SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 10. Petak, 10. ožujka 2006.
OPĆINA KLANA
31

9.

Temeljem članka 6. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 1. ožujka 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2006. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 40/05) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Klana za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva Općine Klana, upravljanje dugom i imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja vezana uz izvršavanje Proračuna.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Za izvršavanje Proračuna Općine Klana odgovorno je Općinsko poglavarstvo Općine Klana.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Općinski načelnik.

Članovi Općinskog poglavarstva nalogodavci su za izvršavanje svog dijela Proračuna i odgovorni su za zakonito, učinkovito i ekonomično raspolaganje raspoređenim sredstvima u Proračunu.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Jedinstveni upravni odjel podnosit će Općinskom poglavarstvu mjesečno izvješće o izvršavanju Proračuna, a Općinskom vijeću polugodišnje izvješće sa stanjem na dan 30. lipnja te godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca.«

Članak 4.

Članak 7. briše se.

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Za izvanredne i/ili nedovoljno planirane rashode koristit će se sredstva Proračunske zalihe koja je utvrđena u iznosu od 32.342,34 kn. Općinski načelnik odlučuje o korištenju proračunske zalihe.«

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenja o povratu sredstava donosi Općinsko poglavarstvo na temelju dokumentiranog zahtjeva.«

Članak 7.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Ugovor o oročavanju potpisuje Općinski načelnik na temelju odluke Općinskog poglavarstva.«

Članak 8.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Općinsko poglavarstvo upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine Klana.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u Proračunu Općine Klana.«

Članak 9.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka, Proračun se mora uravnotežiti mjerama pripisanim zakonom.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela najviše do 5% izdataka na stavci koja se umanjuje.

O izvršenim preraspodjelama, Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko poglavarstvo na prvoj narednoj sjednici, a Općinsko poglavarstvo je dužno polugodišnje izvještavati Općinsko vijeće o izvršenim preraspodjelama.«

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-01/06-01/17

Ur. broj: 2170-06-06-01-01

Klana, 1. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Šnajdar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=165&mjesto=51217&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr