SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 12. Petak, 24. ožujka 2006.
GRAD ČABAR
6

3.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00), Izvješća o stanju u prostoru Grada Čabra i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 1. ožujka 2006. donosi

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Grada Čabra
(za razdoblje od 01. 01. 2006. - 31. 12. 2009.)

Sadržaj:

1. UVOD

2. POTREBA ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE

POSTOJEĆIH PLANSKIH DOKUMENATA

3. IZMJENA I DOPUNA POSTOJEĆIH

PROSTORNIH PLANOVA I IZRADA NOVIH

3.1. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG

PLANA UREĐENJA GRADA ČABRA

3.2. REKONSTRUKCIJE I INTERPOLACIJE

UNUTAR IZGRAĐENIH STRUKTURA

NASELJA

3.3. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA i

DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

3.2.1. UPU kampa i sportsko rekreacijske zone

Jezero Vode

3.2.2. UPU sportsko rekreacijskog centra Rudnik

pripremni radovi

3.2.3. UPU naselja GEROVO pripremni radovi

3.2.4. UPU naselja ČABAR pripremni radovi

4. SADRŽAJ I NAČIN DONOŠENJA PROSTORNIH

PLANOVA

5. PLAN IZGRADNJE KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

6. OSJETLJIVOST PROSTORA, ZAŠTITA PRIRODE,

ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE

7. IZMJENA PROGRAMA MJERA

8. OBJAVA

1. UVOD

Ovaj Program mjera proizlazi iz Izvješća o stanju u prostoru.

Uvažavajući prilično zamršene probleme, detaljnija obrada prostora, čija je potreba definirana Prostornim planom uređenja grada Čabra, pokrenuti će se tek korištenjem za sada neiskorištenih postojećih izgrađenih dijelova naseljenog područja, kako bi se logičkim slijedom moglo opravdati širenje građevinskog područja i otvaranje novih zona na do sada neizgrađenom području.

Neriješeni imovinsko pravni odnosi u gospodarenju prostorom predstavljaju trenutno vodeći problem koji se mora primarno riješiti.

Temeljem Izvješća o stanju u prostoru, odnosno u njemu prepoznatih glavnih karakteristika prostora, pregleda postojeće prostorno planske dokumentacije i izlučenih zadataka za slijedeće četverogodišnje razdoblje, treba pristupiti studijama prostora, izradi dokumentacije i izgradnji i zaštiti prema slijedećim točkama ovog Programa mjera.

Programom mjera utvrđuje se potreba izrade novih, odnosno izmjena i dopuna postojećih dokumenata prostornog uređenja, potreba pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu izradu i donošenje tih dokumenata.

Programom mjera utvrđuje se potreba uređenja zemljišta, razina uređenja zemljišta, izvori za financiranje njegovog uređenja te rok u kojem je određeno zemljište potrebno urediti u planiranu namjenu. Uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća pripremu za izgradnju (izrada prostornih planova, imovinsko pravne radnje i dr.), te izgradnju objekata komunalne infrastrukture i drugih infrastrukturnih objekata).

2. POTREBA STAVLJANJA IZVAN SNAGE POSTOJEĆIH DOKUMENATA

Ne predviđa se stavljanje izvan snage nekog od postojećih planova.

3. IZRADA NOVIH PROSTORNIH PLANOVA I IZMJENA I DOPUNA POSTOJEĆIH

Slijedom zadataka definiranih u točci 1. razvoja prostora na načelima održivog razvoja i točci 2. utvrđivanja i otvaranja novih, odnosno uređenja i modernizacije postojećih poduzetničkih zona

Izvješća o stanju u prostoru potrebno je izmijeniti i dopuniti, odnosno izraditi novu prostorno plansku dokumentaciju:

3.1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čabra

Do kraja lipnja 2006. godine planira se završetak Elaborata zemljišta i zgrada u vlasništvu Grada Čabra. Elaborat će sadržavati popis katastarskih čestica kojih je vlasnik Grad Čabar, te njihov prikaz na kopijama katastarskog plana. Ovim podacima bit će pridruženo zemljište unutar građevinskog područja kojeg je vlasnik država, te područja s mogućnošću otkupa. Temeljem podataka o vlasništvu, te ostalih podataka o prostoru sagledat će se mogućnost otvaranja novih zona unutar naselja kao i zaokruživanje starih. Prema za sada poznatim podacima, vjerujemo da će biti potrebna Izmjena i dopuna Prostornog plana, koju je do kraja 2006. potrebno definirati.

Početkom 2007. godine planira se pribaviti mišljenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Temeljem pribavljenih mišljenja pristupit će se izmjeni i dopuni PPU Grada Čabra.

Za potrebe izmjene i dopune PPU-a Grada Čabra potrebno je predvidjeti 100.000,00 kn u 2007. godini.

3.2. Rekonstrukcije i interpolacije unutar izgrađenih struktura naselja

Iz Izvješća u stanju u prostoru proizlazi da je primarno riješiti nedostatke postojeće izgrađenosti, a tek onda krenuti u širenje građevinskih područja, odnosno otvaranje novih zona.

Slijedeći karakteristike prostora 1. Izvješća o stanju u prostoru, tj. primjetnog broja napuštenih i ruševnih kuća, odnosno, na području Kasarni, grupe ruševnih kuća, nalaže se zadatak poboljšanja tog prostora i njegovog pretvaranja u razvojnu zonu.

Dom za starije i nemoćne osobe u Gerovu

U analizi situacije na području koji zahvaća izmjena i dopuna DPU-a »Gerovo-Kasarne« iz 1993. (dom za starije osobe), zbog općenito lošeg stanja građevina nije moguće zadržati ništa od postojeće izgradnje, pa je dobro centralnu zgradu planirati na povoljnijem mjestu i s povoljnijom orijentacijom, ranije se planiralo preuređenje najveće zatečene zgrade. Sama izmjena i dopuna prestala je važiti slijedom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (NN br. 61/00), a PPU Grada Čabra ne predviđa izradu novog DPU-a, pa će se prenamjena ovog prostora i njegova rekonstrukcija, odnosno interpolacija novih zgrada vršiti po čl. 153. PPU Grada Čabra.

U tijeku je izrada idejnog projekta stacionara. Nakon ishođenja lokacijske dozvole slijedi izrada glavnog projekta.

Već čišćenje područja, izgradnja stacionara i uređenje okoliša bili bi izvanredan rezultat za poboljšanje stanja ovog dijela prostora.

Površina područja zahvata: 4,75 ha

Troškovi u 2006.:

1. Uređenje zemljišta za gradnju:

- Završetak rješavanja imovinsko pravnih odnosa, završetak otkupa zemljišta

- Geodetska izmjera, spajanje katastarskih čestica u jednu, formiranje parcele

- Rušenje postojeće gradnje u propadanju

- Opremanje potrebnom komunalnom infrastrukturom (struja, voda, telefon, trasa prilazne ceste do stacionara)

2. Projekt (glavni i izvedbeni) stacionara

3. Lokacijska i građevna dozvola za stacionar


PREDVIĐENO U 2006. 2.000.000,00 kn

Sama izgradnja stacionara planira se započeti 2006. godine, te se na njegovu izgradnju planira utrošiti još 1.000.000,00 kn. U 2006. godini ukupno je predviđeno za ovaj razvojni projekt iz proračuna izdvojiti 3.000.000,00 kn.

Dinamika izgradnje stacionara ovisit će o prilivu sredstava, a o istoj ovisi i daljnje planiranje cjelokupnog zahvata. Stacionar može funkcionirati samostalno, ali su ostali objekti njegovi dodatni sadržaji, te su direktno ovisni o njegovoj realizaciji.

Troškovi planiranja prostora do kraja 2009.:

4. Projektna dokumentacija ostalih zgrada II faza izgradnje (II/1 i II/2)

5. Priprema zemljišta za gradnju nastavak (2009.)

- infrastruktura trasa prilazne cesta s parkiralištima

- rješenje uređenja okoliša


PREDVIĐENO 2007.-2009. 1.000.000,00 kn

Izvori financiranja: Grad Čabar

Primorsko-goranska županija

Republika Hrvatska

3.3. Urbanistički planovi uređenja

3.3.1. UPU kampa i sportsko rekreacijske zone Jezero Vode s pripremnim radovima (troškovi pripreme zemljišta za gradnju)

Jedan od kapitalnih projekata za realizaciju u slijedećem četverogodišnjem razdoblju. Partneri u realizaciji projekta su Hrvatske vode i Grad Čabar. Za izradu urbanističkog plana potrebno je predvidjeti sredstva za:

Površina područja zahvata:

jezero: 24,84 ha

kupalište: cca 4,60 ha

športsko-rekreacijska zona: cca 4,60 ha

kamp: cca 5,00 ha


UKUPNA POVRŠINA cca 39,04 ha

Troškovi u 2006.:

- analiza vlasništva (2006.)

- otkup zemljišta u privatnom vlasništvu

za zemljište na kojem se planira jezero (2006-2007.)

- nastavak izrade projektne dokumentacije za jezero (2006-2007.) (Hrvatske vode)


PREDVIĐENO U 2006. 200.000,00 kn

Troškovi do kraja 2009.:

- izrada UPU-a (2006.-2007.)

- završetak projektne dokumentacije jezera (2008.)

- postupci oko usvajanja plana (2008.)

- otkup zemljišta za potrebe uređenja kupališta (2008.)

- otkup zemljišta za potrebe izgradnje kampa (2009.)


PREDVIĐENO 2007.-2009. 3.000.000,00 kn

Izvori financiranja: Grad Čabar

Hrvatske vode

Primorsko-goranska županija

3.3.2. UPU sportsko rekreacijskog centra Rudnik pripremni radovi

- poboljšanje zatečene gradnje

- priprema zemljišta za gradnju

- priprema podloga za izradu UPU-a

Površina područja zahvata:

skijaški centar Rudnik: cca 65,00 ha

područje manjih skijališta: cca 30,00 ha

apartmansko naselje: cca 5,00 ha


UKUPNA POVRŠINA cca 100,00 ha

Zatečeno stanje ove zone ne zadovoljava, pa je prvenstveno potrebno prići:

- izradi analize zatečenog stanja (podaci iz tehničkog pregleda, podaci o radu žičara, vlasništvu i sl.)

- tematsko povezivanje ovog zahvata sa školom u prirodi (projekt smještajnih kapaciteta) u potkrovlju OŠ u Tršću, koja je smještena uz rub zone manjih skijališta, i ishođenje potrebnih dozvola)

- ishođenje uporabnih dozvola za zatečene građevine (2006.)


PREDVIĐENO U 2006. 100.000,00 kn

Uređenje prostora za smještaj učenika polaznika škole u prirodi planira se također u 2006. godini. Njegovo vezivanje za ovaj sportski centar pomoći će definiranju tog prostora i u ljetnim razdobljima.

- otkup dijela zemljišta pod postojećom izgradnjom (2007.)

- ucrt postojeće izgradnje u katastarske planove (2007.)

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, kao prvo upis Grada Čabra na dio čestica kojih je pravni slijednik, a zatim definiranje uporabe onog zemljišta koje je u privatnom vlasništvu, a koji je u naravi poljoprivredno zemljište i kao skijalište se koristi samo zimi. Ovo je zemljište neophodno očuvati kao poljoprivredno pa režim korištenja treba na odgovarajući način urediti između vlasnika i korisnika. Budući

je poljoprivredna proizvodnja ovdje gotovo isključivo za vlastite potrebe, otkupom bi se zauvijek izgubilo poljoprivredno zemljište. Dio parcela nema pristup, osim preko susjednog zemljišta, te staze treba urediti tako da ujedno predstavljaju komunikacije, a koristile bi se ljeti kao trim staze (2007.)

- rekonstrukcija i upotpunjavanje zatečenih sadržaja prema Programu revitalizacije zimsko-sportskog centra Rudnik izrađenom od »Šport projekt«-a d.o.o. Samobor (2007.-2008.)


PREDVIĐENO 2007.-2009. 2.000.000,00 kn

Izvori financiranja: Grad Čabar

Hrvatske šume, korisnik prostora

Primorsko-goranska županija

3.3.3. UPU naselja GEROVO - pripremni radovi

3.3.4. UPU naselja ČABAR - pripremni radovi

Obveza izrade UPU-a za ova dva naselja definirana je Prostornim planom Primorsko-goranske županije. Završetak izrade digitalnih katastarskih planova za Primorsko-goransku županiju pa tako i za Grad Čabar očekuje se do kraja 2006. godine, čime će se osigurati kvalitetne podloge za izrade prostornih planova.

Slijedom toga planira se početak pripremnih radova za izrada ova dva UPU-a, odnosno:

- analiza izgrađenosti (kvaliteta izgrađenosti, katnost, stil gradnje)

- analiza centralnih sadržaja (usluge, društveni i kulturni sadržaji, infrastruktura, trgovi i parkovi)

- te za Čabar analiza povijesne jezgre u kojoj se nalazi nekoliko kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske (dvorac Zrinski, Župna crkva sv. Antuna Padovanskog s kalvarijom, te tri grobnice na mjesnom groblju), povijesnu jezgru potrebno je prema obvezi iz PPU Grada Čabra obraditi DUP-om.

Izrada DPU stare jezgre Čabra

DPU stare jezgre Plešce

i izrada DPU etno sela Zamost i

UPU rekreacijske zone Plešce

dale bi mogućnost očuvanja povijesnih vrijednosti, ali i poboljšanja prostora u području zahvata u ukupnom smislu. Radi se o dijelovima prostora koje treba primarno istražiti jer oni obiluju povijesnim, ali i prirodnim vrijednostima. Financijsku pomoć za izradu ovih DPU-ova pokušat će se dobiti kandidiranjem projekata Čabar, grad Zrinskih i Putovima Petra Klepca za pomoć iz nekog od fondova Europske unije.

Zbog upitnosti osiguranja sredstava i zbog potrebe točne definicije zahvata prethodnim istraživanjima, u ovom Programu mjera, nećemo raditi analizu troškova.

4. SADRŽAJ I NAČIN DONOŠENJA PROSTORNIH PLANOVA

Prostorni plan uređenja Grada Čabra i svi urbanistički i detaljni planovi uređenja pojedinih područja donosit će se sukladno Uredbi o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (NN br. 101/98).

5. PLAN IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Karakteristike prostora 2. i 4., rad slijedom zadataka 1. i 3. Izvješća o stanju u prostoru

Izgradnja komunalne infrastrukture s financijskim pokazateljima određuje se godišnjim programom građenja i to: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja, javne rasvjete, objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda koje se financiraju iz cijene komunalne usluge. U smislu proračunu radi se predviđanje za dvije godine unaprijed.

Prema planu izgradnje vodoopskrbnog sustava i sustava zaštite voda (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda) za razdoblje do 2010. koji je sastavljen u suradnji s Hrvatskim vodama (bez financijskih pokazatelja), zaključno sa 31. prosincem 2009. trebalo bi realizirati izgradnju slijedećih sistema: izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Parg, te obnova dotrajalih vodovoda: Tršće-Vrhovci, Parg-Lazi, te naselja Tršće i Gerovo, kao i spajanje naselja Gerovski Kraj na CVS. Realizacija kanalizacijskog kolektora i uređaja za pročišćavanje naselja Prezid planira se u okviru pristupnih fondova Europske unije, a trebala bi se također realizirati do kraja 2009., do kada bi trebali postojati projekti za gradnju kanalizacijskog sustava naselja Gerovo i rekonstrukcije vodovoda Sokoli-Vode-Gerovo i samog naselja Gerovo. Cjelokupna vodoopskrba i odvodnja u dolini rijeke Čabranke traži kvalitetno rješenje zbog važnosti Čabranke kao granične rijeke i kao zaštićenog vodotoka. Potrebno je završiti sustav Čabra, ali definirati i ostala naselja na potezu Čabar- Zamost. Nemogućnost značajnije gradnje na Gerovskom Hribu je u tomu što Hrib nema izgrađen vodovod. To je problem kojem treba naći rješenje u ovom četverogodišnjem razdoblju.

Cestovnu mrežu potrebno je unaprijediti, a primarni zadatak je završiti cestu Čabar-Zamost-Brod na Kupi.

6. OSJETLJIVOST PROSTORA, ZAŠTITA PRIRODE I KULTURNE BAŠTINE

Iako se radi o prostoru u kojem je intenzitet izgradnje vrlo slab, tijekom posljednje godine dana intenzitet izgradnje je u rastu.

Osjetljivost voda, odnosno plan poboljšanja stanja voda iznesen je u poglavlju 4. ovog programa mjera.

Početak realizacije Programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države pomoći će očuvanju ono malo poljoprivrednih površina kojima se u ovom programu raspolaže.

Slijedom zadatka 4. Izvješća o stanju u prostoru u izradi je Katalog spomeničke baštine na području Grada Čabra koji će pomoći u praćenju stanja kulturne i druge spomeničke baštine, te njihovoj planskoj rekonstrukciji i održavanju.

U plansko razdoblje 2005.-2008. za kandidiranje na godišnje natječaje na razini države i županije uvršteni su slijedeći objekti, kulturna dobra, na području Grada Čabra: Župna crkva sv. Antuna Padovanskog s kalvarijom u Čabru, Župna crkva sv. Hermagora i Fortunata u Gerovu, Župna crkva sv. Leonarda na Hribu, Liburnski limes za arheološka iskopavanja, Kuća i gospodstvo Čop u Plešcima, Župna crkva presveto Trojstvo u Plešcima, Župna crkva sv. Vida mučenika u Prezidu, dvorac Zrinski u Čabru, Spomenik Petru Klepcu u Malom Lugu.

7. IZMJENA PROGRAMA MJERA

Promjene i izmjene mogu se donijeti, kako je predviđeno zakonom, za posljednje dvogodišnje razdoblje.

8. OBJAVA

Ovaj Program mjera obuhvaća razdoblje od 01. siječnja 2006. do 31. prosinca 2009. godine, objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od objave.

Klasa: 350-01/05-01/18

Ur. broj: 2108/01-05-1-3

Čabar, 1. ožujka 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zoranin Kuzele, dipl. iur., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=167&mjesto=51306&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr