SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 14. Petak, 30. svibnja 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

35.

Na temelju članka 62. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 17/94, 74/94 i 43/96) i članka 28., točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 29. svibnja 2003. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli koncesije tvrtki »Zlatni otok« d.d. Krk
za područje autokampa »Politin«

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijska skupština (u daljnjem tekstu koncedent), na temelju Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija županijskog značaja od 14. travnja 2003. godine, po prethodno pribavljenom mišljenju Gradskog poglavarstva Grada Krka od 20. prosinca 2002. godine dodjeljuje tvrtki »Zlatni otok« d.d., Krk, Vršanska bb (u daljnjem tekstu koncesionar) koncesiju u svrhu posebne upotrebe i gospodarskog korištenja dijela pomorskog dobra otoka Krka, te određuje opseg i uvjete korištenja pomorskog dobra.

Članak 2.

Koncesionaru se dodjeljuje koncesija iz članka 1. ove Odluke na dijelu pomorskog dobra utvrđenog Uredbom o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Krk Grad donesenom od strane Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 45/99) za područje autokampa »Politin« u ukupnoj površini od 12.633 m2 kopnenog dijela i 10.100 m2 morskog dijela.

Područje pomorskog dobra iz članka 2., točke 1. ove Odluke definirano je Gauss-Kruegerovim koordinatama:

KOPNENI DIO

Broj točke

Y

X

1

5468027.390

4986549.640

2

5468020.090

4986582.410

3

5468089.390

4986566.160

4

5468114.970

4986553.940

5

5468121.533

4986548.446

6

5468169.930

4986506.710

7

5468186.460

4986492.930

8

5468200.600

4986476.920

9

5468208.070

4986459.960

10

5468206.080

4986427.680

11

5468241.951

4986372.554

12

5468216.620

4986351.760

MORSKI DIO

Točka

Y

X

A

5468027.390

4986549.640

B

5468018.976

4986482.785

C

5468035.896

4986452.079

D

5468056.648

4986445.185

E

5468087.348

4986460.415

F

5468167.243

4986378.725

G

5468189.516

4986393.549

Članak 3.

Koncedent daje na upotrebu / korištenje pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke koncesionaru, na vremensko razdoblje od 4 godine, počevši od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Ugovor o koncesiji sklopit će koncedent i koncesionar u skladu s ovom Odlukom, u roku od 30 dana od dana njena donošenja.

Sastavni dio Ugovora o koncesiji je grafički dio Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Krk Grad (»Narodne novine« broj 45/99) s ucrtanim kopnenim i morskim dijelom pomorskog dobra.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, određuje se godišnja naknada u iznosu od 30.720,00 kuna s valutnom klauzulom što uz primjenu srednjeg tečaja Narodne banke Hrvatske na dan donošenja ove Odluke (1 EUR = 7,53 kuna) iznosi 4080,00 EUR godišnje.

Koncesionar je dužan plaćati godišnju naknadu za koncesiju na žiroračun koncedenta br: 2300007-1800008005 u dva dijela:

- prvu godišnju naknadu za koncesiju - prvi dio u iznosu od 500 roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora o

koncesiji, a preostalih 500 roku od 6 mjeseci od isteka roka za uplatu prvog dijela,

- preostale godišnje naknade za koncesiju, prvi dio u iznosu od 50 0o kraja lipnja, preostalih 50 0o kraja listopada tekuće godine.

Godišnja naknada utvrđena u stavku 1. ovog članka može se jednokratno smanjiti u visini do 50 0znosa koncesije ako je koncesionar nakon sklapanja Ugovora o koncesiji, izvršio znatna ulaganja u uređenje morske plaže za koju je dobio koncesiju.

Odluku o umanjenju godišnje naknade donosi Županijsko poglavarstvo na temelju prethodno pribavljenog mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija.

Ukoliko koncesionar za plažu autokampa »Politin« dobije Plavu zastavu, godišnja koncesijska naknada umanjit će se u ukupnom iznosu od 15a račun drugog dijela godišnje naknade za koncesiju.

Članak 5.

Koncesionaru se dozvoljava naplaćivanje ulaza na plažu samo vanjskim posjetiteljima plaže autokampa »Politin« tijekom turističke sezone u vremenskom razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna.

Koncesionar je dužan izvan turističke sezone u vremenskom razdoblju od 1. listopada do 30. travnja osigurati opću javnu upotrebu plaže iz stavka 1. ovog članka.

Koncesionaru se dozvoljava da plažu propisno označi i ogradi na primjeren način, a što će se urediti Ugovorom o koncesiji.

Članak 6.

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Koncesionar je dužan ispitivati kakvoću mora na plaži autokampa »Politin« u skladu s Uredbom o standardima kakvoće mora na morskim plažama (»Narodne novine« broj 33/ 96) i podatke o kakvoći mora istaknuti na vidnom mjestu na plaži.

Koncesionar je dužan pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na morskim plažama, te sprečavanja onečišćenja mora.

Članak 7.

Na dijelu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke dozvoljava se obavljanje sportsko-rekreativnih (ne uključujući plovila na motorni i vodeno-mlazni pogon) i ugostiteljsko- turističkih djelatnosti.

Koncesionar je dužan do isteka roka iz članka 3., stavak 1. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati koncedentu na slobodno raspolaganje.

Članak 8.

Koncesionar nema pravo koncesiju iz ove Odluke prenijeti na drugu fizičku/pravnu osobu bez izričitog odobrenja koncedenta.

Koncesionar je dužan osigurati da treće osobe s kojima stupa u pravne odnose s obzirom na dobivenu koncesiju ne upotrebljavaju i/ili koriste pomorsko dobro suprotno uvjetima pod kojima mu je dana koncesija.

Članak 9.

Koncesionar je dužan pridržavati se svih obvezujućih pravnih normi Pomorskog zakonika (glava II. - »KONCESIJE« i glava III. »RED NA POMORSKOM DOBRU«), te posebnih uvjeta o korištenju pomorskog dobra na osnovi Odluke koncedenta koji će se ugraditi u odredbe Ugovora o koncesiji.

Članak 10.

U slučaju da koncesionar za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje koncedentu u stanju u kojem ga je dobio od koncedenta, što će biti precizirano Ugovorom o koncesiji.

Članak 11.

Pravo upravnog i inspekcijskog nadzora nad koncesijom iz ove Odluke ima Ministarstvo pomorstva, prometa i veza ili od njega ovlašteno tijelo na području Primorsko-goranske županije.

Članak 12.

Nesuglasja između koncedenta i koncesionara nastala zbog neispunjenja obveza ili prekoračenja ovlasti utvrđenih ovom Odlukom pokušat će se riješiti sporazumno. Ako se dogovor ne postigne, za rješenje spora nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-02/35

Ur. broj: 2170/01-92-01-03-3

Rijeka, 29. svibnja 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

dr. sc. Miljenko Dorić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=30&mjesto=00001&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr