogrijeva) i način osiguranja sredstava za ostvarivanje ovog prava.

II.

Samcu ili obitelji koja se grije na drva može se odobriti novčani iznos za podmirenje troškova ogrjeva u visini od 880,00 kuna po svakom korisniku za 2006. godinu.

III.

Pravo na novčanu pomoć radi podmirenja troškova ogrjeva ostvaruje se jednokratno za tekuću godinu na temelju rješenja kojeg donosi jedinica lokalne samouprave na čijem području korisnik ima prebivalište.

IV.

Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb dužan je prikupiti popise korisnika pomoći za ogrjev od centara za socijalnu skrb.

Na temelju popisa korisnika iz stavka 1. ove točke, Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb napravit će novi popis prema određenim gradovima i općinama, ovisno o prebivalištu korisnika, i dostaviti ga jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije koje će donijeti odgovarajuće rješenje o odobravanju pomoći za ogrjev.

V.

Radi osiguranja sredstava iz točke I. ove Odluke, jedinice lokalne samouprave podnose zahtjev za doznaku sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske Županije najkasnije do 1. prosinca 2006. godine.

Na temelju podnijetog zahtjeva Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb izvršit će doznaku potrebnih sredstava.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/06-03/6

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-06-39

Rijeka, 16. ožujka 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=169&mjesto=00001&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr