SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 8. Ponedjeljak, 27. veljače 2006.
GRAD CRIKVENICA
17

3.

Na temelju članka 136. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« RH, broj 41/01 - pročišćeni tekst), te članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH, broj 33/01, 60/01 - Vjerodostojno tumačenje i 129/05), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 7. sjednici održanoj 21. veljače 2006. godine donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU
Statuta Grada Crikvenice

Članak 1.

U članku 11., stavak 2., iza alineje 11. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) dodaju se sljedeće alineje:

»- promet na svom području

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.«

Članak 2.

U članku 37., iza alineje 6. Statuta Grada Crikvenice dodaje se sljedeća alineja:

»- može tražiti glasovanje o povjerenju Gradskom poglavarstvu.«

Članak 3.

U članku 38. Statuta Grada Crikvenice u stavku 2. iza riječi »obavijestiti« dodaju se riječi »predstojnika ureda državne uprave u županiji te«.

Članak 4.

U članku 39. Statuta Grada Crikvenice u stavku 2. riječ »prvog« se briše.

Članak 5.

U članku 40. Statuta Grada Crikvenice stavak 2. se briše.

Članak 6.

U članku 42. Statuta Grada Crikvenice u stavku 2. iza riječi »7 članova« dodaju se riječi »uključujući predsjednika i njegove zamjenike«.

Članak 7.

Članak 43. Statuta Grada Crikvenice mijenja se i glasi:

»Predsjednik, jedan zamjenik predsjednika biraju se iz reda članova Gradskog vijeća, a drugi članovi Gradskog poglavarstva mogu biti osobe koje nisu vijećnici Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

Članove Gradskog poglavarstva na prijedlog gradonačelnika bira Gradsko vijeće većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri godine.

Pročelnici upravnih odjela Gradske uprave Grada Crikvenice mogu biti birani za članove Gradskog poglavarstva.

Gradonačelnik i dva zamjenika gradonačelnika, odnosno predsjednik i dva zamjenika predsjednika Gradskog poglavarstva obavljaju svoju dužnost profesionalno, a ostali članovi Gradskog poglavarstva u pravilu obavljaju svoju dužnost počasno, ukoliko statutarnom odlukom Gradsko vijeće Grada Crikvenice ne odluči drugačije.«

Članak 8.

U članku 78. Statuta Grada Crikvenice iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva kojim se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 9.

U članku 81. Statuta Grada Crikvenice, iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Sjednice Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva mogu se sazivati i elektroničkim putem te se održavati putem videoveze (videokonferencija).«

Članak 10.

U cijelom tekstu Statuta Grada Crikvenice riječi: »potpredsjednik Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima: »zamjenik predsjednika Gradskog poglavarstva« u odgovarajućem padežu.

Članak 11.

Ova I. Izmjena i dopuna Statuta Grada Crikvenica objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 012-01/06-01/01

Ur. broj: 2107/01-01-06-4

Crikvenica, 21. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=163&mjesto=10003&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr