SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 14. Petak, 30. svibnja 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

34.

Na temelju članka 4. i 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 60/92), članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 89. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 1/97 - pročišćeni tekst, 111/97, 95/00 i 129/00) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj dana 29. svibnja 2003. godine, donijela je

ODLUKU
o obvezatnoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji
i deratizaciji na području Primorsko-goranske županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način provedbe obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, utvrđuju se obveznici provedbe, mjesta provedbe i vršenje stručnog nadzora nad provođenjem ove mjere.

Članak 2.

U cilju osiguranja zdravlja pučanstva, te uklanjanja uzročnika zaraznih bolesti i izvora oboljenja od zaraznih bolesti, smanjenja mogućnosti prenošenja oboljenja te unapređivanja higijenskih uvjeta života pučanstva, provodi se obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija) kao opća mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

II. PROVOĐENJE OBVEZATNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

Članak 3.

Obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija provodi se u skladu s Pravilnikom o načinu obavljanja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (»Narodne novine« broj 38/98) i Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju kao mjeru za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (»Narodne novine« broj 38/98).

Članak 4.

Obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija provodi se u okviru mjera zdravstvene zaštite pučanstva Županije, a provode je pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: izvođači) koje udovoljavaju uvjetima iz Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju kao mjeru za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (»Narodne novine« broj 38/98).

Ukoliko mjere preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije provode izvođači koji nisu zdravstvene ustanove, oni obavljaju ove mjere u skladu s utvrđenim Programom provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (u daljnjem tekstu: Program), te pod stručnim nadzorom Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Zavod).

Članak 5.

Program donosi, početkom svake kalendarske godine, a najkasnije do 31. siječnja, Županijsko poglavarstvo na prijedlog Zavoda.

Program sadrži metode, sredstva, normative i područja na kojima se provodi obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija te vrste insekata i glodavaca čije je smanjivanje populacija na biološki prihvatljiv minimum, na području Županije, od interesa za zaštitu zdravlja pučanstva.

Ovisno o posebnostima i potrebama, poglavarstva jedinica lokalne samouprave dužna su, na prijedlog Zavoda, donijeti proširene programe provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za tekuću kalendarsku godinu.

Članak 6.

Obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija provodi se na temelju Operativnog plana rada, koji za svako područje odnosno obveznika provedbe ovih mjera, izrađuje izvođač.

Prije započinjanja provedbe mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije izvođač je dužan Operativni plan podnijeti na suglasnost Zavodu - Zdravstveno ekološkom odjelu a o postojanju Operativnog plana dužan je izvijestiti Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službu društvenih djelatnosti - Odsjek sanitarne inspekcije.

Operativni planovi moraju sadržavati sljedeće podatke: opis mjere koja se provodi, popis ulica, objekata ili prostora na kojima se mjera provodi, okvirno vrijeme početka i završetka poduzetih mjera, način izvješćivanja građana, zdravstvenih službi, sanitarne inspekcije i drugih, broj djelatnika i

ekipa, sredstva i opremu koja će se koristiti, opis tehnološke primjene, kao i provedene mjere zaštite okoliša.

Izvođači su dužni na vrijeme, a najmanje 48 sati prije početka provedbe, obavijestiti javnost o vremenu, mjestu i načinu provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te su dužni izdati pisane naputke o općim i posebnim mjerama zaštite i sigurnosti za pučanstvo i radnike koji obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju te način zaštite domaćih životinja.

Izvođači su obvezni neposredno nakon obavljene dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije obvezniku provedbe priložiti potvrdu o provedenim mjerama. Potvrda mora sadržavati:

- datum i mjesto provedbe,

- trgovačko ime sredstava i količinu kojima je obavljena dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija,

- podatke o prisutnosti infestacije insektima i glodavcima.

Izvođači su obvezni o obavljenoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji voditi evidenciju na propisanim evidencijskim karticama, sukladno pravilnicima iz članka 3. ove Odluke.

Izvođači su obvezni dostaviti Zavodu polugodišnje pisano izvješće o obavljenim mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije s naznačenim subjektima koji su obuhvaćeni provedbom te vrstama i količinama utrošenih sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju.

Zavod o provedenim mjerama obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Županije, podnosi pisano godišnje izvješće Upravnom odjelu za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Primorsko-goranske županije i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Članak 7.

Obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, obavlja se sustavno u naseljenim mjestima na području Županije, ovisno o epidemiološkim i sanitarno-higijenskim indikacijama, i to u:

- objektima za javnu vodoopskrbu,

- objektima za proizvodnju i promet živežnih namirnica, sirovina za njihovu proizvodnju i prijevoznim sredstvima namijenjenim za njihov prijevoz,

- objektima i prostorima za uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih tvari,

- javnim odlagalištima otpada,

- objektima zdravstva,

- odgojno-obrazovnim objektima (škole, domovi i drugi objekti za djecu i mladež),

- ustanovama socijalne skrbi,

- objektima i sredstvima javnog prometa,

- stambenim objektima i zemljištu koje pripada tim objektima,

- ostalim objektima (poslovne i javne zgrade s pripadajućim zemljištima).

Članak 8.

Pravne i fizičke osobe kao vlasnici i posjednici (zakupci, najmoprimatelji, pravne osobe koje upravljaju objektima i javnim površinama) objekata i sredstava iz članka 7. ove Odluke dužni su omogućiti provođenje obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i pridržavati se izdanih naputaka o općim i posebnim mjerama opreza prilikom provođenja utvrđenih mjera.

III. PROVEDBA I NADZOR

Članak 9.

Obveznici provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, iz članka 7. ove Odluke, moraju poslove provođenja ovih mjera povjeriti samo izvođaču koji udovoljava uvjetima iz članka 4. ove Odluke i koji ima zaključen ugovor o provođenju stručnog nadzora sa Zavodom.

Obveznici provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dužni su dostaviti Zavodu obavijest o odabiru izvođača.

Članak 10.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Primorsko-goranske županije.

Upravni nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba društvenih djelatnosti - Odsjek sanitarne inspekcije.

Stručni nadzor nad provedbom ovih mjera vrši Zavod na temelju ugovora s obveznikom ili izvođačem mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

IV. TROŠKOVI PROVOĐENJA MJERA I STRUČNOG NADZORA NAD PROVOĐENJEM OBVEZATNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

Članak 11.

Troškove provođenja mjera i troškove stručnog nadzora nad provođenjem obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Županije snose obveznici provedbe:

- na zemljištu i zgradama u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba - vlasnik, odnosno zakupac ili najmoprimatelj tih zgrada i zemljišta,

- u poslovnim objektima, industrijskim pogonima, školama, poslovnim prostorijama pravnih i fizičkih osoba - vlasnik, odnosno zakupac ili najmoprimatelj tih poslovnih prostora,

- u zajedničkim prostorijama stambenih zgrada - vlasnik, odnosno trgovačko društvo koje upravlja tim zgradama,

- za javno odlagalište otpada i javne kanalizacijske mreže - komunalno trgovačko društvo koje upravlja tim objektima,

- za javne prometne površine uz javne ceste - trgovačko društvo ili druga pravna osoba koja upravlja javnom cestom,

- za parkove i druge javne površine - komunalno trgovačko društvo ili druga pravna osoba koje upravlja tim objektima,

- za otvorene vodotoke i kanale - javno vodoprivredno trgovačko društvo ili druga pravna osoba koja upravlja tim objektima,

- za ostale objekte i površine - jedinica lokalne samouprave na čijem području se mjera provodi.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 12.

Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako jedinica lokalne samouprave ne donese prošireni program iz članka 5. stavak 3. ove Odluke,

2. ako izvođač na vrijeme ne obavijesti javnost o vremenu, mjestu i načinu provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (članak 6. stavak 4.),

3. ako izvođač ne izda pisani naputak o općim i posebnim mjerama zaštite i sigurnosti za pučanstvo i radnike koji obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju te način zaštite domaćih životinja (članak 6. stavak 4.),

4. ako izvođači ne izdaju obvezniku potvrdu o provedenim mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (članak 6. stavak 5.),

5. ako izvođači ne vode evidenciju o obavljenoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji (članak 6. stavak 6.),

6. ako vlasnici odnosno posjednici ne omoguće provođenje mjera obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije odnosno ako se ne pridržavaju izdanih naputaka o općim i posebnim mjerama opreza prilikom provođenja mjera (članak 8.),

7. ako obveznici poslove provođenja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ne povjere ovlaštenim osobama odnosno ako ne dostave Zavodu obavijest o odabiru izvođača (članak 9.).

Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 kuna.

Članak 13.

Za prekršaj iz stavka 1. članka 12. ove Odluke kaznit će se i fizička osoba - vlasnik, zakupac, najmoprimatelj ili upravitelj objekta koji je dužan provoditi ili omogućiti provedbu obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, novčanom kaznom od 500,00 kuna.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obvezatnoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Županije primorsko-goranske (»Službene novine« broj 19/96).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-02/37

Ur. broj: 2170/01-92-01-03-3

Rijeka, 29. svibnja 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

dr. sc. Miljenko Dorić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=30&mjesto=00001&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr