SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 14. Petak, 30. svibnja 2003.
OPĆINA BAŠKA
14

16.

Na temelju članka 31. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93), po prethodnoj pribavljenoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova i članka 16. Statuta Općine Baška (»Službene novine« broj 21/01) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 22. svibnja 2003. godine donosi

ODLUKU
o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom
mjera zaštite od požara

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se određeni poslovi nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara i propisima donesenim na temelju zakona te Vladinim Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2003. godini; vrste građevina, građevinskih dijelova i otvorenog prostora koji će biti obuhvaćeni nadzorom; način i postupak obavljanja poslova nadzora; način izvješćivanja nadležne policijske uprave o nedostacima utvrđenih nadzorom; uvjeti pod kojima se može obavljati nadzor; naknada osobama koje obavljaju nadzor i razdoblje u kojem će se obavljati nadzor.

Članak 2.

Nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara mogu obavljati član dobrovoljnog vatrogasnog društva i vatrogasne postrojbe, koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. Ima najmanje srednju spremu vatrogasnog tehničara odnosno inženjera zaštite od požara ili inženjera neke druge tehničke struke odnosno završenu drugu srednju tehničku školu, a prošao je prekvalifikaciju za zvanje vatrogasac ili je osposobljeni dobrovoljni vatrogasac u zvanju vatrogasni časnik,

2. Prošao je osposobljavanje koje se organizira na razini nadležne policijske uprave kojim je obuhvaćeno:

- pisanje i dostava zapisnika inspekciji zaštite od požara,

- način postupanja ukoliko vlasnik ili korisnik građevine, prostora i objekta ne dozvoljava obavljanje pregleda,

- upoznavanje s propisima glede provedbe mjera zaštite od požara građevina, dijelova građevina i prostora a posebno mjera zaštite od požara određenih općinskom, gradskom ili županijskom odlukom o zabrani paljenja i loženja vatri na otvorenom prostoru,

3. zadovoljio je na provjeri u sklopu osposobljavanja glede potrebne razine znanja za obavljanje navedenih poslova,

4. ima dopuštenje za obavljanje poslova nadzora od matičnog dobrovoljnog vatrogasnog društva odnosno vatrogasne postrojbe,

5. ima iskaznicu ovlaštene osobe za kontrolu provedbe propisanih mjera zaštite od požara (u daljnjem tekstu: »iskaznica«).

Članak 3.

Nadzor nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara provodi se sukladno planu inspekcijske službe zaštite od požara nadležne policijske uprave u sljedećim građevinama, građevinskim dijelovima i otvorenom prostoru:

- motelima, kampovima, marinama, restoranima, obrtničkim radnjama i manjim poslovnim prostorima, zdravstvenim i rekreacijskim ustanovama, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, nacionalnim parkovima, parkovima prirode, posebnim rezervatima, zaštićenim krajolicima, spomenicima prirode i spomenicima parkovne arhitekture, odlagalištima komunalnog otpada, zaštitnim i sigurnosnim pojasevima uz državne, županijske i lokalne ceste, dalekovode i željezničke pruge,

- šumama i šumskim zemljištem (prohodnost cesta za pristup vatrogasnih vozila; ispravnost znakova zabrane loženja vatre i drugih opasnih radnji; izgrađenost, uređenje i održavanje protupožarnih prosjeka; rad motrilačko-dojavne, ophodne i čuvarske službe; ispravnost crpilišta i mjesta s vodom za vatrogasna vozila; ispravnost i uvezanost sustava veza; provedbu mjera zaštite od požara koje poduzimaju šumarije; opremljenost i osposobljenost šumskih djelatnika za gašenje požara i sl.),

- poljoprivrednom zemljištu i drugom otvorenom prostoru (nadzor nad provedbom odluke o spaljivanju poljoprivrednog, drugog biljnog i ostalog otpada te loženja vatre na otvorenom prostoru; predlaganje osnivanja i ustrojavanja te nadzor rada službi motrenja, čuvanja i ophodnje u vrijeme povećane opasnosti za nastanak i širenja požara; određivanje naselja, objekata, hotela, motela i drugih objekata kojima prijeti opasnost od širenja i nastanka požara sa poljoprivrednog i drugog otvorenog prostora; nadzor nad opremljenošću i osposobljenosti dragovoljnih vatrogasnih udruga za gašenje požara na otvorenom prostoru; nadzor nad provedbom propisanih i naređenih mjera zaštite od požara tijekom žetvenih radova; provedba ostalih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru).

Nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara provodi se provjerom:

- funkcionalnosti i kompletnosti vanjske hidrantske mreže za gašenje požara (standardnom mlaznicom i pripadajućom cijevi),

- raspoloživost (količina i mjesto postavljanja) i ispravnost ostalih uređaja i sustava za dojavu i gašenje požara,

- raspoloživost građevinske mehanizacije za možebitnu žurnu izradu protupožarnih prosjeka i puteva poradi zaustavljanja nastalog požara na otvorenom prostoru kao i žurno aktiviranje djelatnika koji upravljaju tom mehanizacijom.

Vlasnici odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i otvorenog prostora iz stavka 1. ovog članka, dužni su omogućiti obavljanje nadzora članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih postrojbi iz članka 2. ove Odluke (u daljnjem tekstu: ovlašteni vatrogasac) i pružiti potrebne podatke i obavijesti.

Ako vlasnici odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i otvorenog prostora ne dopuste obavljanje nadzora, ovlašteni vatrogasac o tome će obavijestiti inspekcijsku službu zaštite od požara nadležne policijske uprave.

U obavljanju nadzora ovlašteni vatrogasac dužan je čuvati kao tajnu podatke koji su na temelju zakona ili općim aktom određeni državnom, službenom ili poslovnom tajnom.

Članak 4.

Ovlašteni vatrogasac obavlja nadzor u građevinama, građevinskim dijelovima i otvorenom prostoru prema popisu kojeg, sukladno ovoj Odluci, odredi inspekcijska služba zaštite od požara nadležne policijske uprave.

Ovlašteni vatrogasac obavlja nadzor u vatrogasnoj odori koja označava pripadnost vatrogasnoj postrojbi ili dobrovoljnom vatrogasnom društvu, a pri obavljanju nadzora dužan je pokazati iskaznicu.

Ovlašteni vatrogasac o obavljenom nadzoru sastavlja zapisnik s tim da jedna primjerak zapisnika uručuje vlasniku odnosno korisniku građevine, građevinskog dijela i otvorenog prostora kod kojeg je nadzor obavljen, drugi dostavlja inspekcijskoj službi zaštite od požara nadležne policijske uprave na daljnje postupanje, a treći primjerak ostaje u dobrovoljnom vatrogasnom društvu odnosno vatrogasnoj postrojbi čiji član je obavio pregled.

Članak 5.

Oblik i sadržaj zapisnika iz članka 4. ove Odluke određuje inspekcijska služba zaštite od požara nadležne policijske uprave.

Članak 6.

Ako se utvrde nepravilnosti u provedbi nadzora, nadležna policijska uprava oduzet će ovlaštenje odnosno iskaznicu ovlaštenom vatrogascu i poduzeti druge mjere propisane zakonom.

Sve primjedbe na rad ovlaštenih vatrogasaca rješavat će nadležna policijska uprava sukladno zakonima i ovoj Odluci.

Članak 7.

Ovlašteni vatrogasac ima pravo na naknadu u iznosu 50,00 kn za svaki obavljeni nadzor na građevini ili otvorenom prostoru sukladno planu nadzora nadležne policijske uprave te naknadu troškova prijevoza osobnim vozilom temeljem izvješća nadležne policijske uprave.

Troškove izrade obrasca zapisnika, naknadu ovlaštenim vatrogascima za obavljanje nadzora i prijevoz do mjesta nadzora osigurava Općinsko vijeće Općine Baška.

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i stupa na snagu 01.06.2003. godine i vrijedi do 30.09.2003. godine.

Klasa: 021-05/03-01/8

Ur. broj: 2142-03-03-7

Baška, 22. svibnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Marijan Dekanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=30&mjesto=10007&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr